Ustawienia

Sekcja Ustawienia umożliwia administratorowi dostosowanie właściwości dostarczania informacji Syslog do serwera Syslog i określenie polityk przechowywania danych dla dzienników konsoli w chmurze.


important

Sekcja Ustawienia jest dostępna tylko dla konta Superużytkownik (ESET Business Account) / Użytkownik główny (ESET MSP Administrator).

Syslog

Włącz wysyłanie przez program ESET PROTECT Cloud powiadomień oraz komunikatów o zdarzeniach do serwera programu Syslog. Również eksportować dzienniki z zainstalowanego na komputerze klienckim produktu firmy ESET i wysyłać je do serwera programu Syslog.

Przechowywanie danych

Określ okres czyszczenia dla określonych typów dzienników przechowywanych w konsoli w chmurze. Ustaw liczbę dni/tygodni/miesięcy lub lat dla każdej kategorii, przez które dzienniki będą przechowywane na serwerze. Można ustawić interwał czyszczenia dla następujących typów dzienników:

Typ dziennika

Przykład typu dziennika

Dzienniki wykryć

icon_antivirusAntivirus

icon_blocked Zablokowane pliki

icon_firewall Firewall

icon_hips System HIPS

icon_web_protection Ochrona WWW (filtrowane strony internetowe)

Dzienniki zarządzania

Zadania

Elementy wyzwalające

Wyeksportowana konfiguracja

Rejestracja

Dzienniki audytów

Dziennik audytu i raport dziennika inspekcji.

Dzienniki monitorowania

Kontrola dostępu do urządzeń

Kontrola dostępu do stron internetowych

Zalogowani użytkownicy

Dzienniki diagnostyczne są czyszczone każdego dnia. Użytkownik nie może zmienić częstotliwości czyszczenia.

Limity przestrzeni dyskowej

Typ dziennika

Minimum

Domyślne

Maksimum

Dzienniki wykryć

1 dzień

90 dni

365 dni

Dzienniki zarządzania

1 dzień

30 dni

30 dni

Dzienniki audytów

1 dzień

180 dni

730 dni

Dzienniki monitorowania

1 dzień

30 dni

30 dni

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, co dzieje się z przechowywanymi danymi po wygaśnięciu ostatniej kwalifikującej się licencji.

Synchronizacja z usługą Microsoft Intune

Więcej informacji znajduje się w Rejestracja CMDM dla systemu Android w usłudze Microsoft Intune.

Synchronizacja Apple Business Manager (ABM)

To menu umożliwia konfigurację synchronizacji z serwerami ABM, która jest wymagana do rejestracji systemu iOS ABM.

Jak skonfigurować synchronizację iOS ABM.

Ochrona sesji konsoli internetowej

Blokowanie żądań z różnych adresów IP:

Włącz: jeśli chcesz ograniczyć zakres adresów IP, które mogą uzyskać dostęp do konsoli internetowej.

Wyłącz:

oWyłącz na stałe — umożliwi to użytkownikom dostęp do konsoli internetowej z niefiltrowanego zakresu adresów IP.

oWyłącz dla — wybierz okres, przez jaki ograniczenie dostępu do adresu IP ma być wyłączone.

Grupy statyczne

Automatycznie paruj znalezione komputery — jeśli ta opcja jest Włączona, to ustawienie umożliwia automatyczne parowanie znalezionych komputerów z komputerami już obecnymi w grupach statycznych na podstawie nazwy hosta zgłoszonej przez agenta ESET Management.

Jeśli parowanie nie powiedzie się, komputer zostanie umieszczony w grupie Zgubione i znalezione.

Jeśli agent nie zgłosi niezawodnie nazwy hosta, zalecamy wyłączenie automatycznego parowania.