ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Ažuriranje

Opcije podešavanja ažuriranja dostupne su u okviru putanje Napredno podešavanje > Ažuriranje. Ovaj odeljak navodi informacije o izvoru ažuriranja, kao što su serveri za ažuriranje koji se koriste i podaci za potvrdu identiteta za te servere.


important

Da bi ažuriranja bila ispravno preuzeta, važno je da svi parametri ažuriranja budu tačno popunjeni. Ako koristite zaštitni zid, uverite se da je programu preduzeća ESET dozvoljena komunikacija sa Internetom (npr. HTTPS komunikacija).

icon_section Ažuriranje

Profil ažuriranja koji se trenutno koristi vidi se u padajućem meniju Izaberite podrazumevani profil za ažuriranje.

Da biste kreirali nov profil, pogledajte odeljak Profili za ažuriranje.

Automatska zamena profila – Omogućava vam da podesite profil za ažuriranje za određeni profil mrežne veze.

Konfiguriši obaveštenja o ažuriranjima – Kliknite na opciju Uredi da biste izabrali obaveštenja aplikacije koja se prikazuju. Možete da birate sledeće mogućnosti za obaveštenja: Prikaži na radnoj površini i/ili Pošalji e-poštom.

Ako imate problema pri preuzimanju ažuriranja modula, kliknite na Obriši pored Obriši keš ažuriranja da biste obrisali privremene datoteke / keš memoriju ažuriranja.

Upozorenja o zastareloj mašini za otkrivanje

Automatski podesi maksimalnu starost mašine za otkrivanje – Omogućava podešavanje maksimalnog vremena (u danima) nakon kog se mašina za otkrivanje prijavljuje kao zastarela. Podrazumevana vrednost za Maksimalna starost mašine za otkrivanje (u danima) je 7.

Vraćanje modula

Ako sumnjate da je novo ažuriranje mašine za otkrivanje i/ili modula programa nestabilno ili oštećeno, možete da ih vratite na prethodnu verziju i deaktivirate sva ažuriranja za odabrani vremenski period.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK

icon_section Profili

Profili za ažuriranje mogu biti kreirani za različite konfiguracije ažuriranja i zadatke. Kreiranje profila za ažuriranje je posebno korisno za korisnike mobilnih uređaja koji moraju da kreiraju alternativni profil za svojstva Internet veze koja se redovno menjaju.

Padajući meni Izaberite profil koji želite da uredite prikazuje trenutno izabrani profil i podrazumevano je postavljen na opciju Moj profil.

Da biste kreirali novi profil, izaberite opciju Uredi pored Lista profila, unesite svoje Ime profila, a zatim kliknite na Dodaj.

Ažuriranja

Opcija Tip ažuriranja podrazumevano je podešena na Redovno ažuriranje da bi se osiguralo da će datoteke ažuriranja automatski da se preuzimaju sa ESET servera uz minimalni mrežni saobraćaj. Režim testiranja (opcija Režim testiranja) predstavlja ažuriranja koja su prošla interna testiranja i koja će uskoro postati dostupna svima. Aktiviranje režima testiranja može da vam omogući pristup najnovijim metodama otkrivanja i ispravkama. Međutim, režim testiranja možda nije uvek dovoljno stabilan i NE TREBA da se koristi na radnim stanicama i serverima proizvodnje gde je obavezna maksimalna dostupnost i stabilnost. Odloženo ažuriranje omogućava ažuriranje sa posebnih servera za ažuriranje koji obezbeđuju nove verzije baza virusnih definicija uz odlaganje od najmanje X sati (tj. baza podataka testiranih u realnom okruženju koje se zato smatraju stabilnim).

Omogućavanje optimizacije isporuke ažuriranja – Kada je omogućeno, datoteke za ažuriranje se mogu preuzeti sa CDN (mreže za isporuku sadržaja). Ako onemogućite ovo podešavanje, može doći do prekida preuzimanja kada namenski ESET serveri za ažuriranje budu preopterećeni. Onemogućavanje je korisno kada je zaštitni zid ograničen na pristup samo ESET serveru za ažuriranje IP adresa ili veza sa CDN uslugama ne funkcioniše.

Pitaj me pre preuzimanja ažuriranja – Program prikazuje obaveštenje u kom možete da potvrdite ili odbijete preuzimanje datoteke ažuriranja. Ako je veličina datoteke ažuriranja veća od navedene vrednosti u polju Pitaj ako je datoteka ažuriranja veća od (kB), program prikazuje dijalog za potvrdu. Ako je veličina datoteke ažuriranja podešena na 0 kB, program će uvek prikazati dijalog za potvrdu.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Modul za ažuriranje

Opcija Odaberi automatski je podrazumevano aktivirana. Opcija Prilagođeni server je mesto na kojem se skladište ažuriranja. Ako koristite ESET server za ažuriranje, preporučujemo da ostavite izabranu podrazumevanu opciju.

Aktiviraj češća ažuriranja definicija otkrivanja – Definicije otkrivanja se ažuriraju u kraćim intervalima. Deaktiviranje ove postavke može negativno da utiče na stopu otkrivanja.

Dozvoli ažuriranje modula sa prenosivog medijuma – Omogućava ažuriranje sa prenosivog medijuma ako je na njemu kreirana mirror kopija. Kada je izabrana opcija Automatski, ažuriranje se pokreće u pozadini. Ako želite da se prikazuju dijalozi ažuriranja, izaberite opciju Uvek pitaj.

Ukoliko koristite lokalni HTTP server – koji se naziva i Mirror server – server za ažuriranje je potrebno podesiti na sledeći način:
http://ime_računara_ili_njegova_IP_adresa:2221

Kada koristite lokalni HTTP server uz SSL, server za ažuriranje je potrebno podesiti na sledeći način:
https://ime_računara_ili_njegova_IP_adresa:2221

Kada koristite lokalnu deljenu fasciklu, server za ažuriranje je potrebno podesiti na sledeći način:
\\ime_računara_ili_njegova_IP_adresa\deljena_fascikla


note

broj porta HTTP servera koji je naveden u primerima iznad zavisi od toga koji port vašHTTP/HTTPS server osluškuje.

Ažuriranja proizvoda

Pogledajte Ažuriranja proizvoda.

Opcije povezivanja

Pogledajte Opcije povezivanja.

Mirror za ažuriranje

Pogledajte Mirror za ažuriranje.