Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzaj produktami Endpoint z poziomu programu ESET PROTECT.

Przed przystąpieniem do zarządzania rozwiązaniami biznesowymi firmy ESET należy przeprowadzić konfigurację wstępną. Zalecamy korzystanie z funkcji Przegląd statusu, zwłaszcza jeśli przewodnik po programie ESET PROTECT został pominięty. Konsola internetowa ESET PROTECT umożliwia administratorowi wykonywanie różnych czynności w zakresie instalacji produktów i kontroli komputerów klienckich.

Instalacja agenta ESET Management i produktów zabezpieczających Endpoint

Program ESET PROTECT wymaga instalacji agenta ESET Management na każdym zarządzanym komputerze klienckim. Agenta ESET Management można zainstalować w połączeniu z produktem zabezpieczającym Endpoint. Przed instalacją zalecamy zaimportowanie licencji do ESET Business Account, aby można było jej używać w kolejnych instalacjach. Istnieje kilka metod instalacji produktów Endpoint:

Użycie agenta i instalatora produktu zabezpieczającego ESET lub ESET Remote Deployment Tool w celu równoczesnej instalacji produktu Endpoint i agenta ESET Management.

Kliknij ikonę komputera icon_eset i wybierz opcję Rozwiązania > icon_antivirusWłącz produkt zabezpieczający , aby włączyć produkt zabezpieczający ESET na komputerze.

Instalacja produktu ESET Endpoint na komputerach klienckich, na których wcześniej zainstalowano agenta ESET Management za pomocą zadania klienta.

Zacznij zarządzać niezarządzanymi produktami ESET do obsługi punktów końcowych za pomocą ESET PROTECT

Aby znaleźć i dodać produkty niezarządzane w programie ESET PROTECT, należy wykonać następujące czynności:

arrow_down_business Dodawanie produktów niezarządzanych w ESET PROTECT

Zarządzanie produktem zabezpieczającym Endpoint z poziomu programu ESET PROTECT

Z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT można zarządzać wszystkimi produktami zabezpieczającymi Endpoint. Do stosowania ustawień do pojedynczych komputerów lub grup służą polityki. Na przykład można utworzyć politykę, aby zablokować dostęp do określonych lokalizacji internetowych, zmienić czułość wykrywania ustawień skanera lub zmienić dowolne inne ustawienia zabezpieczeń ESET. Polityki można scalać (przykład). Polityki ustawione przez serwer ESET PROTECT nie mogą być zastępowane przez użytkownika na komputerze klienckim. Administrator może jednak użyć funkcji zastępowania, aby tymczasowo zezwolić na wprowadzanie zmian użytkownikowi na kliencie. Po ukończeniu wprowadzania zmian można zażądać konfiguracji wynikowej z klienta, a następnie zapisać ją jako nową politykę.

Zarządzanie klientami umożliwiają również zadania. Zadania są wdrażane z konsoli internetowej i wykonywane na kliencie przez agenta ESET Management. Typowe zadania w przypadku produktów Endpoint dla systemu Windows to:

Aktualizacja modułów (powoduje również aktualizację bazy danych wirusów)

Uruchomienie skanowania na żądanie

Uruchomienie niestandardowego polecenia

Żądanie konfiguracji komputera i produktu

Uaktualnij produkty zabezpieczające ESET

1.Kliknij Panel kontrolny > Przegląd stanu > Stan wersji składników.

2.Kliknij żółty/czerwony wykres przedstawiający nieaktualne składniki lub aplikacje i wybierz opcję Aktualizuj zainstalowane składniki ESET, aby zainicjować aktualizację.

Raportowanie stanu komputera i przekazywanie informacji z klientów do programu ESET PROTECT

Każdy komputer kliencki łączy się z programem ESET PROTECT za pośrednictwem agenta ESET Management. Agent przekazuje do serwera ESET PROTECT wszystkie wymagane informacje dotyczące komputera klienckiego i zainstalowanego na nim oprogramowania. Wszystkie dzienniki produktów Endpoint i innych produktów zabezpieczających firmy ESET są przesyłane do serwera ESET PROTECT.

Informacje dotyczące zainstalowanych produktów firmy ESET oraz inne podstawowe informacje na temat systemu operacyjnego i stanu klienta można znaleźć w obszarze Komputery. Aby to zrobić, należy wybrać klienta i kliknąć Szczegóły. W sekcji gear_icon Konfiguracja w tym oknie można wyszukiwać starsze konfiguracje lub zgłaszać żądania bieżącej konfiguracji. W sekcji Sysinspector można wysyłać żądania dzienników (wyłącznie z komputerów z systemem Windows).

Konsola internetowa umożliwia również dostęp do listy wszystkich wykryć dotyczących urządzeń klienckich. Informacje na temat wykryć dotyczących pojedynczego urządzenia można wyświetlać w obszarze Komputery. Aby to zrobić, należy wybrać klienta i kliknąć kolejno opcje Szczegóły > Wykrycia i kwarantanna. Jeśli na komputerze jest uruchomiony ESET Inspect, można wyświetlać i zarządzać wykryciami ESET Inspect.

Można generować niestandardowe raporty na żądanie lub za pomocą zaplanowanego zadania, aby wyświetlać dane dotyczące klientów w sieci. Ważne dane można szybko gromadzić, korzystając ze wstępnie zdefiniowanych szablonów raportów. Można również tworzyć własne nowe szablony. Raporty mogą zawierać między innymi zagregowane informacje na temat komputerów, wykryć, kwarantanny czy wymaganych aktualizacji.


important

Z szablonów raportów mogą korzystać wyłącznie użytkownicy dysponujący wystarczającymi uprawnieniami. Domyślnie wszystkie szablony są przechowywane w grupie Wszystkie. Raport może zawierać wyłącznie informacje o komputerach i zdarzeniach w zakresie uprawnień użytkownika. Nawet w przypadku udostępnienia szablonu raportu większej liczbie użytkowników raport każdego z nich będzie zawierać wyłącznie informacje dotyczące urządzeń, do których dany użytkownik ma uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.