Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Legenda ikon

Przedstawiono tu zbiór ikon używanych w konsoli internetowej ESET PROTECT wraz z ich opisami. Niektóre z ikon oznaczają czynności, typy elementów lub bieżący stan. Większość ikon jest wyświetlana w jednym z trzech kolorów w celu poinformowania o dostępności elementu :

details_default Ikona domyślna — dostępna czynność

details_hover Niebieska ikona — element wyróżniony po ustawieniu na nim wskaźnika myszy

details_disabled Szara ikona — czynność niedostępna

Ikona stanu

Opisy

details_default details_hover details_disabled

Szczegóły urządzenia klienta.

add_new_default add_new_hover add_new_disabled

Dodaj urządzenie — dodaj nowe urządzenia.

Nowe zadanie — dodawanie nowego zadania.

Nowe powiadomienie — dodawanie nowego powiadomienia.

Nowe grupy statyczne/dynamiczne — dodawanie nowych grup

edit_default edit_hover edit_disabled

Edytuj — umożliwia edytowanie utworzonych zadań, powiadomień, szablonów raportów, grup, polityk itp.

duplicate_default duplicate_hover duplicate_disabled

Zduplikuj — umożliwia utworzenie nowej polityki na podstawie wybranej istniejącej polityki. Duplikat wymaga podania nowej nazwy.

move_default move_hover move_disabled

Przenieś — dotyczy komputerów, polityk oraz grup statycznych i dynamicznych.
Grupa dostępuPrzenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

delete_default delete_hover delete_disabled

Usuń — umożliwia całkowite usunięcie wybranego klienta, grupy itp.

rename_default rename_hover rename_disabled

Zmień nazwy wielu elementów — w przypadku wybrania wielu elementów można pojedynczo zmieniać ich nazwy na liście lub użyć funkcji wyszukiwania za pomocą wyrażenia regularnego, aby wyszukać i zamienić wiele elementów równocześnie.

scan_default scan_hover scan_disabled

Skanuj — użycie tej opcji spowoduje uruchomienie zadania Skanowanie na żądanie na kliencie, z którego otrzymano zgłoszenie wykrycia.

update_default update_hover update_disabled

Aktualizacj > Aktualizuj moduły — użycie tej opcji spowoduje uruchomienie zadania Aktualizacja modułów (ręczne uruchomienie aktualizacji).

Aktualizacja > Aktualizuj produkty ESET — Aktualizuj produkty ESET zainstalowane na wybranym urządzeniu.

Aktualizacja > Aktualizuj system operacyjny — Aktualizuj system operacyjny na wybranym urządzeniu.

audit_log audit_log_hover audit_log_disabled

Zapisz w dzienniku - Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

mobile_default mobile_hover mobile_disabled

Uruchom zadanie — dotyczy urządzeń mobilnych.

enroll_default enroll_hoverenroll_disabled

Ponowne rejestrowanieponowne rejestrowanie urządzenia przenośnego.

unlock_default unlock_hover unlock_disabled

Odblokuj — powoduje odblokowanie urządzenia.

lock_default lock_hover lock_disabled

Zablokuj — powoduje zablokowanie urządzenia w przypadku wykrycia podejrzanych działań lub po oznaczeniu urządzenia jako zgubionego.

locate_default locate_hover locate_disabled

Znajdź — umożliwia wysłanie zapytania o współrzędne GPS urządzenia mobilnego.

siren_default siren_hover siren_disabled

Alarm / tryb „zgubiony” — zdalne uruchomienie głośnego dźwięku alarmu, który zostanie wyemitowany nawet wówczas, gdy w urządzeniu wyciszono dźwięki.

remove_default remove_hover remove_disabled

Reset do ustawień fabrycznych — spowoduje nieodwracalne skasowanie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu.

restart_default restart_hover restart_disabled

Zasilanie — kliknij komputer i wybierz Zasilanie > Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić urządzenie. Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.
Przywróć — przywracanie pliku poddanego kwarantannie do pierwotnej lokalizacji.

disable_default disable_hover disable_disabled

Wyłączanie zasilania — kliknij komputer i wybierz restart_defaultZasilanie > disable_defaultWyłączanie zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.

Dezaktywuj produkty

icon_logout_normal

Wyloguj — kliknij komputer i wybierz opcję restart_default Zasilanie > icon_logout_normal Wyloguj, aby wylogować wszystkich użytkowników z komputera.

play_default play_hover play_disabled

Uruchom zadanie — umożliwia wybranie zadania oraz skonfigurowanie elementu wyzwalającego i funkcji ograniczania (opcjonalnie) dla tego zadania. Zadanie zostanie dodane do kolejki zgodnie z ustawieniami zadania. Ta opcja natychmiastowo uruchamia istniejące zadanie wybrane z listy dostępnych zadań.

clock_default clock_hover clock_disabled

Ostatnie zadania — wyświetlane są ostatnie zadania. Kliknij zadanie, aby uruchomić je ponownie.

