ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Statické skupiny

Statické skupiny sa používajú:

na triedenie zariadení a vytváranie hierarchického usporiadania skupín a podskupín,

na triedenie objektov,

ako domáce skupiny pre používateľov.

Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených súborov povolení aktuálne prihláseného používateľa.


example

Príklad:

Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina „Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.

Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.

Statické skupiny je možné vytvárať iba manuálne. Zariadenia môžu byť manuálne presúvané do skupín. Každé zariadenie môže byť súčasťou len jednej statickej skupiny. Správa statických skupín je dostupná prostredníctvom akcií so skupinami.

Existujú dve predvolené statické skupiny:

Všetko – hlavná skupina pre všetky zariadenia v sieti ESET PROTECT Servera. Všetky objekty vytvorené správcom sú štandardne zahrnuté v tejto skupine. Táto skupina je vždy zobrazená a nie je možné ju premenovať. Prístup do tejto skupiny dáva používateľom automaticky prístup aj od všetkých jej podskupín; prideľovanie prístupových práv do tejto skupiny je preto potrebné vždy dobre zvážiť.

Stratené a nájdené – podskupina skupiny Všetko. Každý nový počítač, ktorý sa prvýkrát pripojí na ESET PROTECT Server, sa automaticky zobrazí v tejto skupine. Túto skupinu je možné premenovať alebo kopírovať, ale nie je možné ju odstrániť alebo presunúť.

Ak chcete počítač presunúť do inej statickej skupiny, kliknite na daný počítač, vyberte možnosť manage_default Spravovať > move_default Presunúť do skupiny, vyberte cieľovú statickú skupinu a kliknite na OK.


important

Statickú skupinu je možné odstrániť len v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

Používateľ má pre túto skupinu pridelené povolenie na zápis,

Skupina je prázdna.

Pokaľ daná statická skupina obsahuje nejaké objekty, odstránenie skupiny nebude možné. Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina je umiestnené v každej sekcii s objektmi (napr. Inštalátory).

access_group Kliknite na Vybrať pre zvolenie statickej skupiny – v príslušnej sekcii sa následne zobrazia iba objekty, ktoré sú súčasťou zvolenej skupiny. Tento filter umožňuje používateľovi jednoducho pracovať s objektmi patriacimi do jednej zvolenej skupiny.