Vytvorenie inštalátora agenta (obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET)

Proces vytvárania all-in-one inštalátora (obsahujúceho ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET) je podobný ako v prípade Sprievodcu spustením. Môžete vytvoriť inštalačný balík ESET PROTECT Live Installer obsahujúci ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET pre Windows alebo macOS. Ak chcete nasadiť ESET Management Agenta na počítače s operačným systémom Linux, použite inštalačný skript.

Pre vytvorenie inštalačného balíka ESET PROTECT Live Installer postupujte podľa krokov popísaných nižšie:

Základné

Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

Obsah balíka – vyberte si z nasledujúcich možností:

Management Agent – ak v Obsahu balíka nevyberiete žiadne ďalšie položky, inštalátor bude zahŕňať iba ESET Management Agenta. Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete nainštalovať bezpečnostný produkt ESET na klientsky počítač neskôr alebo na klientskom počítači už bezpečnostný produkt nainštalovaný je.

Bezpečnostný produkt – obsahuje bezpečnostný produkt ESET s ESET Management Agentom. Túto možnosť vyberte v prípade, že na klientskom počítači nie je nainštalovaný žiadny bezpečnostný produkt ESET a chcete ho nainštalovať pomocou ESET Management Agenta.

Šifrovanie celého disku – šifrovanie je dostupné len v prípade, ak je aktívna licencia pre ESET Full Disk Encryption.

Enterprise Inspector Agent – zahrnúť ESET Enterprise Inspector Agenta do inštalátora.

Bezpečnostný produkt

1.Licencia – zo zoznamu dostupných licencií vyberte licenciu, ktorá sa vzťahuje na bezpečnostný produkt, pre ktorý vytvárate inštalátor. Táto licencia bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas inštalácie.

2.Produkt – vyberte bezpečnostný produkt ESET, ktorý bude nainštalovaný spolu s ESET Management Agentom. Predvolene je nastavená najnovšia verzia produktu. Ak chcete vybrať staršiu verziu, kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa názvu produktu a následne kliknite na Vyberte predchádzajúcu verziu.

3.Jazyk – vyberte si jazyk inštalátora bezpečnostného produktu ESET.

4.Môžete tiež prípadne vybrať Politiku, ktorá bude aplikovaná na bezpečnostný produkt ESET počas jeho inštalácie.

5.Nastavenia ochrany – označením začiarkavacieho poľa vedľa príslušného nastavenia bude dané nastavenie použité v rámci inštalácie.

oZapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané)

oZapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií – podrobnejšie informácie nájdete v našom článku databázy znalostí.

Označte začiarkavacie políčko Nedefinovať nastavenia ochrany (neodporúča sa), ak nechcete definovať nastavenia ochrany v rámci inštalácie, ale chcete ich nastaviť neskôr prostredníctvom politiky.

6.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v Licenčnej dohode s koncovým používateľom (EULA), Podmienkach používania a zásadách ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

Enterprise Inspector Agent

Požiadavky na aktiváciu ESET Enterprise Inspector Agenta:

Na aktiváciu ESET Enterprise Inspector Agenta je potrebná licencia ESET Enterprise Inspector.

Kompatibilný bezpečnostný produkt ESET nainštalovaný na spravovanom počítači.

1.Licencia (voliteľné) – ESET odporúča vybrať licenciu ESET Enterprise Inspector na aktiváciu ESET Enterprise Inspector Agenta počas inštalácie. Ak vytvoríte inštalátor bez licencie, ESET Enterprise Inspector Agenta môžete aktivovať aj neskôr.

2.Produkt/verzia – vyberte verziu ESET Enterprise Inspector Agenta. Predvolene je vybraná najnovšia dostupná verzia.

3.Konfiguračná politika (voliteľné) – vyberte existujúcu politiku ESET Enterprise Inspector Agenta, ktorá sa použije na úpravu nastavení počas inštalácie ESET Enterprise Inspector Agenta.

4. Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v Licenčnej dohode s koncovým používateľom (EULA), Podmienkach používania a zásadách ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

5.Zadajte Názov hostiteľa ESET Enterprise Inspector Serveraport pripojenia špecifikovaný počas inštalácie ESET Enterprise Inspector Servera (prednastavený port je 8093).

6.Vyberte Certifikačnú autoritu na pripojenie na ESET Enterprise Inspector Server.Pokročilé

Táto sekcia vám umožňuje upraviť all-in-one balík inštalátora podľa vlastných potrieb:

1.V prípade potreby môžete zmeniť Názov inštalačného balíka a zadať preň Popis.

2.Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

3.Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej bude počítač po inštalácii umiestnený. Môžete vybrať existujúcu skupinu alebo vytvoriť novú skupinu, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

4.ESET AV Remover – túto možnosť označte v prípade, ak chcete odinštalovať alebo úplné odstrániť antivírusový softvér tretej strany z cieľového zariadenia.

5.Počiatočná konfigurácia inštalátora (voliteľné) – túto možnosť použite v prípade, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ESET Management Agenta. Kliknite na Vybrať v časti Konfigurácia agenta (voliteľná) a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z prednastavených politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo najprv upraviť už existujúce politiky.

6.Ak používate HTTP Proxy, označte možnosť Zapnúť HTTP Proxy nastavenia a zadajte konfiguráciu proxy (Hostiteľ, Port, Prihlasovacie menoHeslo) na nastavenie pripojenia ESET Management Agenta k proxy a umožnenie preposielania komunikácie medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom. Pole Hostiteľ predstavuje adresu počítača, na ktorom beží HTTP Proxy. HTTP Proxy predvolene používa port 3128. V prípade potreby môžete nastaviť iný port. Uistite sa, že rovnaký port je zadaný aj v nastaveniach HTTP Proxy.


important

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESET PROTECT Cloud Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient mimo dosah proxy.

7.Kliknite na Dokončiť.

8.Inštalátor môžete nasadiť lokálne dvoma spôsobmi:

a)Po zvolení možnosti Zobraziť odkaz na stiahnutie môžete daný odkaz skopírovať, odoslať ho používateľom a umožniť im tak stiahnuť a nainštalovať inštalačný balík ESET PROTECT Live Installer. Inštalačný balík ESET PROTECT Live Installer môžete prípadne stiahnuť aj vy a sprostredkovať ho používateľom osobne alebo ho môžete odoslať na spoločné úložisko, kam majú ostatní používatelia prístup.

b)Po zvolení možnosti Odoslať používateľom odkaz na stiahnutie inštalátora môžete použiť ESET PROTECT Cloud SMTP server na odoslanie e-mailovej správy obsahujúcej odkaz na stiahnutie inštalátora určeným používateľom. Používateľov môžete zadať vyplnením poľa E-mailová adresa (môžete zadať aj meno). Ak chcete pridať viacero používateľov naraz, kliknite na Pridať používateľa (pridanie adresy používateľa zo sekcie Používatelia počítača) alebo Import CSV (import vlastného zoznamu adries z CSV súboru, kde sú použité oddeľovače).


important

ESET PROTECT Live Installer si vyžaduje pripojenie na internet a nefunguje na počítači, ktorý je offline.

ESET PROTECT Live Installer na systéme macOS si vyžaduje priame pripojenie na internet (potrebné na pripojenie k serverom ESET) a nefunguje na počítači so systémom macOS pripojeným na internet cez proxy bez priameho pripojenia na internet.

 

10. Spustite súbor inštalačného balíka na klientskom počítači. Tento inštalačný balík nainštaluje ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET na zariadenie a pripojí ho k ESET PROTECT Cloud. Podrobné inštrukcie nájdete v časti Sprievodca inštaláciou. Po vytvorení sa inštalátor ESET PROTECT Live Installer bude správať podľa tejto tabuľky. Inštalačný balík môžete spustiť v tichom režime, ak chcete skryť okno sprievodcu inštaláciou.