Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Częściowa migracja z programu ESET PROTECT On-prem do ESET PROTECT

Migracja z serwera lokalnego ESET PROTECT do programu ESET PROTECT jest częściowa — sprawdź poniższą tabelę:

Można przeprowadzić migrację:

Nie można przeprowadzić migracji:

Agentów ESET Management (komputerów zarządzanych)

grupy statyczne

polityki

szablony grup dynamicznych

szablony raportów

urządzenia mobilne (tylko z systemem Android)ESET PROTECT On-Prem w wersji 11.1 lub nowszej nie obsługuje zarządzania urządzeniami mobilnymi. Więcej informacji.

cała baza danych

grupy dynamiczne (ale można przeprowadzić migrację szablonów grup dynamicznych)

wykrycia

dzienniki audytów

powiadomienia

zadania i elementy wyzwalające

instalatory

zaplanowane/wygenerowane raporty (ale można przeprowadzić migrację szablonów raportów)

tagi

iOS urządzenia mobilne


important

ESET PROTECT nie obsługuje ESET Inspect On-Prem, ale obsługuje ESET Inspect. Jeśli przeprowadzisz migrację z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT, nie będziesz mógł zarządzać ESET Inspect On-Prem z poziomu ESET PROTECT, ale będziesz mógł zarządzać ESET Inspect z poziomu ESET PROTECT.

Wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić migrację z serwera lokalnego ESET PROTECT do ESET PROTECT (użytkownicy inni niż MSP lub MSP):

I. Tworzenie nowego wystąpienia ESET PROTECT

II. Migracja polityk z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

III. Migracja szablonów grup dynamicznych z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

IV. Migracja szablonów raportów z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

V. Migracja struktury grupy statycznej z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

VI. Migracja zarządzanych komputerów (agentów ESET Management) zgodnie z polityką migracji

VII. Migracja urządzeń mobilnych

VIII. Konfiguracja użytkowników ESET PROTECT

IX. Dodawanie użytkowników do konsoli internetowej ESET PROTECT

X. Wycofanie serwera lokalnego ESET PROTECT z eksploatacji

Rozwiązywanie problemów po migracji


warning

Jeśli zarządzasz urządzeniami zaszyfrowanymi za pomocą ESET Full Disk Encryption, wykonaj następujące kroki, aby uniknąć utraty danych odzyskiwania.

1.Przed migracją — Przejdź do Przegląd stanu > Szyfrowanie. Tutaj możesz wyeksportować bieżące Dane odzyskiwania ESET Full Disk Encryption.

2.Po migracji należy Zaimportować Dane odzyskiwaniaESET Full Disk Encryption do nowej konsoli zarządzania.

Jeśli nie możesz wykonać tych kroków, musisz odszyfrować zarządzane urządzenia przed migracją. Po migracji można szyfrować zarządzane urządzenia za pomocą konsoli internetowej ESET PROTECT.


I. Tworzenie nowego wystąpienia ESET PROTECT

Przychodzące ESET Business Account

Przychodzące ESET MSP Administrator


II. Migracja polityk z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

1.Zaloguj się do programu ESET PROTECT On-Prem.

2.W ESET PROTECT On-Prem wybierz pozycję Polityki > Wszystkie > zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli (lub zaznacz pola wyboru obok polityk, które chcesz wyeksportować), a następnie kliknij pozycję Czynności > Eksportuj.


warning

Nie należy eksportować żadnych polityk agenta ESET Management.

Przed migracją upewnij się, że całkowicie cofnięto przypisanie wszystkich aktywnych polityk agenta.

export_policies

3.Zapisz plik .dat z listą polityk.

4.W ESET PROTECT kliknij pozycję Polityki > Czynności > Importowanie i wybierz plik .dat z listą polityk wyeksportowany z ESET PROTECT On-Prem w kroku 2, a następnie kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować je do ESET PROTECT.

cloud_import_policies

5.Zaimportowane polityki pojawią się w obszarze Niestandardowe polityki. Po migracji komputerów z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT polityki, które zostały przypisane do komputerów w ESET PROTECT On-Prem, nie są zachowywane. Po zaimportowaniu polityk do ESET PROTECT można przypisać je do zaimportowanych komputerów w ESET PROTECT.


warning

Należy zachować ostrożność podczas stosowania polityk do komputerów:

a)W programie ESET PROTECT On-Prem: Utwórz listę zastosowanych polityk i ich kolejności dla każdego zarządzanego komputera.

b)Przychodzące ESET PROTECT: Zastosuj polityki do każdego komputera na podstawie konfiguracji polityk z ESET PROTECT On-Prem.


