Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Αποθετήριο χωρίς σύνδεση – Windows

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ειδώλου για να δημιουργήσετε ένα αποθετήριο εκτός σύνδεσης (σε Windows). Συνήθως, αυτό χρειάζεται για κλειστά δίκτυα υπολογιστών ή δίκτυα με περιορισμένη πρόσβαση στο Internet. Το εργαλείο ειδώλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κλωνοποίηση του χώρου αποθήκευσης ESET σε έναν τοπικό φάκελο. Αυτός ο κλωνοποιημένος χώρος αποθήκευσης μπορεί να μετακινηθεί στη συνέχεια (για παράδειγμα, με μια εξωτερική μονάδα δίσκου) σε μια τοποθεσία στο κλειστό δίκτυο. Μπορείτε να αντιγράψετε το χώρο αποθήκευσης σε μια ασφαλή θέση στο τοπικό δίκτυο και να τον κάνετε διαθέσιμο μέσω διακομιστή HTTP.

Για να ενημερώσετε το χώρο αποθήκευσης χωρίς σύνδεση, εκτελέστε την ίδια εντολή με τις ίδιες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του χώρου αποθήκευσης χωρίς σύνδεση. Τα προηγούμενα δεδομένα στον ενδιάμεσο φάκελο θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Θα ληφθούν μόνο τα μη ενημερωμένα αρχεία.


important

Έχετε υπόψη ότι το μέγεθος του αποθετηρίου μεγαλώνει και ο ενδιάμεσος κατάλογος θα έχει το ίδιο μέγεθος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1.2 TB προτού ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία.

Βέλτιστες πρακτικές

Ανατρέξτε επίσης στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της ESET Βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση του ESET PROTECT σε ένα περιβάλλον χωρίς σύνδεση.

Παραδείγματα σεναρίων για τα Windows

I. Δημιουργία κλώνου του χώρου αποθήκευσης

1.Κάντε λήψη του εργαλείου ειδώλου.

2.Εξαγάγετε το εργαλείο ειδώλου από το αρχείο .zip που λάβατε.

3.Προετοιμάστε (δημιουργήστε) φακέλους για:

τα ενδιάμεσα αρχεία

τον τελικό χώρο αποθήκευσης

4.Ανοίξτε μια γραμμή εντολής και αλλάξτε τον κατάλογο στο φάκελο όπου έχετε εξαγάγει το εργαλείο ειδώλου (εντολή cd).

5.Εκτελέστε την παρακάτω εντολή (αλλάξτε τους ενδιάμεσους καταλόγους και τον κατάλογο του τελικού χώρου αποθήκευσης στους αντίστοιχους φακέλους από το βήμα 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Αφού αντιγράψετε το χώρο αποθήκευσης στο φάκελο outputRepositoryDirectory, μετακινήστε το φάκελο και τα περιεχόμενά του σε άλλον υπολογιστή, από τον οποίο έχετε πρόσβαση στο κλειστό σας δίκτυο.

II. Ρύθμιση διακομιστή HTTP

7.Θα πρέπει να εκτελείται διακομιστής HTTP στον υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο κλειστό δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Apache HTTP Proxy από την ιστοσελίδα λήψεων της ESET (για αυτό το σενάριο)

έναν διαφορετικό διακομιστή HTTP

8.Ανοίξτε το apachehttp.zip και κάντε εξαγωγή των αρχείων στη διαδρομή C:\Program Files\Apache HTTP Proxy

9.Ανοίξτε μια γραμμή εντολής διαχείρισης και αλλάξτε τον κατάλογο σε C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin(εντολή cd).

10.Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

 

11.Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας απλού κειμένου, ανοίξτε το αρχείο C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf και προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στο κάτω μέρος του αρχείου:

Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

12. Ξεκινήστε την υπηρεσία ApacheHttpProxy χρησιμοποιώντας την εξής εντολή:

sc start ApacheHttpProxy

13. Ελέγξτε εάν η υπηρεσία εκτελείται, ανοίγοντας τη διεύθυνση http://YourIPaddress:80/index.html στο πρόγραμμα περιήγησης (αντικαταστήστε το τμήμα YourIPaddress με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας).

III. Εκτέλεση του χώρου αποθήκευσης χωρίς σύνδεση

14. Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο για το χώρο αποθήκευσης χωρίς σύνδεση, για παράδειγμα, C:\Repository..

15. Στο αρχείο httpd.conf, αντικαταστήστε τις παρακάτω γραμμές

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">

με τη διεύθυνση του φακέλου του χώρου αποθήκευσης, ως εξής:

DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. Αντιγράψτε το χώρο αποθήκευσης που έχετε λάβατε στη διαδρομή C:\Repository .

17. Επανεκκίνηση την υπηρεσία ApacheHttpProxy χρησιμοποιώντας την εξής εντολή:

sc restart ApacheHttpProxy

18. Τώρα ο χώρος αποθήκευσης χωρίς σύνδεση εκτελείται στη διεύθυνση http://YourIPaddress (για παράδειγμα, http://10.1.1.10).

19. Ρυθμίστε τη νέα διεύθυνση αποθετηρίου χρησιμοποιώντας την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT:

a.Διακομιστής ESET PROTECT - Κάντε κλικ στα στοιχεία Περισσότερα > ΡΡυθμίσεις > Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Αποθετήριο και εισαγάγετε τη διεύθυνση αποθετηρίου χωρίς σύνδεση στο πεδίο Διακομιστής.

b.Φορείς ESET Management - Κάντε κλικ στις Πολιτικές, κάντε κλικ στην Πολιτική φορέα > Επεξεργασία > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Αποθετήριο > εισαγάγετε τη διεύθυνση αποθετηρίου χωρίς σύνδεση στο πεδίο Διακομιστής.

c.Προϊόντα ESET Endpoint (για Windows) - Κάντε κλικ στις Πολιτικές, κάντε κλικ στην πολιτική ESET Endpoint για Windows > Επεξεργασία > Ρυθμίσεις > Ενημέρωση > Προφίλ > Ενημερώσεις > Ενημερώσεις λειτουργικών μονάδων > Καταργήστε την επιλογή Αυτόματη επιλογή και εισαγάγετε τη διεύθυνση αποθετηρίου χωρίς σύνδεση στο πεδίο Προσαρμοσμένος διακομιστής.