ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Instalacija pomoću komandne linije

Možete da instalirate program ESET Endpoint Security lokalno pomoću komandne linije ili možete da ga instalirate daljinski, pomoću klijentskog zadatka, iz programa ESET PROTECT On-Prem.

Podržani parametri

APPDIR=<path>

 • Path – važeća putanja direktorijuma
 • Direktorijum za instalaciju aplikacije.

APPDATADIR=<path>

 • Path – važeća putanja direktorijuma
 • Direktorijum za instalaciju podataka aplikacije.

MODULEDIR=<path>

 • Path – važeća putanja direktorijuma
 • Direktorijum za instalaciju modula.

ADDLOCAL=<list>

ADDEXCLUDE=<list>

 • Lista ADDEXCLUDE predstavlja listu razdvojenu zarezima koja sadrži nazive svih funkcija koje ne treba da se instaliraju i služi kao zamena za zastareli parametar REMOVE.
 • Kada birate funkciju koja ne treba da se instalira, na listi morate izričito da navedete celu pitanju (tj. sve potfunkcije) i povezane nevidljive funkcije.
 • Upotreba sa ESET .msi paketima: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

ADDEXCLUDE ne može da se koristi zajedno sa parametrom ADDLOCAL.

Pogledajte dokumentaciju za verziju msiexec koja se koristi za odgovarajuće promene u komandnoj liniji.

Pravila

 • ADDLOCAL lista je lista imena svih funkcija koje treba da se instaliraju, razdvojenih zarezom.
 • Prilikom izbora funkcije za instaliranje, na listi mora jasno da se navede cela putanja (sve nadređene funkcije).
 • Pogledajte dodatna pravila za ispravno korišćenje.

Komponente i funkcije


note

Instaliranje komponenti pomoću parametara ADDLOCAL/ADDEXCLUDE ne funkcioniše sa programom ESET Endpoint Antivirus.

Funkcije su podeljene u 4 kategorije:

 • Obavezno – funkcija će se uvek instalirati.
 • Opcionalno – izbor funkcije može da se opozove da se ona ne bi instalirala.
 • Nevidljivo – logička funkcija koja je obavezna da bi druge funkcije radile ispravno
 • Čuvar mesta – funkcija koja nema nikakvog uticaja na proizvod, ali mora da se navede uz potfunkcije

Skup funkcija za ESET Endpoint Security je sledeći:

Opis

Ime funkcije

Nadređena funkcija

Prisustvo

Osnovne komponente programa

Computer

 

Čuvar mesta

Mašina za otkrivanje

Antivirus

Computer

Obavezno

Mašina za otkrivanje / skeniranja malvera

Scan

Computer

Obavezno

Mašina za otkrivanje / zaštita sistema datoteka u realnom vremenu

RealtimeProtection

Computer

Obavezno

Mašina za otkrivanje / skeniranja malvera / zaštita dokumenata

DocumentProtection

Antivirus

Opcionalno

Kontrola uređaja

DeviceControl

Computer

Opcionalno

Mrežna zaštita

Network

 

Čuvar mesta

Zaštita mreže / zaštitni zid

Firewall

Network

Opcionalno

Zaštita mreže / zaštita od mrežnih napada / ...

IdsAndBotnetProtection

Network

Opcionalno

Zaštićeni pregledač

OnlinePaymentProtection

WebAndEmail

Opcionalno

Veb i e-pošta

WebAndEmail

 

Čuvar mesta

Veb i e-pošta / filtriranje protokola

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Nevidljivo

Veb i e-pošta / zaštita pristupa vebu

WebAccessProtection

WebAndEmail

Opcionalno

Veb i e-pošta / zaštita klijenta e-pošte

EmailClientProtection

WebAndEmail

Opcionalno

Veb i e-pošta / zaštita klijenta e-pošte / klijenti e-pošte

MailPlugins

EmailClientProtection

Nevidljivo

Veb i e-pošta / Zaštita klijenta e-pošte / Zaštita klijenta e-pošte od bezvredne pošte

Antispam

EmailClientProtection

Opcionalno

Veb i e-pošta / veb kontrola

WebControl

WebAndEmail

Opcionalno

Alatke / ESET RMM

Rmm

 

Opcionalno

Ažuriranje / profili / mirror za ažuriranje

UpdateMirror

 

Opcionalno

Dodatna komponenta ESET Inspect

EnterpriseInspector

 

Nevidljivo

Skup grupnih funkcija:

Opis

Ime funkcije

Prisustvo funkcije

Sve obavezne funkcije

_Base

Nevidljivo

Sve dostupne funkcije

ALL

Nevidljivo

Dodatna pravila

 • Ako se neka od funkcija za WebAndEmail izabere za instaliranje, nevidljiva funkcija ProtocolFiltering mora da se uključi na listu.
 • Nazivi svih funkcija razlikuju mala i velika slova, na primer UpdateMirror nije isto što i UPDATEMIRROR.

