ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ochrana e‑mailových schránok

Integrácia programu ESET Endpoint Security s vašou e‑mailovou schránkou zlepšuje aktívnu ochranu pred škodlivým kódom v e‑mailových správach.

Ak chcete nakonfigurovať ochranu e‑mailových schránok, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana e‑mailových klientov > Ochrana e‑mailových schránok.

Zapnúť e‑mailovú ochranu prostredníctvom pluginov klienta – ak je táto možnosť deaktivovaná, ochrana prostredníctvom pluginov e‑mailového klienta je vypnutá.

Vyberte, aké e‑maily sa majú kontrolovať:

  • Prijaté e-maily
  • Odoslané e-maily
  • Prečítané e-maily
  • Zmenené e-maily

note

Odporúčame ponechať možnosť Zapnúť e‑mailovú ochranu prostredníctvom pluginov klienta aktívnu. V prípade, že integrácia nie je povolená alebo funkčná, bude e‑mailová komunikácia stále zabezpečená prostredníctvom Ochrany prenosu e‑mailov (IMAP/IMAPS a POP3/POP3S).

 

Kontrola na prítomnosť spamu

V súčasnosti sa medzi najväčšie problémy e‑mailovej komunikácie radí nevyžiadaná pošta – spam. Spam tvorí až 30 % všetkej e‑mailovej komunikácie. Antispamová ochrana e‑mailových klientov vás pred ním zabezpečí. Zahŕňa kombináciu viacerých bezpečnostných princípov zaisťujúcich špičkové filtrovanie nevyžiadanej pošty. Kľúčovou metódou detekcie spamu je rozpoznať nevyžiadané e‑maily prostredníctvom preddefinovaných dôveryhodných (whitelist) a spamových (blacklist) adries.

Hlavným princípom je zachytávanie spamu na základe vlastností e‑mailových správ. Prijatá správa je preverená podľa základných pravidiel (vzorky správ, štatistická heuristika, rozpoznávacie algoritmy a ďalšie jedinečné metódy) a podľa výsledku sa určí, či ide o spam, alebo nie.

Zapnúť antispamovú ochranu e‑mailových klientov – ak je táto možnosť povolená, prijaté správy sa budú kontrolovať na prítomnosť spamu.

Používať pokročilú kontrolu spamu – pravidelne sa budú sťahovať dodatočné antispamové dáta, čím sa zlepšia schopnosti a výsledky antispamovej kontroly.

Zapisovať hodnotenie antispamovej ochrany do protokolu – antispamové jadro ESET Endpoint Security priraďuje každej skontrolovanej správe skóre. Správa bude zaznamenaná v protokole antispamovej ochrany (hlavné okno programu > Nástroje > Protokoly > Antispamová ochrana e‑mailových klientov).

  • Žiadne – hodnotenie antispamovej kontroly nebude do protokolu zaznamenané.
  • Preklasifikované a označené ako SPAM – zvoľte túto možnosť, ak si želáte zapisovať do protokolu spamové hodnotenie pre správy označené ako SPAM.
  • Všetko – všetky správy budú mať zaznamenané spamové hodnotenie.

note

Po kliknutí na správu v priečinku nevyžiadanej pošty môžete vybrať možnosť Preklasifikovať vybrané správy ako NIE SPAM a správa bude presunutá do priečinka prijatých správ. Po kliknutí na správu v priečinku prijatých správ môžete vybrať možnosť Preklasifikovať správy ako SPAM a správa bude presunutá do priečinka nevyžiadanej pošty. Môžete označiť viacero správ a vykonať akciu pre všetky správy naraz.

 

Integrácie – umožňuje integrovať ochranu e‑mailových schránok do vášho e‑mailového klienta. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Integrácie.

Reakcia – umožňuje prispôsobiť spracúvanie nevyžiadaných správ (spamu). Viac informácií nájdete v kapitole Reakcia.