Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tworzenie polityki włączania ochrony agenta ESET Management hasłem

Wykonaj poniższe działania, aby utworzyć nową politykę, która będzie wymuszać podanie hasła w celu zapewnienia ochrony agenta ESET Management. Gdy stosowane są ustawienia ochrony hasłem, nie można odinstalować ani naprawić agenta ESET Management bez podania hasła. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ochrona agenta.

Podstawowe

W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia

Wybierz Agenta ESET Management z listy rozwijanej > rozwiń węzeł Konfiguracja > kliknij opcję Ustaw obok pozycji Konfiguracja chroniona hasłem i wpisz hasło. To hasło będzie wymagane przy próbie odinstalowania lub naprawienia agenta ESET Management na komputerze klienckim.


important

Zapisz hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli agent ESET Management jest chroniony hasłem, należy podać hasło, aby odinstalować, naprawić lub uaktualnić (ze zmianami).

Przypisywanie

Określ klienty (pojedyncze komputery lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

cloud_pol_assign

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.


important

Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.

Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

select_targets

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po następnym połączeniu z programem ESET PROTECT.


note

Aby natychmiast zastosować politykę, można uruchomić czynność Wyślij sygnał wznowienia na obiektach docelowych w obszarze Komputery.