Manuálna aktualizácia Apache HTTP Proxy (Windows)

Pre aktualizáciu Apache HTTP Proxy na najnovšiu verziu postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

1.Zálohujte si nasledujúce súbory:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\group.file

2.Zastavte službu ApacheHttpProxy otvorením príkazového riadka s oprávneniami správcu a spustením nasledujúceho príkazu:

sc stop ApacheHttpProxy

3.Stiahnite si inštalátor pre Apache HTTP Proxy zo stránky spoločnosti ESET a extrahujte obsah stiahnutého súboru do adresára C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\. Pôvodné súbory počas extrahovania prepíšte.

4.Prejdite do adresára C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf, kliknite pravým tlačidlom na súbor httpd.conf a z kontextového menu zvoľte možnosť Otvoriť v programe > Poznámkový blok.

5.Na koniec súboru httpd.conf pridajte nasledujúci kód:

ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs">
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\cache"

6.Ak na prístup do Apache HTTP Proxy používate prihlasovacie meno a heslo (kapitola Apache HTTP Proxy – inštalácia a ukladanie do vyrovnávacej pamäte), nahraďte nasledujúcu časť kódu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

touto časťou (nachádza sa v zálohe súboru httpd.conf, zálohovaného v kroku č. 1):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>


important

Ak ste v súbore httpd.conf v predchádzajúcej inštalácii Apache HTTP Proxy vykonali nejaké ďalšie zmeny, môžete tieto úpravy konfigurácie skopírovať zo zálohovaného súboru httpd.conf do nového (aktualizovaného) súboru httpd.conf.

7.Uložte vaše zmeny a pustite službu ApacheHttpProxy pomocou nasledujúceho príkazu v príkazovom riadku s oprávneniami správcu:

sc start ApacheHttpProxy

8.Aktualizujte verziu v popise služby.

sc description ApacheHttpProxy "Apache/2.4.43"

9.Otestujte pripojenie na Apache HTTP Proxy pomocou otvorenia nasledujúcej URL adresy vo vašom prehliadači:

http://[IP address]:3128/index.html

V prípade riešenia problémov si pozrite súbory protokolov Apache HTTP Proxy.