Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Utwórz Live Installer — agent i produkt zabezpieczający ESET — Windows/macOS

Instalator agenta i produktu zabezpieczającego ESET w systemie Windows/macOS można utworzyć na kilka sposobów:

Szybkie łącza > urządzenia Windows lub urządzenia macOS

Instalatory > Utwórz instalator > Windows lub macOS

Przewodnik ESET PROTECT

1.Ustawienia ochrony i instalacji – Zaznacz pole wyboru obok ustawienia, aby je włączyć dla instalatora:

Windows tylko:

oWłącz system informacji zwrotnych ESET LiveGrid® (zalecane)

oWłącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji — więcej informacji zawiera artykuł w bazie wiedzy.

Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

2.Zaznacz pole wyboru Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego i akceptuję Politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

3.Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać pakiet instalatora lub wybrać inne opcje dystrybucji pakietu instalatora.

Kliknij przycisk Dostosuj instalator, aby dostosować pakiet instalatora:

4.Dystrybucja — wybierz Pobierz lub wyślij instalator albo użyj narzędzia ESET Remote Deployment Tool (Windows) lub Pobierz lub wyślij instalator (macOS).


note

Jeśli wybrano inny typ instalatora, postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami:

Najpierw wdróż agenta (instalator skryptu agenta)

Użyj GPO lub SCCM na potrzeby wdrażania

5.Komponenty — należy wybrać jedną z następujących opcji przy użyciu pól wyboru:

Management Agent — jeśli nie wybierzesz innych Komponentów, instalator będzie zawierał tylko agenta ESET Management. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zainstalować produkt zabezpieczający ESET na komputerze klienckim później, lub jeśli komputer kliencki już ma zainstalowany produkt zabezpieczający ESET.

Produkt zabezpieczający — dołącz produkt zabezpieczający firmy ESET do agenta ESET Management. Wybierz tę opcję, jeśli komputer kliencki nie ma zainstalowanego żadnego produktu zabezpieczającego ESET i chcesz zainstalować go wraz z agentem ESET Management. Nie można usunąć zaznaczenia produktu zabezpieczającego ESET w instalatorze systemu macOS.

Windows tylko: Pełne szyfrowanie dysku — Uwzględnij ESET Full Disk Encryption w instalatorze. Opcja jest widoczna tylko w przypadku aktywnej licencji ESET Full Disk Encryption.

Windows tylko: Łącznik ESET Inspect — dołączanie łącznika ESET Inspect do instalatora. Opcja jest widoczna tylko w przypadku aktywnej licencji ESET Inspect.


important

Brakujące pole wyboru produktu ESET

Jeśli po wybraniu grupy nadrzędnej brakuje pola wyboru produktu ESET (Full Disk Encryption lub ESET Inspect Łącznik) lub nie jest ono zaznaczone automatycznie, oznacza to, że nie masz licencji na produkt lub licencja na produkt nie jest przydzielona do witryny ESET Business Account lub firmy ESET MSP Administrator, dla której wybrano grupę nadrzędną, nawet jeśli masz prawa dostępu do licencji. Przydziel licencję produktu ESET do witryny (w ESET Business Account) lub firmy (w ESET MSP Administrator). Następnie pole wyboru produktu ESET stanie się dostępne i będzie można dołączyć produkt ESET do instalatora.

6.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

7.Grupa nadrzędna — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT umieści komputer po zainstalowaniu agenta.

Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora.

Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.

Wybranie grupy nadrzędnej nie ma wpływu na lokalizację instalatora. Po utworzeniu instalator jest umieszczany w grupie dostępu bieżącego użytkownika. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Grupa nadrzędna jest obowiązkowa, jeśli używasz ESET Business Account z witrynami lub ESET MSP Administrator i opcjonalnie używasz ESET Business Account bez witryn.

8. arrow_down_business Dostosuj więcej ustawień

9. Kliknij przycisk Zakończ lub Konfiguracja produktu.

10. arrow_down_business Program zabezpieczający

Windows tylko: Jeśli w kroku 2 wybrano Full Disk Encryption lub łącznik ESET Inspect, można również zmienić ich ustawienia.

arrow_down_business Pełne szyfrowanie dysku

arrow_down_business ESET Inspect Connector

11. Kliknij opcję Zakończ.

12. Pakiet Live Installer można dystrybuować na kilka sposobów:

Kliknij duplicate_default, aby skopiować łącze do pobrania pakietu Live Installer, rozpowszechnij łącze do użytkowników i pozwól im pobrać i zainstalować pakiet Live Installer.

Możesz również pobrać pakiet Live Installer i rozpowszechnić go samodzielnie lub przesłać go do lokalizacji udostępnionej, skąd użytkownicy będą mogli go pobrać.

Tylko system Windows Użyj narzędzia Remote Deployment Tool, aby zdalnie wdrożyć pakiet Live Installer.

Kliknij icon_email, aby użyć serwera SMTP ESET PROTECT do dostarczenia wiadomości e-mail z łączem pobierania pakietu Live Installer do określonych użytkowników.

oAby dodać użytkownika, kliknij przycisk Dodaj > wypełnij pole Adres e-mail > naciśnij Enter lub kliknij przycisk icon_save_hover. Opcjonalnie kliknij przycisk Utwórz użytkownika > wprowadź Nazwę użytkownika > kliknij przycisk Zapisz. Szczegóły użytkownika można edytować w obszarze Użytkownicy komputera. Kliknij Zobacz podgląd wiadomości e-mail, wybierz język wiadomości e-mail z menu rozwijanego i kliknij Zapisz.

oAby dodać wielu użytkowników jednocześnie, kliknij Więcej > Dodaj użytkowników (dodaj adres użytkownika z listy Użytkownicy komputerów) lub Więcej > Importuj CSV, lub Wklej ze schowka (Importuj niestandardową listę adresów z pliku CSV o strukturze wyznaczonej ogranicznikami).


important

Narzędzie Live Installer po utworzeniu będzie zachowywać się tak, jak to opisano w tej tabeli.

Live Installer wymaga połączenia z Internetem i nie działa na komputerze w trybie offline.

Live Installer w systemie macOS wymaga bezpośredniego połączenia z Internetem (aby połączyć się z serwerami ESET) i nie działa na komputerze z systemem macOS podłączonym do Internetu za pośrednictwem serwera proxy bez bezpośredniego połączenia z Internetem.


note

ESET PROTECT obsługuje automatyczne uaktualnianie agentów ESET Management na zarządzanych komputerach.

13. Uruchom plik pakietu instalacyjnego na komputerze klienckim. Pakiet Live Installer pobierze agenta ESET Management i produkt zabezpieczający ESET zgodny z platformą systemu operacyjnego komputera (x86, x64, ARM64). Program zainstaluje agenta ESET Management i produkt zabezpieczający firmy ESET na urządzeniu i połączy urządzenie z programem ESET PROTECT. Instalator ESET Endpoint Antivirus/Security utworzony w ESET PROTECT obsługuje pulpity wirtualne i tryb wielosesyjny Windows 10 Enterprise i Windows 10. Szczegółowe instrukcje zawiera kreator instalacji dla systemu Windows lub macOS.