Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie instalatora agenta i produktu zabezpieczającego ESET — Windows

Instalator agenta i produktu zabezpieczającego ESET w systemie Windows można utworzyć na kilka sposobów:

Szybkie łącza > Wdrażanie agenta > Windows

Instalatory > Utwórz instalator

Przewodnik ESET PROTECT On-Prem

Kliknij Windows > Pobierz instalator lub użyj narzędzia ESET Remote Deployment Tool


important

Pakiet instalatora to plik .exe, który nadaje się do użytku wyłącznie w systemach operacyjnych Windows.

 

1.Dystrybucja — wybierz Pobierz lub wyślij instalator albo użyj narzędzia ESET Remote Deployment Tool.


note

Jeśli wybrano inny typ instalatora, postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami:

Najpierw wdróż agenta (instalator skryptu agenta)

Użyj GPO lub SCCM na potrzeby wdrażania

2.Komponenty — należy wybrać jedną z następujących opcji przy użyciu pól wyboru:

Management Agent — jeśli nie wybierzesz innych Komponentów, instalator będzie zawierał tylko agenta ESET Management. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zainstalować produkt zabezpieczający ESET na komputerze klienckim później, lub jeśli komputer kliencki już ma zainstalowany produkt zabezpieczający ESET.

Produkt zabezpieczający — dołącz produkt zabezpieczający firmy ESET do agenta ESET Management. Wybierz tę opcję, jeśli komputer kliencki nie ma zainstalowanego żadnego produktu zabezpieczającego ESET i chcesz zainstalować go wraz z agentem ESET Management.

Pełne szyfrowanie dysku — Uwzględnij ESET Full Disk Encryption w instalatorze. Opcja jest widoczna tylko w przypadku aktywnej licencji ESET Full Disk Encryption.

Łącznik ESET Inspect — dołączanie łącznika ESET Inspect do instalatora. Opcja jest widoczna tylko w przypadku aktywnej licencji ESET Inspect On-Prem.


important

Brakujące pole wyboru produktu ESET

Jeśli po wybraniu grupy nadrzędnej brakuje pola wyboru produktu ESET (Full Disk Encryption lub ESET Inspect Łącznik) lub nie jest ono zaznaczone automatycznie, oznacza to, że nie masz licencji na produkt lub licencja na produkt nie jest przydzielona do witryny ESET Business Account lub firmy ESET MSP Administrator, dla której wybrano grupę nadrzędną, nawet jeśli masz prawa dostępu do licencji. Przydziel licencję produktu ESET do witryny (w ESET Business Account) lub firmy (w ESET MSP Administrator). Następnie pole wyboru produktu ESET stanie się dostępne i będzie można dołączyć produkt ESET do instalatora.

3.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

4.Grupa nadrzędna — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT umieści komputer po zainstalowaniu agenta.

Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora.

Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.

Wybranie grupy nadrzędnej nie ma wpływu na lokalizację instalatora. Po utworzeniu instalator jest umieszczany w grupie dostępu bieżącego użytkownika. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Grupa nadrzędna jest obowiązkowa, jeśli używasz ESET Business Account z witrynami lub ESET MSP Administrator i opcjonalnie używasz ESET Business Account bez witryn.

5.Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera produktu ESET PROTECT. W razie potrzeby możesz określić numeru Portu (domyślnie jest to 2222).


warning

Pole Nazwa hosta serwera nie obsługuje znaków specjalnych, na przykład liter ze znakami diakrytycznymi.

6.Certyfikat równorzędny:

ESET PROTECT certyfikat — certyfikat równorzędny dla instalacji agenta i urzędu certyfikacji ESET PROTECT są wybierane automatycznie. Aby użyć innego certyfikatu, kliknij Opis certyfikatu ESET PROTECT, aby wybrać z menu rozwijanego dostępne certyfikaty.

Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, kliknij Niestandardowy certyfikat > Wybierz i prześlij certyfikat .pfx i wybierz go podczas instalacji agenta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij Certyfikaty.

Hasło certyfikatu — w razie potrzeby wpisz hasło certyfikatu — jeśli hasło zostało określone podczas instalacji serwera ESET PROTECT (w kroku, w którym utworzono urząd certyfikacji) lub jeśli używasz certyfikatu niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.


warning

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.


important

Warto pamiętać, że hasło do certyfikatu można wyodrębnić, ponieważ jest ono osadzone w instalatorze.

 

7. arrow_down_business Dostosuj więcej ustawień

8. Kliknij przycisk Zakończ lub Konfiguracja produktu.

9. arrow_down_business Program zabezpieczający

Jeśli w kroku 2 wybrano Full Disk Encryption lub łącznik ESET Inspect, można również zmienić ich ustawienia.

arrow_down_business Pełne szyfrowanie dysku

arrow_down_business ESET Inspect Connector

10. Kliknij opcję Zakończ.

11. Pobierz wygenerowany pakiet instalatora kompleksowego. Wybierz wersję, którą chcesz wdrożyć:

o32-bitowa (na przykład PROTECT_Installer_x86_en_US.exe)

o64-bitowa (na przykład PROTECT_Installer_x64_en_US.exe)

oARM64 (na przykład PROTECT_Installer_arm64.exe) — nie można zainstalować wersji x86 ani x64 agenta lub produktu zabezpieczającego ESET Management na systemie Windows ARM64.


important

Wszystkie dane pobrane z repozytorium (ESET Repository lub kopii dystrybucyjnej repozytorium niestandardowego) są podpisywane cyfrowo przez firmę ESET, a serwer ESET PROTECT weryfikuje skróty plików i podpisy PGP. Serwer ESET PROTECT generuje instalator kompleksowy lokalnie. Dlatego instalator kompleksowy nie jest podpisany cyfrowo, co może generować ostrzeżenie przeglądarki internetowej podczas pobierania instalatora lub ostrzeżenie systemu operacyjnego i uniemożliwić instalację w systemach, w których niepodpisane instalatory są blokowane.

 

12. Po utworzeniu i pobraniu pakietu instalatora kompleksowego są dostępne dwie opcje wdrożenia agenta ESET Management:

Lokalnie na komputerze klienckim Uruchom plik pakietu instalacyjnego na komputerze klienckim. Program zainstaluje agenta ESET Management i produkt zabezpieczający firmy ESET na urządzeniu i połączy urządzenie z programem ESET PROTECT On-Prem. Instalator ESET Endpoint Antivirus/Security utworzony w ESET PROTECT On-Prem 8.1 i późniejszej wersji obsługuje pulpity wirtualne i tryb wielosesyjny Windows 10 Enterprise i Windows 10. Szczegółowe instrukcje zawiera kreator instalacji. Można uruchomić pakiet instalacyjny w trybie cichym, aby ukryć okno kreatora instalacji.

Za pomocą narzędzia do wdrażania zdalnego firmy ESET umożliwiającego wdrożenie agentów ESET Management na wielu komputerach klienckich równocześnie.