Uruchomienie polecenia

Zadanie Uruchomienie polecenia służy do wykonania określonych instrukcji wiersza polecenia na kliencie. Administrator może określić dane wejściowe wiersza polecenia, które mają zostać uruchomione.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.


important

Polecenia są wykonywane bez dostępu do środowiska pulpitu. W rezultacie wykonanie poleceń wymagających dostępu do graficznego interfejsu użytkownika aplikacji mogą zakończyć się niepowodzeniem.

W zadaniu Uruchomienie polecenia można korzystać z poleceń ecmd. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.

System operacyjny

Polecenie będzie uruchamiane przez użytkownika

Domyślny katalog roboczy

Dostępne lokalizacje sieciowe

Polecenie będzie uruchamiane w

System Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Tylko lokalizacje w bieżącej domenie i dostępne dla lokalnego systemu użytkownika.

Wiersz polecenia (cmd.exe)

System Linux lub macOS

root

/tmp

Tylko jeśli lokalizacja jest zamontowana i udostępniona dla użytkownika głównego (root)

Konsola

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Wiersz polecenia do uruchomienia — wprowadź wiersz polecenia, który chcesz uruchomić na klientach.

Katalog roboczy — wprowadź katalog, w którym ma zostać uruchomiony powyższy wiersz polecenia.


important

Można wpisać polecenie wielowierszowe. Ograniczenia maksymalnej długości polecenia:

Konsola internetowa może przetworzyć do 32 768 znaków. Jeśli skopiujesz i wkleisz dłuższe polecenie, zostanie obcięte na końcu bez powiadomienia.

Systemy Linux i macOS umożliwiają przetworzenie pełnej długości polecenia. System Windows ma ograniczenie do maksymalnie 8191 znaków.


example

Aby uruchomić skrypt lokalny znajdujący się na komputerze klienckim w lokalizacji C:\Users\user\script.bat, należy wykonać następujące czynności:

1.Utwórz nowe zadania klienta i wybierz opcję Uruchomienie polecenia.

2.W sekcji Ustawienia wprowadź:

Wiersz polecenia do uruchomienia: call script.bat
Katalog roboczy: C:\Users\user

3.Kliknij przycisk Zakończ, a następnie utwórz element wyzwalający i wybierz docelowe komputery klienckie.

Aby uruchomić polecenie wielowierszowe w celu zdalnego ponownego uruchomienia usługi systemu Windows (zastąp service_name nazwą usługi, na przykład wuauserv dla usługi Windows Update):

net stop service_name

net start service_name

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Sprawdź wynik zadania uruchomienia polecenia

1.Kliknij Zadania > kliknij zadanie > Pokaż szczegóły > karta Wykonania > kliknij wiersz w tabeli > icon_history Historia.

2.Kolumna komunikat diagnostyczny zawiera pierwsze 255 znaki efektu uruchomienie polecenia. Można tworzyć raporty i przetwarzać te dane z kilku komputerów. Większe dane wyjściowe można pobrać jako dziennik aplikacji Log Collector w Komputer Szczegóły > Dzienniki > Log Collector.