Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dezinstalacja oprogramowania

Zadanie Dezinstalacja oprogramowania umożliwia odinstalowywanie produktów firmy ESET z komputerów klienckich, gdy nie są już potrzebne.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Ustawienia dezinstalacji oprogramowania

Wybierz opcję z menu rozwijanego Odinstalowywanie:

Aplikacja z listy

Nazwa pakietu — tutaj można wybrać komponent oprogramowania ESET PROTECT, produkt zabezpieczający używany na kliencie lub aplikację innej firmy. Raportowanie aplikacji innych firm (innych niż ESET) można włączyć za pomocą opcji Ustawienie polityki agenta. Na tej liście wyświetlane są wszystkie pakiety, które można odinstalować na wybranych klientach.


important

Po odinstalowaniu agenta ESET Management z komputera klienckiego urządzenie przestaje być zarządzane przez produkt ESET PROTECT:

Produkt zabezpieczający firmy ESET może zachować pewne ustawienia po odinstalowaniu agenta ESET Management.

Jeśli agent ESET Management jest chroniony hasłem, należy podać hasło, aby odinstalować, naprawić lub uaktualnić (ze zmianami). Przed usunięciem urządzenia z grupy urządzeń zarządzanych zalecane jest przywrócenie niektórych ustawień, które nie mają być zachowane (np. ochrony hasłem) do ustawień domyślnych przy użyciu polityki.

Ponadto wszystkie zadania uruchomione na agencie zostaną porzucone. W zależności od replikacji następujący stan tego zadania w konsoli internetowej ESET PROTECT może nie być precyzyjnie wyświetlany: Uruchomiono, Zakończono lub Niepowodzenie.

Po odinstalowaniu agenta możesz zarządzać produktem zabezpieczającym za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu EGUI lub eShell.

Wersja pakietu — można usunąć określoną wersję pakietu (zdarza się, że któraś z wersji powoduje problemy) lub odinstalować wszystkie wersje pakietu.

Parametry dezinstalacji — można określić parametry dezinstalacji.

Zaznacz pole wyboru obok opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, aby wymusić ponowne uruchomienie komputera klienckiego po ukończeniu instalacji. Można również pozostawić tę opcję niezaznaczoną, a komputery klienckie uruchomić ponownie ręcznie. Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.

Oprogramowanie antywirusowe innej firmy (użyto w nim technologii OPSWAT)

Raportowanie aplikacji innych firm (innych niż ESET) można włączyć za pomocą opcji Ustawienie polityki agenta.

Listę zgodnych programów antywirusowych można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy. Ta metoda usuwania różni się od odinstalowania przy użyciu funkcji Dodaj lub usuń programy. Zastosowano w niej alternatywne metody dokładnego usuwania oprogramowania antywirusowego innych firm, z uwzględnieniem wszelkich wpisów w rejestrze oraz innych pozostałości.

Wykonaj poszczególne kroki instrukcji znajdującej się w artykule Usuwanie oprogramowania antywirusowego innych firm z komputera klienckiego przy użyciu ESET PROTECT, aby wysłać zadanie usunięcia oprogramowania antywirusowego innych firm z komputerów klienckich.

Jeśli chcesz umożliwić odinstalowanie aplikacji chronionych hasłem, przeczytaj nasz artykuł bazy wiedzy.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.


note

Zadanie dezinstalacji produktu zabezpieczającego ESET może zakończyć się niepowodzeniem z błędem powiązanym z hasłem, np. Produkt: ESET Endpoint Security -- błąd 5004. Aby kontynuować proces odinstalowania, wprowadź prawidłowe hasło. Wynika to z faktu włączonego ustawienia ochrony hasłem w produkcie zabezpieczającym ESET. Zastosuj politykę na komputerze klienckim, aby usunąć ochronę hasłem. Można następnie odinstalować produkt zabezpieczający ESET przy użyciu zadania Dezinstalacja oprogramowania.