Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Funkcje ESET PROTECT dla użytkowników MSP

ESET PROTECT oferuje zestaw ulepszeń przeznaczonych dla użytkowników MSP. Funkcje MSP są dostępne dla użytkowników, którzy wdrożyli instancję ESET PROTECT z:

konta ESET MSP Administrator (EMA 2)

ESET Business Account (EBA) przy posiadaniu konta EMA 2 z tymi samymi poświadczeniami

Kreator konfiguracji klienta

Kluczową funkcją MSP w programie ESET PROTECT jest konfiguracja klienta MSP. Ta funkcja pomaga utworzyć dostosowany instalator agenta ESET Management dla klienta.

Drzewo MSP

ESET PROTECT synchronizuje się z Portalem MSP firmy ESET (EMA 2) i tworzy drzewo MSP. Drzewo MSP to struktura w menu Komputery, która reprezentuje strukturę firm na Twoim koncie EMA 2. Elementy w drzewie MSP używają innych ikon niż standardowe urządzenia i grupy ESET PROTECT. Struktury drzewa MSP nie można modyfikować w konsoli internetowej.

msp_tree

Grupa Udostępniane obiekty

Po zsynchronizowaniu konta MSP program ESET PROTECT tworzy drzewo MSP. Istnieje jedna grupa dostępu Udostępniane obiekty dla każdego MSP i Menedżera MSP. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika. Nie można przechowywać komputerów w Obiektach udostępnionych. Obiekty udostępnione nie są widoczne w obszarze Grupy w menu Komputery. MSP mogą udostępniać obiekty takie jak polityki i zadania przy użyciu grupy dostępu Udostępniane obiekty.

Każdy użytkownik MSP utworzony za pośrednictwem kreatora konfiguracji firmy ma uprawnienia dostępu Odczyt i Użycie do wszystkich grup Udostępnione obiekty powyżej użytkownika. Aby wyświetlić listę grup dostępu, można sprawdzić zestawy uprawnień przypisane do użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko do znajdujących się powyżej grup Udostępnione obiekty, a nie do grup równoległych Menedżerów MSP.

msp_shared_schema

Klienci zarządzani

Po zsynchronizowaniu konta MSP użytkownik MSP może zobaczyć listę zarządzanych klientów w sekcji Zarządzani klienci w msp_customer_normal menu głównym ESET PROTECT.

MSP w obszarze Przegląd stanu

Można uzyskać dostęp do nowego kafelka MSP w obszarze Przegląd stanu. Kafelek MSP wyświetla podstawowe informacje na temat Twojego konta.

Posiadanie wielu wystąpień ESET PROTECT w strukturze MSP

Jeśli używasz wystąpienia w chmurze wdrożonego z konta MSP, jest ono oddzielone od innych wystąpień MSP. Wystąpienie menedżera MSP nie jest połączone. Mają tę samą strukturę firmy (drzewo MSP), ale nie współdzielą komputerów ani innych obiektów, takich jak zadania czy polityki. Licencje są jedynym wyjątkiem. Są one współdzielone hierarchicznie, tak jak w przypadku ESET MSP Administrator. Menedżer MSP może uzyskać dostęp do licencji w konsoli internetowej i przypisać je do komputerów.

Zobacz poniższy przykład:

Użytkownik MSP nie ma dostępu do komputerów w wystąpieniu Menedżera MSP, nawet jeśli te komputery znajdują się w statycznej grupie klientów MSP. Dzieje się tak, ponieważ wystąpienia w chmurze są odseparowane.

msp_protect_share