Lista svojstava za konfiguraciju

Svojstvo

Vrednost

Funkcija

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Otkrivena potencijalno neželjena aplikacija

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Pogledajte u nastavku

Pogledajte svojstvo LiveGrid u nastavku

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Zakaži i pokreni skeniranje računara nakon instaliranja

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Postavke proxy servera

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

IP adresa proxy servera

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Broj porta proxy servera

CFG_PROXY_USERNAME=

<username>

Korisničko ime za potvrdu identiteta

CFG_PROXY_PASSWORD=

<password>

Lozinka za potvrdu identiteta

ACTIVATION_DATA=

Pogledajte u nastavku

Aktivacija proizvoda, licencni ključ ili datoteka licence van mreže

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Kada se podesi na „1“, ne prikazuje dijalog za aktivaciju proizvoda nakon prvog pokretanja

ADMINCFG=

<path>

Putanja do izvezene XML konfiguracije
(podrazumevana vrednost cfg.xml)

Svojstva konfiguracije samo za ESET Endpoint Security

CFG_EPFW_MODE=

0 – automatski (podrazumevano)
1 – interaktivno
2 – zasnovano na polisama
3 – učenje

Režim filtriranja zaštitnog zida

CFG_EPFW_LEARNINGMODE_ENDTIME=

<timestamp>

Krajnji datum za režim učenja u vidu Unix vremenske oznake

Svojstvo LiveGrid®

Kada instalirate program ESET Endpoint Security saCFG_LIVEGRID_ENABLED, nakon instalacije proizvod će se ponašati na sledeći način:

Funkcija

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

Sistem reputacije ESET LiveGrid®

Uključeno

Uključeno

Sistem za povratne informacije ESET LiveGrid®

Isključeno

Uključeno

Prosleđuj anonimnu statistiku

Isključeno

Uključeno

Svojstvo ACTIVATION_DATA

Format

Način

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktivacija pomoću ESET licencnog ključa (veza sa internetom mora da bude aktivna)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktivacija pomoću datoteke licence van mreže

Jezička svojstva

Jezik za ESET Endpoint Security (morate da navedete oba svojstva).

Svojstvo

Vrednost

PRODUCT_LANG=

LCID Decimal (ID lokala), na primer, 1033 za engleski (Sjedinjene Američke Države). Pogledajte listu jezičkih šifri.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID String (naziv jezičke kulture) malim slovima, na primer, en-us za engleski (Sjedinjene Američke Države). Pogledajte listu jezičkih šifri.

Ponovno pokretanje svojstava

Navedite sledeće parametre da biste ponovo pokrenuli računar nakon instalacije:

Svojstvo

Vrednost

Funkcija

REBOOT_WHEN_NEEDED=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Ako je ova opcija aktivirana, računar će se ponovo pokrenuti nakon instalacije.

REBOOT_CANCELABLE=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Ako je ova opcija aktivirana, korisnik može da otkaže ponovno pokretanje računara.

REBOOT_POSTPONE=

vrednost u sekundama

Maksimalno vreme u sekundama u kojem korisnik može da odloži ponovno pokretanje računara.


note

Opcije REBOOT_CANCELABLE i REBOOT_POSTPONE su dostupne samo ako je aktivirana opcija REBOOT_WHEN_NEEDED.

Primeri instalacije komandne linije


important

Obavezno pročitajte Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom i uverite se da imate administratorske privilegije pre nego što pokrenete instalaciju.


example

Izuzimanje odeljka NetworkProtection iz instalacije (morate da navedete i sve podređene funkcije):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection


example

Ako želite da se ESET Endpoint Security automatski konfiguriše nakon instalacije, možete da navedete osnovne parametre konfiguracije u okviru komande za instaliranje.

Instaliranje programa ESET Endpoint Security sa aktiviranim ESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1


example

Instalirajte ga u drugačijem direktorijumu za instalaciju aplikacije od podrazumevanog.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\


example

Instalirajte i aktivirajte ESET Endpoint Security pomoću ESET licencnog ključa.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE


example

Nečujna instalacija sa detaljnim evidentiranjem (korisno za rešavanje problema) koja ima samo RMM sa obaveznim komponentama:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 


example

Nametnuta nečujna kompletna instalacija sa navedenim jezikom.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us

Opcije komandne linije nakon instaliranja

 • ESET CMD – uvezite .xml konfiguracionu datoteku ili uključite/isključite neku bezbednosnu funkciju
 • Skener komandne linije – pokrenite skeniranje računara iz komandne linije