Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Cluster ανακατεύθυνσης – WIndows

Παρακάτω αναφέρονται τα βήματα υψηλού επιπέδου που απαιτούνται για την εγκατάσταση του ESET PROTECT σε ένα περιβάλλον συμπλέγματος ανακατεύθυνσης.


note

Δείτε επίσης αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης σχετικά με την εγκατάσταση συμπλεγμάτων του διακομιστή ESET PROTECT.

1.Δημιουργήστε ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης με κοινόχρηστο δίσκο:

Οδηγίες για τη δημιουργία cluster στο Windows Server 2016 και 2019

Οδηγίες για τη δημιουργία cluster ανακατεύθυνσης στο Windows Server 2012 και 2012 R2

 

2. Στον Οδηγό δημιουργίας συμπλέγματος, εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα κεντρικού υπολογιστή (καθορίστε εσείς ένα) και τη διεύθυνση IP.

3.Μεταφέρετε τον κοινόχρηστο δίσκο του συμπλέγματος στον κόμβο 1 και εγκαταστήστε το διακομιστή ESET PROTECT χρησιμοποιώντας το ανεξάρτητο πρόγραμμα εγκατάστασης στον κόμβο 1. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Αυτή είναι εγκατάσταση συμπλέγματος είναι επιλεγμένο κατά την εγκατάσταση και επιλέξτε τον κοινόχρηστο δίσκο ως μονάδα αποθήκευσης δεδομένων εφαρμογής. Καθορίστε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή και εισαγάγετέ το για το πιστοποιητικό διακομιστή του ESET PROTECT Server δίπλα στα προσυμπληρωμένα ονόματα κεντρικού υπολογιστή. Απομνημονεύστε αυτό το όνομα κεντρικού υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το στο βήμα 6, κατά τη δημιουργία του ρόλου διακομιστή ESET PROTECT στη Διαχείριση συμπλέγματος.

4.Διακόψτε το ESET PROTECT Server στον κόμβο 1, μεταφέρετε τον κοινόχρηστο δίσκο στον κόμβο 2 και εγκαταστήστε το διακομιστή ESET PROTECT χρησιμοποιώντας το ανεξάρτητο πρόγραμμα εγκατάστασης στον κόμβο 2. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Αυτή είναι εγκατάσταση συμπλέγματος είναι επιλεγμένο κατά την εγκατάσταση. Επιλέξτε τον κοινόχρηστο δίσκο ως αποθηκευτικό χώρο δεδομένων της εφαρμογής. Διατηρήστε τις πληροφορίες σύνδεσης και πιστοποιητικών της βάσης δεδομένων ως έχουν (όπως διαμορφώθηκαν κατά την εγκατάσταση του ESET PROTECT Server στον κόμβο 1).

5.Διαμορφώστε το firewall ώστε να επιτρέπει εισερχόμενες συνδέσεις σε όλες τις θύρες που χρησιμοποιούνται από το ESET PROTECT Server.

6.Στη διαχείριση διαμόρφωσης συμπλέγματος, δημιουργήστε και ξεκινήστε έναν ρόλο (Διαμόρφωση ρόλου > Επιλογή ρόλου > Γενική υπηρεσία) για την υπηρεσία διακομιστή ESET PROTECT. Επιλέξτε την υπηρεσία Διακομιστής ESET PROTECT από τη λίστα διαθέσιμων υπηρεσιών. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα κεντρικού υπολογιστή για το ρόλο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο βήμα 3 για το πιστοποιητικό διακομιστή.

7.Εγκαταστήστε το φορέα ESET Management σε όλους τους κόμβους του συμπλέγματος χρησιμοποιώντας το ανεξάρτητο πρόγραμμα εγκατάστασης. Στις οθόνες Διαμόρφωση φορέα και Σύνδεση με το διακομιστή ESET PROTECT χρησιμοποιήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 6. Αποθηκεύστε τα δεδομένα του φορέα στον τοπικό κόμβο (όχι στο δίσκο του cluster).

8.Ο διακομιστής διαδικτύου (Apache Tomcat) δεν υποστηρίζεται σε cluster, συνεπώς θα πρέπει να τον εγκαταστήσετε σε δίσκο που δεν ανήκει σε cluster ή σε διαφορετικό υπολογιστή:

a.Εγκαταστήστε την Κονσόλα διαδικτύου σε ξεχωριστό υπολογιστή και ρυθμίστε τις παραμέτρους της σωστά για να συνδέεται με το διακομιστή ESET PROTECT με ρόλο cluster.

b.εντοπίστε το αρχείο διαμόρφωσής της στη διαδρομή: C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat φάκελος ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

c.Ανοίξτε το αρχείο στο Σημειωματάριο ή σε άλλο επεξεργαστή απλού κειμένου. Στη γραμμή της παραμέτρου server_address=localhost αντικαταστήστε το «localhost» με τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του ρόλου cluster του διακομιστή ESET PROTECT.