Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja przy użyciu wiersza polecenia

Można zainstalować program ESET Endpoint Security lokalnie za pomocą wiersza polecenia lub zdalnie za pomocą zadania klienta w programie ESET PROTECT.

Obsługiwane parametry

APPDIR=<path>

 • Ścieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu
 • Katalog instalacji aplikacji

APPDATADIR=<path>

 • Ścieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu
 • Katalog instalacji danych aplikacji

MODULEDIR=<path>

 • Ścieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu
 • Katalog instalacji modułu

ADDLOCAL=<list>

ADDEXCLUDE=<list>

 • ADDEXCLUDE to lista oddzielona przecinkami zawierająca wszystkie nazwy funkcji, które mają nie być instalowane, zastępująca przestarzałą funkcję REMOVE.
 • Podczas wybierania funkcji, która ma nie być instalowana, należy wyraźnie uwzględnić na liście pełną ścieżkę (tj. wszystkie funkcje podrzędne) oraz powiązane niewidoczne funkcje.
 • Używanie z pakietami ESET .msi: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

Funkcja ADDEXCLUDE nie może być używana wraz z funkcją ADDLOCAL.

W dokumentacji można znaleźć wersję msiexec używaną dla odpowiednich przełączników wiersza polecenia.

Reguły

 • Lista ADDLOCAL to lista wartości oddzielanych przecinkami zawierająca nazwy wszystkich funkcji do zainstalowania.
 • Przy wybieraniu funkcji do zainstalowania na liście należy wyraźnie podać pełną ścieżkę (z uwzględnieniem wszystkich funkcji nadrzędnych).
 • Informacje na temat prawidłowego użytkowania podano w części Reguły dodatkowe.

Komponenty i funkcje


note

Instalacja komponentu za pomocą parametrów ADDLOCAL/ADDEXCLUDE nie będzie działać z programem ESET Endpoint Antivirus.

Te funkcje są podzielone na 4 kategorie:

 • Obowiązkowa – ta funkcja będzie zawsze instalowana.
 • Opcjonalna – ta funkcja może być odznaczona, aby nie została zainstalowana.
 • Niewidoczna — funkcja logiczna niezbędna do prawidłowego działania innych funkcji
 • Wypełniacz — funkcja, która nie wpływa na produkt, ale musi być wymieniona wśród funkcji podrzędnych

Zestaw funkcji programu ESET Endpoint Security jest następujący:

Opis

Nazwa funkcji

Element nadrzędny funkcji

Obecność

Podstawowe komponenty programu

Computer

 

Wypełniacz

Silnik detekcji

Antivirus

Computer

Obowiązkowa

Silnik detekcji / Skanowanie szkodliwego oprogramowania

Scan

Computer

Obowiązkowa

Silnik detekcji / Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym

RealtimeProtection

Computer

Obowiązkowa

Silnik detekcji / Skanowanie szkodliwego oprogramowania / Ochrona dokumentów

DocumentProtection

Antivirus

Opcjonalna

Kontrola dostępu do urządzeń

DeviceControl

Computer

Opcjonalna

Ochrona sieci

Network

 

Wypełniacz

Ochrona sieci / Zapora

Firewall

Network

Opcjonalna

Ochrona sieci / Ochrona przed atakami z sieci / ...

IdsAndBotnetProtection

Network

Opcjonalna

Bezpieczna przeglądarka

OnlinePaymentProtection

WebAndEmail

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail

WebAndEmail

 

Wypełniacz

Strony internetowe i poczta e-mail / Filtrowanie protokołów

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Niewidoczna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona dostępu do stron internetowych

WebAccessProtection

WebAndEmail

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona programów poczty e-mail

EmailClientProtection

WebAndEmail

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail / Ochrona programów poczty e-mail / Programy poczty e-mail

MailPlugins

EmailClientProtection

Niewidoczna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona programów poczty e-mail/Ochrona przed spamem

Antispam

EmailClientProtection

Opcjonalna

Internet i poczta e-mail / Kontrola dostępu do stron internetowych

WebControl

WebAndEmail

Opcjonalna

Narzędzia / ESET RMM

Rmm

 

Opcjonalna

Aktualizacja / Profile / Kopia dystrybucyjna aktualizacji

UpdateMirror

 

Opcjonalna

Wtyczka ESET Inspect

EnterpriseInspector

 

Niewidoczna

Zestaw funkcji grupy:

Opis

Nazwa funkcji

Obecność funkcji

Wszystkie obowiązkowe funkcje

_Base

Niewidoczna

Wszystkie dostępne funkcje

ALL

Niewidoczna

Reguły dodatkowe

 • Jeśli którekolwiek z funkcji WebAndEmail są wybrane do instalacji, niewidoczna funkcja ProtocolFiltering musi znajdować się na liście.
 • W nazwach wszystkich funkcji rozróżniana jest wielkość liter, np. UpdateMirror nie jest równoznaczne z UPDATEMIRROR.

