Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie licencjami

Program ESET PROTECT umożliwia proste zarządzanie licencjami poprzez menu główne po wybraniu opcji Więcej > Zarządzanie licencjami. Możesz zobaczyć tutaj licencje zsynchronizowane z poziomu ESET Business Account użyte do wdrożenia programu ESET PROTECT.


important

Aby korzystać z licencji z innego produktu ESET Business Account, należy przenieść licencje do rozwiązania ESET Business Account użytego do wdrożenia programu ESET PROTECT.

Produkt biznesowy firmy ESET można aktywować przy użyciu programu ESET PROTECT.


note

Zobacz także Licencjonowanie — często zadawane pytania (użytkownicy biznesowi).

Uprawnienia dotyczące zarządzania licencjami

Dowolnemu użytkownikowi można przypisać uprawnienia do obsługi licencji. Uprawnienia są ważne wyłącznie w odniesieniu do licencji znajdujących się w grupie statycznej, w której przypisano dany zestaw uprawnień. Każdy typ uprawnienia umożliwia wykonywanie różnych działań.


important

Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny, który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

Licencje z ESET MSP Administrator 2 są dzielone na jedną pulę dla każdej firmy. Nie można przenieść licencji poza pulę.

Zarządzanie licencjami w konsoli internetowej

cloud_license_management

Licencje tego samego użytkownika ESET Business Account lub tej samej firmy są grupowane w pulach licencji. Kliknij symbol icon_expand_arrow, aby rozwinąć pulę licencji i wyświetlić szczegóły licencji.

W ESET Business Account oraz programie ESET PROTECT każda z licencji jest identyfikowana na podstawie następujących elementów:

Identyfikator publiczny

Typ licencjiBusiness (licencja płatna), Trial (licencja próbna), MSP (licencja dostawcy usług zarządzanych) oraz NFR (licencja nie do odsprzedaży).

Dodatkowe informacje dotyczące licencji:

Nazwa właściciela licencji oraz jego dane kontaktowe.

Nazwa i typ użytkownika licencji: company_normal Firma, locate_defaultLokalizacja, msp_customer_normal Klient MSP.

Nazwa pakietu, dla którego przeznaczone są produkty ESET. Przeczytaj więcej o poziomach ochrony ESET.

Nazwa produktu zabezpieczającego, którego dotyczy licencja.

Stan licencji (jeśli licencja wygasła, została nadużyta lub wkrótce może dojść do jej wygaśnięcia albo nadużycia, tutaj wyświetlana jest wiadomość z ostrzeżeniem).

Liczba jednostek, które mogą być aktywowane w ramach danej licencji oraz liczba jednostek w trybie offline. W przypadku produktów ESET Mail Security użycie licencji jest obliczane na podstawie podjednostek używanych do aktywacji.

Liczba jednostek podrzędnych produktów serwerowych firmy ESET (skrzynek pocztowych, zabezpieczeń bram, połączeń).

Ważność oznacza datę wygaśnięcia licencji. Licencje subskrypcyjne mogą nie mieć terminu ważności.

Licencje można filtrować według ich stanu:

icon_success OK — kolor zielony

Licencja została pomyślnie aktywowana.

validation-status-icon-error Błędy — kolor czerwony

Licencja nie jest zarejestrowana, wygasła lub jest nadużywana.

validation-status-icon-warning Ostrzeżenia — kolor pomarańczowy

Licencja jest nadal wyczerpana lub niedługo wygaśnie (wygaśnięcie nastąpi w ciągu 30 dni).

icon_suspended Dezaktywowane lub zawieszone

Licencja została dezaktywowana lub zawieszona.

exclusion Nieaktualny

Licencja wygasła.


note

Wygasłe i nadużyte licencje (ze statusem Błąd lub Przestarzałe) nie są widoczne na liście dostępnych licencji w kreatorze instalatora kompleksowego, zadaniu klienta Aktywacja produktu i zadaniu klienta Instalacja oprogramowania.

Kliknij przycisk Czynności, aby zarządzać wybranymi pulami licencji:

icon_tags Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

move_default Grupa dostępu > move_default Przenieś

Przenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

update_default Synchronizuj licencje

Powoduje natychmiastowe odświeżenie informacji o licencjach wyświetlanych w programie ESET PROTECT. Licencje raz dziennie synchronizują się automatycznie z serwerami licencji firmy ESET. Jeśli korzystasz z ESET Business Account, narzędzia lub ESET MSP Administrator, licencje raz dziennie synchronizują się automatycznie także z tymi usługami.

icon_open Otwórz konto firmowe EBA

Powoduje otwarcie portalu ESET Business Account. Ta czynność jest dostępna tylko wtedy, gdy dodano licencje z ESET Business Account.

icon_open Otwórz portal EMA

Powoduje otwarcie portalu ESET MSP Administrator. Ta czynność jest dostępna tylko wtedy, gdy dodano licencje z ESET MSP Administrator.

