Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Częściowa migracja z programu ESET PROTECT On-prem do ESET PROTECT

Migracja z serwera lokalnego ESET PROTECT do programu ESET PROTECT jest częściowa — sprawdź poniższą tabelę:

Można przeprowadzić migrację:

Nie można przeprowadzić migracji:

Agentów ESET Management (komputerów zarządzanych)

grupy statyczne

polityki

szablony grup dynamicznych

szablony raportów

urządzenia mobilne (tylko z systemem Android)

cała baza danych

grupy dynamiczne (ale można przeprowadzić migrację szablonów grup dynamicznych)

wykrycia

dzienniki audytów

powiadomienia

zadania i elementy wyzwalające

instalatory

zaplanowane/wygenerowane raporty (ale można przeprowadzić migrację szablonów raportów)

tagi

iOS urządzenia mobilne


important

ESET PROTECT nie obsługuje ESET Inspect On-Prem, ale obsługuje ESET Inspect. Jeśli przeprowadzisz migrację z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT, nie będziesz mógł zarządzać ESET Inspect On-Prem z poziomu ESET PROTECT, ale będziesz mógł zarządzać ESET Inspect z poziomu ESET PROTECT.

Wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić migrację z serwera lokalnego ESET PROTECT do ESET PROTECT:


note

Jeśli masz konto MSP, postępuj zgodnie z instrukcjami migracji MSP do chmury.

I. Tworzenie nowego wystąpienia ESET PROTECT

II. Migracja polityk z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

III. Migracja szablonów grup dynamicznych z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

IV. Migracja szablonów raportów z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

V. Migracja zarządzanych komputerów z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

V.I. Migracja struktury grup statycznych za pomocą narzędzia do eksportu komputerów

V.II. Migracja zarządzanych komputerów (agentów ESET Management) zgodnie z polityką migracji

VI. Migracja urządzeń mobilnych

VII. Konfigurowanie użytkowników ESET PROTECT w ESET Business Account.

VIII. Dodawanie użytkowników ESET Business Account do konsoli internetowej ESET PROTECT

IX. Wycofanie serwera lokalnego ESET PROTECT z eksploatacji

Rozwiązywanie problemów po migracji


warning

Jeśli zarządzasz urządzeniami zaszyfrowanymi za pomocą ESET Full Disk Encryption, wykonaj następujące kroki, aby uniknąć utraty danych odzyskiwania.

1.Przed migracją — Przejdź do Przegląd stanu > Szyfrowanie. Tutaj możesz wyeksportować bieżące Dane odzyskiwania ESET Full Disk Encryption.

2.Po migracji należy Zaimportować Dane odzyskiwaniaESET Full Disk Encryption do nowej konsoli zarządzania.

Jeśli nie możesz wykonać tych kroków, musisz odszyfrować zarządzane urządzenia przed migracją. Po migracji można szyfrować zarządzane urządzenia za pomocą konsoli internetowej ESET PROTECT.


warning

Nie należy eksportować żadnych polityk agenta ESET Management.

Przed migracją upewnij się, że całkowicie cofnięto przypisanie wszystkich aktywnych polityk agenta.


I. Tworzenie nowego wystąpienia ESET PROTECT

Wymagania wstępne

Konto superużytkownika na platformie ESET Business Account.

Odpowiednia licencja na program ESET PROTECT.


important

Jeśli Twoje konta EBA i EMA2 są zarejestrowane na ten sam adres e-mail, program ESET PROTECT można aktywować tylko z jednego konta. Konto (EBA lub EMA2), które wybierzesz do utworzenia wystąpienia programu ESET PROTECT, będzie jedynym, którego można użyć do aktywowania lub usunięcia tego wystąpienia.

Utwórz nowe wystąpienie programu ESET PROTECT

1.Otwórz portal ESET Business Account i zaloguj się (lub utwórz nowe konto).

2.Kliknij pozycje Licencje > Wprowadź klucz licencyjny.

eba_welcome

3.W oknie Dodawanie licencji wprowadź klucz licencyjny oprogramowania ESET PROTECT i kliknij pozycję Dodaj licencję.

eba_add_license

4.Otrzymasz weryfikacyjną wiadomość e-mail (jeśli jej nie otrzymasz, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule bazy wiedzy). Kliknij pozycję Zweryfikuj licencję.

eba_verify_license

5.Na panelu kontrolnym kliknij pozycję Aktywuj, która znajduje się pod pozycją ESET PROTECT.


warning

Sprawdź, jaki język jest ustawiony w portalu ESET Business Account. Niektóre elementy interfejsu okna głównego programu ESET PROTECT są definiowane po pierwszym ustawieniu języka w ustawieniach językowych portalu ESET Business Account i nie można ich później zmienić.

6.Zostanie otwarte okno Aktywowanie programu ESET PROTECT. Zapoznaj się z warunkami korzystania i zaznacz pole wyboru, jeśli akceptujesz te warunki.

7.Wybierz lokalizację centrum danych dla swojej instancji programu ESET PROTECT. Lokalizacja ta powinna być jak najbliższa Twojej sieci zarządzanej. Kliknij opcję Kontynuuj.


warning

Lokalizacji centrum danych wybranej dla instancji programu ESET PROTECT nie można potem zmienić.

8.Instancja programu ESET PROTECT zostanie utworzona. Możesz poczekać kilka minut, aż instancja zostanie utworzona, albo wylogować się i poczekać na powiadomienie w wiadomości e-mail informujące o tym, że instancja programu ESET PROTECT jest dostępna.

9.Kliknij przycisk Kontynuuj. Możesz też kliknąć panel kontrolny, kliknąć pozycję Otwórz na kafelku programu ESET PROTECT, aby otworzyć nową kartę z konsolą internetową programu ESET PROTECT.