mn_icn_user_normal mn_icn_user_hover mn_icn_user_disabled

Przypisz użytkownika — przypisywanie użytkownika do urządzenia. Użytkownikami można zarządzać w obszarze Użytkownicy komputera.

manage_default manage_hover manage_disabled

Zarządzaj politykamipolitykę można również przypisać bezpośrednio do klienta (wielu klientów), nie tylko do grupy. Wybierz tę opcję, aby przypisać politykę do wybranych klientów.

wakeup_default wakeup_hover wakeup_disabled

Wyślij sygnał wznowienia — serwer ESET PROTECT wykonuje natychmiastową replikację agenta ESET Management na komputerze klienckim poprzez EPNS. Jest to przydatne, jeśli użytkownik nie chce czekać na regularny interwał, gdy agent ESET Management nawiązuje połączenie z serwerem ESET PROTECT. Na przykład, gdy chce, by zadanie klienta zostało wykonane na klientach natychmiast, lub jeśli chce, by polityka została natychmiast wprowadzona.

disconnect_normal disconnect_hover disconnect_disabled

Odizoluj od sieci

mn_icn_connect_normal mn_icn_connect_hover mn_icn_connect_disabled

Zakończ izolację od sieci

Połącz przez RDP — generowanie i pobieranie pliku .rdp umożliwiającego nawiązywanie połączenia z docelowym urządzeniem za pośrednictwem protokołu RDP (Remote Desktop Protocol).

icon_mute

unmute_default unmute_hover unmute_disabled

Wycisz — po wybraniu komputera i naciśnięciu przycisku Wycisz agent danego klienta przestaje wysyłać raporty do serwera ESET PROTECT, poprzestając na gromadzeniu informacji. W kolumnie Wyciszono jest wyświetlana ikona wyciszenia icon_mute.
Po wyłączeniu wyciszenia poprzez kliknięcie opcji Wyłącz wyciszenie wyciszony komputer wznowi przesyłanie raportów oraz komunikację z serwerem ESET PROTECT, a klient zostanie przywrócony.

remove_default remove_hover remove_disabled

Wyłącz — umożliwia wyłączenie lub usunięcie ustawienia albo zaznaczonego elementu.

edit_default edit_hover edit_disabled

Przypisz — pozwala przypisać regułę do klienta lub grup.

import_default import_hover import_disabled

Importowanie — wybierz Raporty / Polityki, które chcesz importować.

export_default export_hover export_disabled

Eksportowanie — wybierz Raporty / Polityki, które chcesz eksportować.

icon_tags icon_tags_hover icon_tags_disabled

TagiEdytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

icon_static_group

Czynności dotyczące grupy statycznej:

icon_dynamic_group

Czynności dotyczące grupy dynamicznej:

icon_no_apply_policy

Nie stosuj flagi polityk

icon_apply_policy

Zastosuj flagę polityk

icon_force_policy

Wymuś flagę polityki

icon_triggers

Elementy wyzwalające – zobacz listę elementów wyzwalających dla wybranego zadania klienta.

icon_computer

Pulpit

mobile_default

Urządzenie mobilne

icon_server

Serwer

icon_file_server

Serwer plików

icon_email

Serwer poczty e-mail

icon_gateway

Serwer bramy

icon_collaboration_server

Serwer współpracy

icon_agent

Agent ESET Management

icon_mdc

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

icon_rds

Moduł Rogue Detection Sensor

icon_proxy

ESET Bridge

icon_antivirus

Typ wykrycia antywirusowego. Zobacz wszystkie typy wykrycia w sekcji Wykrycia.

Kliknij ikonę komputera icon_eset i wybierz opcję Rozwiązania > icon_antivirusWłącz produkt zabezpieczający , aby włączyć produkt zabezpieczający ESET na komputerze.

elga_icon

Kliknij komputer lub ikonę koła zębatego gear_icon obok grupy statycznej i wybierz kolejno icon_eset Rozwiązania > elga_icon Włącz ESET LiveGuard, aby aktywować i włączyć ESET LiveGuard Advanced.

icon_eia

ESET Inspect Connector

Kliknij pozycję Komputery > kliknij komputer lub wybierz więcej komputerów, a następnie kliknij pozycję Komputer > icon_eia Rozwiązania > icon_eset Włącz ESET Inspect, aby wdrożyć ESET Inspect łącznik na zarządzanych Windows komputerach/Linux/macOS. ESET Inspect jest dostępny tylko wtedy, gdy masz licencję ESET Inspect i ESET Inspect łączy się z ESET PROTECT. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub wyższego, aby uzyskać dostęp doESET Inspect.

lock_default

Kliknij komputer i wybierz Rozwiązania icon_eset > Włącz szyfrowanie lock_default, aby aktywować i włączyćESET Full Disk Encryption na wybranym komputerze.

efde_icon

Na komputerze włączono ESET Full Disk Encryption.

icon_vulnerabilities

Luka w zabezpieczeniach

icon_patch_management

Zarządzanie poprawkami