ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Protokoly

Protokoly obsahujú informácie o všetkých systémových udalostiach a poskytujú prehľad zistených ohrození. Predstavujú silný nástroj systémovej analýzy, odhaľovania problémov a rizík a v neposlednom rade hľadania riešení. Vytváranie protokolov prebieha aktívne na pozadí bez akejkoľvek interakcie zo strany používateľa. Informácie sú zaznamenávané na základe nastavenej úrovne podrobnosti zápisu do protokolov. Textové správy a protokoly je možné prezerať priamo z prostredia ESET Endpoint Security. Rovnako je tieto protokoly možné archivovať.

Protokoly sú dostupné z hlavného okna programu po kliknutí na Nástroje > Protokoly. Zvoľte názov protokolu a vyberte akciu z roletového menu Protokoly. Dostupné sú nasledujúce protokoly:

 • Detekcie – tento protokol ponúka podrobné informácie o detekciách a infiltráciách zachytených pomocou modulov ESET Endpoint Security. Informácie v protokoloch zahŕňajú čas detekcie, názov detekcie, umiestnenie, vykonanú akciu a meno používateľa prihláseného v čase, kedy bola detegovaná infiltrácia. Dvojitým kliknutím na akúkoľvek položku protokolu zobrazíte jej podrobnosti v osobitnom okne. Nevyliečené infiltrácie sú vždy označené červeným textom na svetločervenom pozadí, zatiaľ čo vyliečené infiltrácie sú označené žltým textom na bielom pozadí. Nevyliečené potenciálne nebezpečné a nechcené aplikácie sú označené žltým textom na bielom pozadí.
 • Udalosti – v tomto protokole sú zaznamenané všetky dôležité operácie vykonané programom ESET Endpoint Security. Protokol udalostí obsahuje informácie o udalostiach v programe a chybách, ktoré sa vyskytli. Je navrhnutý tak, aby pomáhal správcom systémov a používateľom pri riešení problémov. Informácie získané z tohto protokolu vám často pomôžu nájsť príčiny problémov, prípadne ich riešenie.
 • Kontrola počítača – tento protokol obsahuje výsledky všetkých vykonaných kontrol. Každý riadok prináleží samostatnej kontrole. Dvojitým kliknutím na akúkoľvek položku protokolu zobrazíte podrobnosti príslušnej kontroly.
 • Blokované súbory – tento protokol obsahuje záznamy o blokovaných súboroch, ku ktorým bol zamietnutý prístup pri prepojení so službou ESET Enterprise Inspector. V protokole je uvedená príčina zablokovania a programový modul, ktorý súbor zablokoval, ako aj aplikácia a používateľ, ktorý súbor spustil. Viac informácií nájdete v online používateľskej príručke pre ESET Enterprise Inspector.
 • Odoslané súbory – tento protokol obsahuje záznamy o súboroch, ktoré boli odoslané do ESET LiveGrid® alebo ESET LiveGuard na analýzu.
 • Protokoly auditu – každý protokol obsahuje dátum a čas vykonanej zmeny, informácie o type zmeny, zdroji a používateľovi, ako aj popis. Pre viac informácií si prečítajte kapitolu Protokoly auditu.
 • HIPS – tento protokol obsahuje záznamy konkrétnych pravidiel systému HIPS označených na zaznamenávanie. V protokole je zobrazená aplikácia, ktorá danú operáciu vyvolala, výsledok (tzn. či bolo pravidlo povolené alebo zakázané), prípadne aj názov vytvoreného pravidla.
 • Zabezpečený prehliadač – obsahuje záznamy o neoverených/nedôveryhodných súboroch načítaných v prehliadači.
 • Ochrana siete – v protokole firewallu sú zobrazené všetky vzdialené útoky zachytené modulom Ochrana pred sieťovými útokmi alebo firewallom. Nájdete tu informácie o všetkých útokoch na váš počítač. V stĺpci Udalosť je typ zisteného útoku. V stĺpci Zdroj sú podrobnejšie informácie o útočníkovi. V stĺpci Protokol je uvedený komunikačný protokol použitý pri útoku. Analýzou tohto protokolu ochrany siete je možné včas odhaliť pokusy o prienik do systému. Viac informácií o sieťových útokoch nájdete v kapitole IDS a pokročilé možnosti.
 • Filtrované stránky – tento zoznam je užitočný v prípade, ak si želáte zobraziť webové stránky, ktoré boli zablokované modulom Ochrana prístupu na web alebo modulom Webová kontrola. V tomto protokole môžete vidieť čas, URL adresu, používateľa a aplikáciu, ktorá vytvorila spojenie s príslušnou webovou stránkou.
 • Antispamová ochrana e‑mailových klientov – obsahuje záznamy súvisiace s e‑mailovými správami, ktoré boli označené ako spam.
 • Webová kontrola – protokol zobrazuje povolené alebo blokované URL adresy a podrobnosti o tom, ako sú kategorizované. V stĺpci Vykonaná akcia sú podrobnejšie informácie o pravidle, ktoré bolo použité.
 • Správa zariadení – záznamy o vymeniteľných médiách alebo zariadeniach, ktoré boli pripojené k počítaču. Do protokolu sú zaznamenávané len zariadenia s vytvoreným pravidlom. Ak sa na pripojené zariadenie nevzťahuje žiadne pravidlo, záznam v protokole sa pre zariadenie nevytvorí. Môžete tu tiež vidieť podrobnosti o zariadeniach, ako napríklad typ zariadenia, sériové číslo, názov výrobcu a veľkosť pamäte média (ak je dostupná).

PAGE_LOGS

Označte obsah akéhokoľvek protokolu a stlačením klávesovej kombinácie Ctrl + C ho skopírujte do schránky. Podržaním klávesov Ctrl + Shift označíte viaceré položky.

Kliknutím na MODULE_INACTIVE Filtrovanie otvoríte okno Filtrovanie protokolov, kde môžete nastaviť podmienky filtrovania zoznamu protokolov.

Kliknite pravým tlačidlom na konkrétny záznam pre otvorenie kontextového menu. V kontextovom menu sú dostupné nasledujúce možnosti:

 • Zobraziť – zobrazia sa podrobnejšie informácie o označenom protokole v novom okne.
 • Filtrovať rovnaké záznamy – po aktivácii tohto filtra sa zobrazia protokoly rovnakého typu (diagnostické, varovania atď.).
 • Filtrovať – po kliknutí na túto možnosť môžete v okne Filtrovanie protokolov definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu.
 • Zapnúť filter – zapne filter, ktorý ste nastavili v okne Filtrovanie protokolov.
 • Zrušiť filter – vypne aktivovaný filter.
 • Kopírovať/Kopírovať všetky – kopíruje len označené alebo všetky protokoly z okna.
 • Kopírovať bunku – skopíruje obsah bunky, na ktorú ste klikli pravým tlačidlom myši.
 • Odstrániť/Odstrániť všetko – odstráni označené alebo všetky protokoly z okna – na vykonanie tejto akcie sú potrebné práva správcu.
 • Exportovať – exportuje informácie o protokoloch vo formáte XML.
 • Exportovať všetko – exportuje informácie o všetkých protokoloch vo formáte XML.
 • Hľadať/Hľadať ďalší/Hľadať predošlý – po kliknutí na túto možnosť môžete v okne Filtrovanie protokolov definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu.
 • Vytvoriť vylúčenie – umožňuje vytvoriť nové vylúčenie detekcie pomocou sprievodcu (táto možnosť nie je dostupná pre detekcie malvéru).