Upozornenia a okná správ

important

Hľadáte informácie o častých upozorneniach a oznámeniach?

Našla sa hrozba

Adresa bola zablokovaná

Produkt nie je aktivovaný

Je dostupná aktualizácia

Informácie o aktualizáciách nie sú konzistentné

Riešenie chybového hlásenia „Aktualizácia modulov nebola úspešná“

„Súbor je poškodený“ alebo „Nepodarilo sa premenovať súbor“

Certifikát webovej stránky bol zrušený

Sieťová hrozba bola zablokovaná

Upozornenia a okná správ (predtým Upozornenia a udalosti) v sekcii Používateľské rozhranie vám umožňujú nastaviť, ako má ESET Endpoint Security pracovať s detekciami v prípade, že je potrebná interakcia používateľa (napr. potenciálne phishingové stránky).

CONFIG_ALERT

Interaktívne upozornenia

Interaktívne okná upozornení sa zobrazujú, ak dôjde k detekcii alebo ak sa vyžaduje zásah používateľa.

Zobrazovať interaktívne upozornenia

ESET Endpoint Security vo verzii 7.2 a novších:

V prípade nespravovaných používateľov odporúčame túto možnosť ponechať v predvolenom nastavení (zapnutá).

V prípade spravovaných používateľov ponechajte túto možnosť zapnutú a vyberte preddefinovanú akciu v zozname interaktívnych upozornení.

Vypnutím možnosti Zobrazovať interaktívne upozornenia sa skryjú všetky okná upozornení a dialógové okná prehliadača. Automaticky bude zvolená preddefinovaná akcia (napr. „potenciálna phishingová stránka“ bude zablokovaná).

ESET Endpoint Security vo verzii 7.1 a starších:

Názov tohto nastavenia je Zobrazovať výstražné upozornenia a nie je možné prispôsobiť preddefinované akcie pre konkrétne okná interaktívnych upozornení.

Oznámenia na ploche

Oznámenia na pracovnej ploche a tipy v bublinách sú prostriedky informatívneho charakteru, ktoré nevyžadujú zásah používateľa. Oznámenia na ploche boli preto presunuté v okne Rozšírených nastavení do sekcie Nástroje > Oznámenia (vo verzii 7.1 a novších).

Okná správ

Ak si želáte, aby sa informatívne okná zatvárali automaticky po uplynutí určitého času, vyberte možnosť Okná správ zatvárať automaticky. Po uplynutí nastaveného času sa okno oznámenia zatvorí, ak tak neurobí používateľ sám.

Potvrdzujúce správy – zobrazí vám zoznam potvrdzujúcich správ, pre ktoré môžete zvoliť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať.