Protokoly

Protokoly obsahujú informácie o dôležitých udalostiach v programe a poskytujú prehľad o odhalených hrozbách. Protokoly predstavujú silný nástroj systémovej analýzy, odhaľovania problémov a rizík a v neposlednom rade hľadania riešení. Vytváranie protokolov prebieha aktívne na pozadí bez akejkoľvek interakcie zo strany používateľa. Informácie sú zaznamenávané na základe nastavenej úrovne podrobnosti zápisu do protokolov. Textové správy a protokoly je možné prezerať či archivovať priamo z prostredia ESET Smart Security Premium.

PAGE_LOGS

Protokoly sú dostupné z hlavného okna programu po kliknutí na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly. Zvoľte názov protokolu a vyberte akciu z roletového menu Protokoly. Dostupné sú nasledujúce protokoly:

Detekcie – tento protokol ponúka podrobné informácie týkajúce sa detekcií a infiltrácií zachytených produktom ESET Smart Security Premium. Informácie v protokoloch zahŕňajú čas detekcie, typ kontroly, typ objektu, umiestnenie objektu, názov detekcie, vykonanú akciu, meno používateľa prihláseného v čase detekcie, hash a prvý výskyt. Nevyliečené infiltrácie sú vždy označené červeným textom na svetločervenom pozadí. Vyliečené infiltrácie sú označené žltým textom na bielom pozadí. Nevyliečené potenciálne nebezpečné a nechcené aplikácie sú označené žltým textom na bielom pozadí.

Udalosti – v tomto protokole sú zaznamenané všetky dôležité operácie vykonané programom ESET Smart Security Premium. Protokol udalostí obsahuje informácie o udalostiach a chybách v programe. Je navrhnutý pre systémových správcov a používateľov na riešenie problémov. Informácie získané z tohto protokolu vám často pomôžu nájsť príčiny problémov, prípadne ich riešenie.

Kontrola počítača – výsledky všetkých vykonaných kontrol sú zobrazené v tomto okne. Každý riadok prináleží samostatnej kontrole. Dvojitým kliknutím na akúkoľvek položku protokolu zobrazíte podrobnosti príslušnej kontroly.

Odoslané súbory – tento protokol obsahuje záznamy o vzorkách, ktoré boli odoslané do ESET LiveGuard.

HIPS – tento protokol obsahuje záznamy konkrétnych pravidiel systému HIPS označených na zaznamenávanie. V protokole je zobrazená aplikácia, ktorá danú operáciu vyvolala a následne výsledok (tzn. či bolo pravidlo povolené alebo zakázané) a názov pravidla.

Ochrana siete – v protokole ochrany siete sú zobrazené všetky vzdialené útoky zachytené Firewallom, Ochranou pred sieťovými útokmi (IDS) a Ochranou pred botnetmi. Tu nájdete informácie o všetkých útokoch na váš počítač. V stĺpci Udalosť je typ zisteného útoku. V stĺpci Zdroj sú podrobnejšie informácie o útočníkovi. V stĺpci Protokol je uvedený komunikačný protokol použitý pri útoku. Analýzou tohto protokolu ochrany siete je možné včas odhaliť pokusy o prienik do systému. Viac informácií o sieťových útokoch nájdete v kapitole IDS a pokročilé možnosti.

Filtrované stránky – tento zoznam je užitočný v prípade, ak si želáte zobraziť webové stránky, ktoré boli blokované modulom Ochrana prístupu na web alebo modulom Rodičovská kontrola. Každý protokol obsahuje čas, URL adresu, používateľa a aplikáciu, ktorá vytvorila spojenie s konkrétnou webovou stránkou.

Antispamová ochrana – obsahuje záznamy súvisiace s e-mailovými správami, ktoré boli označené ako spam.

Rodičovská kontrola – obsahuje webové stránky, ktoré boli blokované alebo povolené Rodičovskou kontrolou. Stĺpce Typ vyhodnotenia a Hodnota vyhodnotenia hovoria o tom, ako boli aplikované filtrovacie pravidlá.

Správa zariadení – záznamy o vymeniteľných médiách alebo zariadeniach, ktoré boli pripojené k počítaču. V protokole sú zaznamenané len zariadenia s vytvoreným pravidlom v rámci Správy zariadení. Ak na pripojené zariadenie nie je uplatnené žiadne pravidlo, protokol sa nevytvorí. Môžete tu tiež vidieť podrobnosti o zariadeniach, ako napríklad typ zariadenia, sériové číslo, výrobcu, model a prípadne veľkosť pamäte média.

Ochrana webovej kamery – obsahuje záznamy o aplikáciách blokovaných Ochranou webovej kamery.

Označte obsah akéhokoľvek protokolu a stlačením klávesovej kombinácie CTRL + C ho skopírujte do schránky. Viacero položiek môžete označiť podržaním klávesu CTRL alebo SHIFT.

Kliknite na MODULE_INACTIVE Filtrovanie. Otvorí sa okno Filtrovanie protokolov, kde môžete nastaviť podmienky filtrovania zoznamu protokolov.

Kliknite pravým tlačidlom na konkrétny záznam pre otvorenie kontextového menu. V kontextovom menu sú dostupné nasledujúce možnosti:

Zobraziť – zobrazia sa podrobnejšie informácie o označenom protokole v novom okne.

Filtrovať rovnaké záznamy – po aktivácii tohto filtra sa zobrazia protokoly rovnakého typu (diagnostické, varovania atď.).

Filtrovať – po kliknutí na túto možnosť môžete v okne Filtrovanie protokolov definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu.

Zapnúť filter – zapne filter, ktorý ste nastavili v okne Filtrovanie protokolov.

Zrušiť filter – vypne aktivovaný filter.

Kopírovať/Kopírovať všetko – skopíruje informácie o protokoloch označených v okne.

Odstrániť/Odstrániť všetko – odstráni označené alebo všetky zobrazené protokoly. Na vykonanie tejto akcie sú potrebné práva správcu.

Exportovať/Exportovať všetko – exportuje informácie o označených alebo všetkých protokoloch vo formáte XML.

Hľadať/Hľadať ďalší/Hľadať predošlý – po kliknutí na túto možnosť môžete v okne Filtrovanie protokolov definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu.

Popis detekcie – otvorí ESET Encyklopédiu hrozieb s podrobnými informáciami o zachytenej infiltrácii vrátane prejavov jej prítomnosti v systéme a bezpečnostných hrozieb, ktoré sa s ňou spájajú.

Vytvoriť vylúčenie – umožňuje vytvoriť nové vylúčenie detekcie pomocou sprievodcu (táto možnosť nie je dostupná pre detekcie malvéru).