Rozwiń pulę licencji i kliknij licencję, aby wykonać następujące czynności. Zestaw czynności zależy od typu wybranej licencji:

play_default Użyj licencji w celu aktywacji

Powoduje uruchomienie zadania Aktywacja produktu przy użyciu tej licencji.

icon_tags Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

manage_default Zarządzaj licencją

Jeśli licencja jest zsynchronizowana z ESET Business Account lub ESET MSP Administrator, można nią zarządzać. Jeśli licencja jest nadużywana, możesz zwiększyć pojemność licencji lub dezaktywować niektóre urządzenia.

update_default Odnów licencję

Odnów wygasającą, wygasłą, zawieszoną lub dezaktywowaną licencję w ESET Business Account lub ESET MSP Administrator.

update_default Uaktualnij licencję

Uaktualnij licencję testową w ESET Business Account lub ESET MSP Administrator.

audit_log Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

icon_copy_to_clipboard Skopiuj identyfikator publiczny licencji

Skopiuj identyfikator publiczny licencji do schowka.

Licencje subskrypcyjne

ESET PROTECT obsługuje zarządzanie licencjami subskrypcyjnymi.  Możesz sprawdzić ważność swojej licencji w obszarze Zarządzanie licencjami w kolumnie Ważność lub Komputery > Szczegóły.

Obsługa lokalizacji ESET Business Account

Teraz można zaimportować pełną strukturę ESET Business Account, w tym dystrybucję stanowisk licencji pomiędzy lokalizacje.

Aktywacja produktów biznesowych firmy ESET

 


important

Nie można użyć licencji produktu ESET PROTECT do aktywacji produktów zabezpieczających firmy ESET w zarządzanych punktach końcowych. Aby aktywować poszczególne produkty zabezpieczające firmy ESET, należy użyć stosownych licencji dla tych produktów.

Licencje można rozsyłać z do produktów firmy ESET z programu ESET PROTECT przy użyciu dwóch zadań:

Zadanie Instalacja oprogramowania

Zadanie Aktywacja produktu

Dezaktywacja produktów biznesowych firmy ESET

Product biznesowy firmy ESET można dezaktywować (usunąć licencję z produktu) na kilka sposobów przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT:

w obszarze Komputery wybierz komputery, a następnie wybierz opcję disable_default Dezaktywuj produkty, aby usunąć licencję ze wszystkich wybranych urządzeń za pośrednictwem serwera licencji firmy ESET. Produkt zostanie dezaktywowany nawet w przypadku, gdy nie został aktywowany w ESET PROTECT, a licencją nie zarządza ESET PROTECT.


note

Jeśli zostanie wybrany tylko jeden komputer z zainstalowanymi wieloma produktami firmy ESET (na przykład z produktem ESET Endpoint i ESET Inspect Connector), można wybrać dezaktywację poszczególnych produktów.

Usuwanie komputera z grupy urządzeń zarządzanych

Utwórz zadanie Usuń komputery nienawiązujące połączenia z opcją Dezaktywuj licencję.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Udostępnianie licencji administratorom w oddziałach


example

Istnieje trzech użytkowników i administrator. Każdy użytkownik ma własną grupę domową:

Janusz, Kraków

Leszek, Warszawa

Mateusz, Gdańsk

Administrator importuje 3 licencje. Znajdują się one w grupie statycznej Wszystkie, a inni użytkownicy nie mogą z nich korzystać.

Aby przypisać licencję do innego użytkownika, administrator może zaznaczyć pole wyboru obok puli licencji, którą chce przypisać do innego użytkownika, kliknąć przycisk Czynności, kliknąć kolejno opcje move_default Grupa dostępu > move_default Przenieś i wybrać grupę, w której ten użytkownik ma uprawnienia. W przypadku użytkownika Janusz kliknij grupę Kraków. Janusz musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Licencje w grupie Kraków, aby móc korzystać z licencji.

Po zalogowaniu się użytkownik Janusz będzie mógł wyświetlać i używać wyłącznie licencji przeniesionej do jego grupy. Administrator powinien później powtórzyć proces analogicznie w przypadku Leszka i Mateusza. Użytkownik widzi tylko swoją licencję, a administrator widzi wszystkie licencje.