Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Importowanie pliku CSV

Do zaimportowania listy można wykorzystać niestandardowy plik .csv o odpowiedniej strukturze. Ta funkcja jest dostępna w różnych menu interfejsu użytkownika ESET PROTECT. W zależności od tego, co jest importowane, dostępne będą różne kolumny.

1.Kliknij opcję Importuj plik CSV.

2.Prześlij — kliknij opcję Wybierz plik, znajdź plik .csv (z kodowaniem UTF-8) i kliknij opcję Prześlij.

3.Separator — separator to znak używany do oddzielania ciągów tekstowych. Wybierz odpowiedni separator (średnik, przecinek, spacja, znak tabulacji, kropka, kreska pionowa), dostosowując ustawienie do znaku używanego w pliku .csv. Jeśli w pliku .csv jako separator używany jest inny znak, zaznacz pole wyboru obok pozycji Inny i wprowadź ten znak. Podgląd danych umożliwia wyświetlenie zawartości pliku .csv. Ułatwia to sprawdzenie, jakiego separatora użyto w nim do oddzielania ciągów.

4.Mapowanie kolumn — po przesłaniu pliku .csv i przeprowadzeniu analizy składniowej można zmapować każdą żądaną kolumnę z zaimportowanego pliku .csv na kolumnę ESET PROTECT w tabeli. Użyj list rozwijanych, by wskazać, którą kolumnę z pliku CSV powiązać z określoną kolumną ESET PROTECT. Jeśli w pliku .csv nie ma wiersza nagłówka, usuń zaznaczenie pola wyboru Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówki.

5.Obejrzyj podgląd tabeli, aby sprawdzić, czy kolumny zostały prawidłowo zmapowane oraz czy procedura importowania przebiegnie zgodnie z zamierzeniami.

6.Po pomyślnym zmapowaniu wszystkich kolumn oraz sprawdzeniu prawidłowości na podglądzie tabeli kliknij przycisk Importuj, aby rozpocząć procedurę.

csv_columns