Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zmienianie nazw komputerów

Przy użyciu zadania Zmienianie nazw komputerów w programie ESET PROTECT można zmieniać nazwy komputerów tak, aby miały format FQDN. Można użyć istniejącego zadania serwera, które domyślnie zostało zainstalowane wraz z programem ESET PROTECT. Jeśli nazwa urządzenia klienckiego różni się od tej podanej w szczegółach urządzenia, uruchomienie tego zadania może spowodować przywrócenie prawidłowej nazwy.

To zadanie co godzinę automatycznie zmienia nazwy synchronizowanych komputerów w grupie Zgubione i znalezione.

Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie serwera lub wybierz żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > add_new_defaultZadanie serwera.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:

Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie po kliknięciu przycisku Zakończ.

Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.

Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia

Nazwa grupy — umożliwia wybór grup statycznych lub dynamicznych albo utworzenie nowe grupy statycznej lub dynamicznej zawierającej komputery o zmienionej nazwie.

Zmień nazwę na podstawie:

Nazwa komputera — każdy komputer jest identyfikowany w sieci lokalnej na podstawie unikatowej nazwy.

Nazwa FQDN komputera (w pełni kwalifikowana nazwa domeny) — nazwa rozpoczyna się nazwą hosta, po czym są wymieniane nazwy domen do nazwy domeny najwyższego poziomu.

Element wyzwalający

Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie

Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie

Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.