III. Migracja szablonów grup dynamicznych z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

1.W programie ESET PROTECT On-Prem wybierz pozycję Więcej > Szablony grup dynamicznych.

2.Zaznacz pola wyboru obok szablonów grup dynamicznych, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij opcje Akcje > Eksportuj.

export_dg_templates

3.Zapisz plik .dg z wyeksportowanymi szablonami grup dynamicznych.

4.W programie ESET PROTECT kliknij opcję Więcej > Szablony Grup Dynamicznych > Importuj i wybierz plik .dg z szablonami grup dynamicznych wyeksportowanymi z programu ESET PROTECT On-Prem, a następnie kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować je do programu ESET PROTECT.

cloud_import_dg_templates

5.Zaimportowane szablony grup dynamicznych pojawią się na liście wszystkich szablonów grup dynamicznych i będzie można używać ich do tworzenia grup dynamicznych (nie można migrować grup dynamicznych).


IV. Migracja szablonów raportów z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

1.W programie ESET PROTECT On-Prem wybierz pozycję Raporty.

2.Kliknij ikonę koła zębatego obok kategorii raportu lub pojedynczego szablonu raportu, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

export_reports

3.Zapisz plik .dat z wyeksportowanymi szablonami raportów.

4.W programie ESET PROTECT kliknij opcję Raporty > Importuj szablony raportów i wybierz plik .dat z szablonami raportów wyeksportowanymi z programu ESET PROTECT On-Prem, a następnie kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować je do programu ESET PROTECT.


important

Powtórz powyższe kroki, aby przeprowadzić migrację większej liczby szablonów raportów lub kategorii raportów.

cloud_import_reports

5.Zaimportowane szablony raportów pojawią się w obszarze Raporty. Za pomocą szablonów raportów można planować i generować raporty.


V. Migracja struktury grupy statycznej z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

Istnieje możliwość wyeksportowania struktury grup statycznych (innej niż MSP lub MSP) z programu ESET PROTECT On-Prem. Następnie można zaimportować strukturę grup statycznych do ESET PROTECT.


warning

Jeśli zdecydujesz się nie migrować struktury grup statycznych:

Kontynuuj migrację z zastosowaniem polityki migracji.

Po migracji wszystkie komputery pojawią się w grupie statycznej Zgubione i znalezione w programie ESET PROTECT.

Eksportowanie struktury grup statycznych z ESET PROTECT On-Prem

arrow_down_business ESET PROTECT lokalny 11.1  i późniejsze

arrow_down_business ESET PROTECT lokalny 11.0 i wcześniejsze

Zaimportuj strukturę grup statycznych do ESET PROTECT


important

Duża liczba zarządzanych komputerów

Importowanie dużej liczby komputerów może zająć dużo czasu. Jeśli w programie ESET PROTECT On-Prem znajduje się więcej niż 30 000 zarządzanych komputerów, wykonaj następujące kroki:

1.Za pomocą prostego edytora tekstu podziel plik wyeksportowany z ESET PROTECTOn-Prem na kilka plików, z których każdy powinien zawierać do 30.000 wierszy.

2.Zaimportuj każdy plik do ESET PROTECT, powtarzając poniższe czynności.

1. W konsoli internetowej ESET PROTECT w chmurze kliknij opcję Komputery > kliknij ikonę koła zębatego obok pozycji Wszystkie grupy statyczne > wybierz pozycję Importuj.

2. Kliknij opcję Wybierz plik > wybierz plik wyeksportowany z ESET PROTECTOn-Prem i kliknij przycisk Otwórz.

3. Kliknij przycisk Importuj. ESET PROTECT zaimportuje strukturę grup statycznych ESET PROTECT On-Prem. Możesz zamknąć okno importu i kontynuować pracę z programem ESET PROTECT.