Lista właściwości konfiguracyjnych

Właściwość

Wartość

Funkcja

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – wyłączone
1 – włączone

Wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Patrz niżej

Patrz właściwość LiveGrid poniżej

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – wyłączone
1 – włączone

Zaplanuj i uruchom Skanowanie komputera po zakończeniu instalacji

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – wyłączone
1 – włączone

Ustawienia serwera proxy

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

Adres IP serwera proxy

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Numer portu serwera proxy

CFG_PROXY_USERNAME=

<username>

Nazwa użytkownika do celów uwierzytelniania

CFG_PROXY_PASSWORD=

<password>

Hasło do celów uwierzytelniania

ACTIVATION_DATA=

Patrz niżej

Aktywacja produktu, klucz licencyjny lub plik licencji offline

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – wyłączone
1 – włączone

Po ustawieniu wartości „1” okno dialogowe aktywacji produktu nie jest pokazywane po pierwszym uruchomieniu

ADMINCFG=

<path>

Ścieżka do wyeksportowanej konfiguracji XML
(domyślna wartość cfg.xml)

Właściwości konfiguracyjne tylko w programie ESET Endpoint Security

 

CFG_EPFW_MODE=

0 – Automatyczny (domyślny)
1 – Interaktywny
2 – Oparty na regułach
3 – Uczenie się

Tryb filtrowania zapory

CFG_EPFW_LEARNINGMODE_ENDTIME=

<timestamp>

Data zakończenia trybu uczenia się jako znacznik czasowy Unix

Właściwość LiveGrid®

W przypadku instalacji programu ESET Endpoint Security z funkcją CFG_LIVEGRID_ENABLED zachowanie produktu po instalacji będzie następujące:

Funkcja

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

System reputacji ESET LiveGrid®

Wł.

Wł.

System informacji zwrotnych ESET LiveGrid®

Wył.

Wł.

Przesyłaj anonimowe statystyki

Wył.

Wł.

Właściwość ACTIVATION_DATA

Format

Metody

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktywacja przy użyciu klucza licencyjnego ESET (połączenie internetowe powinno być aktywne)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktywacja przy użyciu pliku licencji offline

Właściwości językowe

Język programu ESET Endpoint Security (należy określić obie właściwości).

Właściwość

Wartość

PRODUCT_LANG=

Wartość dziesiętna LCID (identyfikator ustawień regionalnych), np. 1033 dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone), zobacz listę kodów języków.

PRODUCT_LANG_CODE=

Ciąg LCID (nazwa kultury języka) małymi literami, na przykład en-us dla języka angielskiego – Stany Zjednoczone, zobacz listę kodów języków.

Właściwości ponownego uruchamiania

Określ następujące parametry, aby ponownie uruchomić komputer po instalacji:

Właściwość

Wartość

Funkcja

REBOOT_WHEN_NEEDED=

0 – wyłączone
1 – włączone

Jeśli ta opcja jest włączona, po instalacji komputer uruchomi się ponownie.

REBOOT_CANCELABLE=

0 – wyłączone
1 – włączone

Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownik może anulować ponowne uruchomienie komputera.

REBOOT_POSTPONE=

wartość w sekundach

Maksymalny czas w sekundach, w czasie którego użytkownik może odłożyć ponowne uruchomienie komputera.


note

Opcje REBOOT_CANCELABLE i REBOOT_POSTPONE są dostępne tylko wtedy, gdy opcja REBOOT_WHEN_NEEDED jest włączona.

Przykłady instalacji przy użyciu wiersza polecenia


important

Przed uruchomieniem instalacji przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego oraz upewnij się, że masz uprawnienia administracyjne.


example

Wyklucz sekcję NetworkProtection z instalacji (należy określić również wszystkie funkcje podrzędne):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection


example

Jeśli chcesz, aby program ESET Endpoint Security został automatycznie skonfigurowany po zainstalowaniu, możesz określić podstawowe parametry konfiguracyjne w poleceniu instalacji.

Zainstaluj program ESET Endpoint Security z włączoną funkcją ESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1


example

Zainstaluj w innym katalogu instalacyjnym aplikacji niż domyślny.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\


example

Zainstaluj i aktywuj program ESET Endpoint Security przy użyciu klucza licencyjnego ESET.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE


example

Cicha instalacja ze szczegółowym zapisywaniem w dzienniku (przydatne do rozwiązywania problemów) oraz funkcja RMM tylko z obowiązkowymi komponentami:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 


example

Wymuszona cicha instalacja z określonym językiem.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us

Opcje wiersza polecenia po instalacji