ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vytvorenie inštalátora agenta obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET – Windows

Inštalačný balík zahŕňajúci agenta a bezpečnostný produkt ESET pre Windows je možné vytvoriť niekoľkými spôsobmi:

Rýchle odkazy > Nasadiť agenta > Windows

Inštalátory > Vytvoriť inštalátor

Prehliadka produktu ESET PROTECT On-Prem

Kliknite na Windows > Stiahnuť inštalátor alebo použiť ESET Remote Deployment Tool.


important

Inštalačný balík je súbor vo formáte .exe, ktorý je platný len pre operačné systémy Microsoft Windows.

 

1.Distribúcia – vyberte možnosť Stiahnuť inštalátor alebo použiť ESET Remote Deployment Tool.


note

Ak ste zvolili iný typ inštalátora, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Najskôr nasadiť agenta (inštalačný skript)

Použiť na nasadenie GPO alebo SCCM

2.Súčasti – vyberte si z nasledujúcich možností:

Management Agent – ak v Súčastiach nevyberiete žiadne ďalšie položky, inštalátor bude zahŕňať iba ESET Management Agenta. Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete nainštalovať bezpečnostný produkt ESET na klientsky počítač neskôr alebo na klientskom počítači už bezpečnostný produkt nainštalovaný je.

Bezpečnostný produkt – obsahuje bezpečnostný produkt ESET s ESET Management Agentom. Túto možnosť vyberte v prípade, že na klientskom počítači nie je nainštalovaný žiadny bezpečnostný produkt ESET a chcete ho nainštalovať pomocou ESET Management Agenta.

Šifrovanie celého disku – zahrnutie ESET Full Disk Encryption do inštalátora. Táto možnosť je dostupná len v prípade, ak je aktívna licencia na produkt ESET Full Disk Encryption.

ESET Inspect Connector – do inštalátora sa zahrnie ESET Inspect Connector. Táto možnosť je dostupná len v prípade, ak je aktívna licencia na produkt ESET Inspect On-Prem.


important

Chýbajúce začiarkavacie políčko produktu ESET

Ak začiarkavacie políčko produktu ESET (Full Disk Encryption alebo ESET Inspect Connector) chýba alebo nie je automaticky zaškrtnuté po výbere nadradenej skupiny, znamená to, že nemáte licenciu k produktu alebo licencia produktu nie je pridelená lokalite v ESET Business Account alebo spoločnosti v ESET MSP Administrator, pre ktorú ste vybrali nadradenú skupinu, aj keď máte prístupové práva k licencii. Prideľte licenciu produktu ESET lokalite(v rámci ESET Business Account) alebo spoločnosti(v rámci ESET MSP Administrator). Následne bude začiarkavacie políčko produktu ESET možné použiť a produkt ESET zahrnúť do inštalátora.

3.Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.

4.Nadradená skupina – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej ESET PROTECT Web Console zaradí počítač po inštalácii Agenta.

Môžete vybrať existujúcu statickú skupinu alebo vytvoriť novú, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

Výberom nadradenej skupiny sa do inštalátora pridajú všetky politiky aplikované na túto skupinu.

Výber nadradenej skupiny nemá vplyv na umiestnenie inštalátora. Po vytvorení je inštalátor umiestnený do prístupovej skupiny aktuálneho používateľa. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

Nadradená skupina je povinná, ak používate ESET Business Account s lokalitami alebo ESET MSP Administrator, a nepovinná, ak používate ESET Business Account bez lokalít.

5.Názov hostiteľa servera (voliteľné) – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESET PROTECT Servera. V prípade potreby špecifikujte číslo Portu (predvolene je to 2222).


warning

Pole Názov hostiteľa servera nepodporuje špeciálne znaky, ako napríklad písmená s diakritikou.

6.Partnerský certifikát:

Certifikát ESET PROTECT – partnerský certifikát na inštaláciu Agenta a certifikačná autorita ESET PROTECT sú zvolené automaticky. Ak chcete použiť iný certifikát, kliknite na Certifikát ESET PROTECT. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého môžete vybrať vami požadovaný certifikát.

Vlastný certifikát – ak na overenie používate vlastný certifikát, kliknite na Vlastný certifikát > Vybrať, nahrajte daný certifikát vo formáte .pfx a vyberte ho pri inštalácii Agenta. Viac informácií nájdete v kapitole Certifikáty.

Prístupová fráza certifikátu – v prípade potreby zadajte prístupovú frázu certifikátu, napríklad ak ste si prístupovú frázu nastavili počas inštalácie ESET PROTECT Servera (krok, v ktorom ste vytvorili certifikačnú autoritu) alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.


warning

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.


important

Prístupovú frázu certifikátu je možné extrahovať, pretože je vložená v inštalátore.

 

7. arrow_down_business Prispôsobiť viac nastavení

8. Kliknite na Dokončiť alebo Nastavenia produktu.

9. arrow_down_business Bezpečnostný produkt

Ak ste v kroku č. 2 vybrali Full Disk Encryption alebo ESET Inspect Connector, môžete upraviť aj ich nastavenia.

arrow_down_business Šifrovanie celého disku

arrow_down_business ESET Inspect Connector

10. Kliknite na Dokončiť.

11. Stiahnite si vygenerovaný all-in-one inštalačný balík. Vyberte verziu, ktorú chcete nasadiť:

o32‑bitová verzia (napríklad PROTECT_Installer_x86_en_US.exe)

o64‑bitová verzia (napríklad PROTECT_Installer_x64_en_US.exe)

oARM64 (napríklad PROTECT_Installer_arm64.exe) – na systém Windows ARM64 nie je možné inštalovať ESET Management Agenta alebo bezpečnostný produkt ESET vo verzii x86 alebo x64.


important

Všetky dáta stiahnuté z repozitára (ESET Repository alebo vlastný mirror repozitár) sú digitálne podpísané spoločnosťou ESET, pričom ESET PROTECT Server overuje hash súborov a PGP podpisy. ESET PROTECT Server generuje all‑in‑one inštalátor lokálne. All-in-one inštalátor preto nie je digitálne podpísaný, čo môže pri jeho sťahovaní vygenerovať upozornenie vo webovom prehliadači alebo upozornenie samotného operačného systému a zabrániť inštalácii na systémoch, kde sú nepodpísané inštalátory blokované.

 

12. Po vytvorení a stiahnutí all-in-one inštalátora máte dve možnosti, ako ESET Management Agenta nasadiť:

Lokálne priamo na klientskom počítači – Spustite súbor inštalačného balíka na klientskom počítači. Tento inštalačný balík nainštaluje ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET na zariadenie a pripojí ho k ESET PROTECT On-Prem. Inštalátor produktu ESET Endpoint Antivirus/Security vytvorený v ESET PROTECT On-Prem 8.1 a novších verziách podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 v režime viacerých relácií (multi-session). Podrobné inštrukcie nájdete v časti Sprievodca inštaláciou. Inštalačný balík môžete spustiť v tichom režime, ak chcete skryť okno sprievodcu inštaláciou.

Použitím nástroja ESET Remote Deployment Tool, ktorý umožňuje nasadiť ESET Management Agenty naraz na viacero klientskych počítačov.