4. Po zakończeniu importowania struktura grupy statycznej z nazwami komputerów z ESET PROTECT On-Prem pojawi się w sekcji Komputery w konsoli internetowej ESET PROTECT w chmurze. Wykonaj poniższe czynności — użyj polityki migracji, aby przeprowadzić migrację zarządzanych komputerów (agenci ESET Management).

VI. Migracja zarządzanych komputerów (agentów ESET Management) zgodnie z polityką migracji


important

Przed migracją agentów upewnij się, że ustawienia zapory spełniają wymagania wstępne dotyczące sieci związane z programem ESET PROTECT.

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Na skróty > Pobierz politykę migracyjną i zapisz plik.dat.

cloud_dwn_mig_pol

2.W programie ESET PROTECT On-Prem wybierz opcje Polityki > Import. Wybierz pobrany w poprzednim kroku plik .dat i kliknij przycisk Importuj.

policy_import

3.Przejdź do pozycji Niestandardowe polityki i wybierz zaimportowaną politykę migracyjną.

mig_pol_assign

4.Kliknij politykę migracji > Edytuj.

5.W obszarze Konfiguracja > Połączenie ustaw flagę icon_force_policy Wymuś dla funkcji Serwery, z którymi chcesz się połączyć i Certyfikat.

6.Kliknij opcję Zakończ.


important

Przetestuj migrację na kilku komputerach

Zalecamy migrację kilku komputerów, do których masz fizyczny dostęp. Upewnij się, że mogą połączyć się z programem ESET PROTECT, a następnie przeprowadź migrację wszystkich komputerów.

7.Kliknij Przypisz > Przypisz grupy.

8. Wybierz grupę statyczną Wszystkie i kliknij przycisk OK.


warning

Zastosuj politykę migracji do grupy statycznej Wszystkie, aby upewnić się, że przeprowadzona zostanie migracja zarządzanych komputerów.

cloud_select_targets_all

9. Aby zastosować politykę, kliknij przycisk Zakończ.

10. Zaloguj się do konsoli internetowej ESET PROTECT. W obszarze Komputery zostaną wyświetlone komputery migrowane z ESET PROTECT On-Prem. Może być konieczne odczekanie kilku minut, aż wszystkie komputery z ESET PROTECT On-Prem zaczną się łączyć z ESET PROTECT.

11. Po przeprowadzeniu migracji komputerów z programu ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT należy ponownie aktywować produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach z licencjami chmurowymi zarządzanymi przez program ESET PROTECT:

a.W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij opcję Komputery > kliknij ikonę koła zębatego obok pozycji Wszystkie grupy statyczne > wybierz pozycję Zadania > Nowe zadanie.

cloud_activate_product

b.Wybierz opcję Aktywacja produktu z menu rozwijanego Zadanie.

c.Wybierz licencję produktu zabezpieczającego firmy ESET w Ustawieniach, sprawdź komputery docelowe w obszarze Docelowe i kliknij przycisk Zakończ.


important

Jeśli na komputerach są uruchamiane różne produkty zabezpieczające ESET, należy powtórzyć kroki aktywacji i wybrać odpowiednią licencję dla każdej kategorii produktów zabezpieczających ESET.

d.Poczekaj kilka minut na aktywację produktów zabezpieczających firmy ESET.


VII. Migracja urządzeń mobilnych

VIII. Konfiguracja użytkowników ESET PROTECT

Przychodzące ESET Business Account

Przychodzące ESET MSP Administrator

IX. Dodawanie użytkowników do konsoli internetowej ESET PROTECT

ESET Business Account użytkownicy

ESET MSP Administrator użytkownicy

X. Wycofanie serwera lokalnego ESET PROTECT z eksploatacji

Po pomyślnej migracji do programu ESET PROTECT wycofaj serwer ESET PROTECT z eksploatacji.


warning

Jeśli zachowasz serwer lokalny ESET PROTECT, wyłącz zadanie Usuń niełączące się komputery, aby zapobiec ewentualnej dezaktywacji produktów zabezpieczających ESET na komputerach zarządzanych przez program ESET PROTECT.

Rozwiązywanie problemów po migracji

Zapoznaj się z naszym artykułem z bazy wiedzy, aby rozwiązać problem z urządzeniem korzystającym z alertu połączenia awaryjnego.