ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Reporty

Reporty vám umožňujú pohodlný prístup k dátam z databázy a ich filtrovanie. Okno reportov pozostáva z 2 kariet:

Kategórie a šablóny – toto je predvolená karta sekcie Reporty. Obsahuje prehľad kategórií reportov a šablón. Môžete tu vytvoriť nové reporty a kategórie alebo vykonať iné akcie týkajúce sa reportov.

Naplánované reporty – táto karta poskytuje prehľad naplánovaných reportov. Okrem toho tu môžete naplánovať nový report.

Archív reportov MDR – táto karta poskytuje prehľad reportov ESET MDR.

cloud_reports

Reporty sú generované zo šablón, ktoré sú kategorizované podľa typu reportu. Report môže byť vygenerovaný okamžite alebo môže byť naplánovaný na neskoršie vygenerovanie. Ak chcete vygenerovať a zobraziť report okamžite, kliknite na Generovať teraz vedľa požadovanej šablóny reportu. Môžete použiť vopred vytvorené šablóny reportov zo zoznamu Kategórie a šablóny alebo môžete vytvoriť novú šablónu s vlastnými nastaveniami. Na spustenie sprievodcu šablónami reportov a špecifikovanie vlastných nastavení pre nový report kliknite na možnosť Nová šablóna reportu. Môžete tiež vytvoriť novú kategóriu reportov (Nová kategória) alebo importovať šablóny reportov exportované v minulosti (Importovať šablóny reportov).

search_bar V hornej časti okna sa nachádza panel vyhľadávania. Môžete vyhľadávať názvy kategórií a šablón, nie však popisy.

Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

access_group Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

Používanie šablón reportov

Vyberte šablónu reportu a kliknite na ikonu gear_icon umiestnenú na dlaždici. Sú dostupné tieto možnosti:

play_defaultGenerovať teraz

Následne bude vytvorený report a vy si môžete prezrieť výstupné dáta.

download_default Stiahnuť

Ak chcete vygenerovať a stiahnuť report, kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Môžete si vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete vo formáte CSV a v stĺpci, kde by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame stiahnuť report vo formáte PDF.

schedule_default Naplánovať

Naplánovať report – môžete upravovať spúšťač plánovaného reportu, kritéria pre potlačenie spúšťača a doručenie reportu. Všetky naplánované reporty sa zobrazia po kliknutí na kartu Naplánované reporty.

edit_default Upraviť

Úprava už existujúcej šablóny reportu. Na túto možnosť sa vzťahujú rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej šablóny reportu.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

duplicate_default Duplikovať

Duplikovanie umožňuje vytvoriť nový report na základe označeného reportu, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie vybranej šablóny reportu.

icon_export Exportovať

Šablóna reportu bude exportovaná v podobe súboru .dat.

Používanie kategórií reportov

Vyberte kategóriu reportu a kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon. Sú dostupné tieto možnosti:

add_new_default Nová kategória

Zadajte Názov pre novú kategóriu šablóny reportu.

add_new_default Nová šablóna reportu

Vytvorenie novej, vlastnej šablóny reportu.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie vybranej kategórie šablóny reportu.

edit_default Upraviť

Premenovanie existujúcej kategórie šablóny reportu.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

icon_export Exportovať

Kategória šablóny reportu a všetky obsiahnuté šablóny budú exportované v podobe súboru .dat. Neskôr môžete importovať kategóriu vrátane všetkých šablón pomocou možnosti Importovať šablóny reportov. Toto je užitočné napríklad v prípade, keď chcete migrovať svoje vlastné šablóny reportov na iný ESET PROTECT Server.

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť

Objekt možno presunúť do inej statickej skupiny, kde bude dostupný používateľom s dostatočnými právami k cieľovej skupine. Zmena prístupovej skupiny je užitočná v prípade riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.


important

Možnosť Importovať šablóny reportov/ icon_export Export je určená iba na importovanie a exportovanie šablón reportov, nie na importovanie alebo exportovanie vygenerovaného reportu obsahujúceho dáta.

Povolenia na prístup k reportom

Reporty sú statické objekty, ktoré sa nachádzajú v štruktúre objektov v databáze ESET PROTECT. Každá nová šablóna reportu bude uložená do domácej skupiny používateľa, ktorý ju vytvoril. Na prístup k reportu sú potrebné povolenia v rámci funkcie Reporty a riadiace panely. Taktiež sú potrebné povolenia na prístup k všetkým objektom, ktorých sa report týka. Napríklad, ak generujete report Prehľad stavov počítačov, budú sa v ňom nachádzať len dáta z počítačov, kde máte povolenia na Čítanie.


important

Povolenie na Čítanie – používateľ si môže prezerať šablóny reportov a ich kategórie, generovať reporty na základe šablón reportov a vidieť príslušný riadiaci panel.

Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím dostupných šablón reportov.

Povolenie na Zápis – používateľ môže vytvárať/upravovať/odstraňovať šablóny a ich kategórie.

Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v skupine Všetko.