ESET PROTECT synchronizuje strukturę ESET Business Account z Drzewem grupy statycznej w menu Komputery w konsoli internetowej.


II. Migracja polityk z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

1.Zaloguj się do programu ESET PROTECT On-Prem.

2.W ESET PROTECT On-Prem wybierz pozycję Polityki > Wszystkie > zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli (lub zaznacz pola wyboru obok polityk, które chcesz wyeksportować), a następnie kliknij pozycję Czynności > Eksportuj.


warning

Nie należy eksportować żadnych polityk agenta ESET Management.

Przed migracją upewnij się, że całkowicie cofnięto przypisanie wszystkich aktywnych polityk agenta.

export_policies

3.Zapisz plik .dat z listą polityk.

4.W ESET PROTECT kliknij pozycję Polityki > Czynności > Importowanie i wybierz plik .dat z listą polityk wyeksportowany z ESET PROTECT On-Prem w kroku 2, a następnie kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować je do ESET PROTECT.

cloud_import_policies

5.Zaimportowane polityki pojawią się w obszarze Niestandardowe polityki. Po migracji komputerów z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT polityki, które zostały przypisane do komputerów w ESET PROTECT On-Prem, nie są zachowywane. Po zaimportowaniu polityk do ESET PROTECT można przypisać je do zaimportowanych komputerów w ESET PROTECT.


warning

Należy zachować ostrożność podczas stosowania polityk do komputerów:

a)W programie ESET PROTECT On-Prem: Utwórz listę zastosowanych polityk i ich kolejności dla każdego zarządzanego komputera.

b)Przychodzące ESET PROTECT: Zastosuj polityki do każdego komputera na podstawie konfiguracji polityk z ESET PROTECT On-Prem.


III. Migracja szablonów grup dynamicznych z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

1.W programie ESET PROTECT On-Prem wybierz pozycję Więcej > Szablony grup dynamicznych.

2.Zaznacz pola wyboru obok szablonów grup dynamicznych, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij opcje Akcje > Eksportuj.

export_dg_templates

3.Zapisz plik .dg z wyeksportowanymi szablonami grup dynamicznych.

4.W programie ESET PROTECT kliknij opcję Więcej > Szablony Grup Dynamicznych > Importuj i wybierz plik .dg z szablonami grup dynamicznych wyeksportowanymi z programu ESET PROTECT On-Prem, a następnie kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować je do programu ESET PROTECT.

cloud_import_dg_templates

5.Zaimportowane szablony grup dynamicznych pojawią się na liście wszystkich szablonów grup dynamicznych i będzie można używać ich do tworzenia grup dynamicznych (nie można migrować grup dynamicznych).


IV. Migracja szablonów raportów z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

1.W programie ESET PROTECT On-Prem wybierz pozycję Raporty.

2.Kliknij ikonę koła zębatego obok kategorii raportu lub pojedynczego szablonu raportu, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

export_reports

3.Zapisz plik .dat z wyeksportowanymi szablonami raportów.

4.W programie ESET PROTECT kliknij opcję Raporty > Importuj szablony raportów i wybierz plik .dat z szablonami raportów wyeksportowanymi z programu ESET PROTECT On-Prem, a następnie kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować je do programu ESET PROTECT.


important

Powtórz powyższe kroki, aby przeprowadzić migrację większej liczby szablonów raportów lub kategorii raportów.

cloud_import_reports

5.Zaimportowane szablony raportów pojawią się w obszarze Raporty. Za pomocą szablonów raportów można planować i generować raporty.


V. Migracja zarządzanych komputerów z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT

V.I. Migracja struktury grup statycznych za pomocą narzędzia do eksportu komputerów

Narzędzie do eksportu komputerów może eksportować strukturę grup statycznych (inną niż MSP lub MSP) z programu ESET PROTECT On-Prem. Następnie można zaimportować strukturę grup statycznych do ESET PROTECT.


warning

Jeśli zdecydujesz się nie korzystać z narzędzia do eksportowania komputerów:

Kontynuuj migrację z zastosowaniem polityki migracji.

Po migracji wszystkie komputery pojawią się w grupie statycznej Zgubione i znalezione w programie ESET PROTECT.

Wymagania wstępne dotyczące uruchamiania narzędzia do eksportowania komputerów:

64-bitowy system Windows lub Linux

Python (wersja 3.9 i nowsze) — możesz sprawdzić, czy Python jest zainstalowany, i zweryfikować jego wersję, uruchamiając następujące polecenie:

oWiersz polecenia systemu Windows: python --version

oTerminal Linux: python3 --version

Możesz pobrać i zainstalować Python ze strony https://www.python.org/. Upewnij się, że podczas instalacji w systemie Windows zaznaczono pole wyboru Add python.exe to PATH.

Upewnij się, że port konsoli internetowej (2223 lub port niestandardowy) jest dostępny w sieci.

 

1.Pobierz narzędzie do eksportowania komputerów na komputer.

2.Rozpakuj pobrany plik computers_export_tool.zip.

3.Otwórz folder computers_export_tool w wierszu polecenia systemu Windows lub oknie terminala systemu Linux.

4.Uruchom następujące polecenie:

System Windows: python computers_export_tool.py

System Linux: python3 computers_export_tool.py

5.W polu Hostname [localhost] wpisz nazwę hosta ESET PROTECT On-Prem i naciśnij Enter. Jeśli uruchomisz narzędzie do eksportowania komputerów na serwerze ESET PROTECT, naciśnij Enter, aby użyć wartości domyślnej localhost.

6.W Port [2223] naciśnij Enter, jeśli ESET PROTECT On-Prem używa domyślnego portu konsoli internetowej (2223), lub wpisz niestandardowy port konsoli internetowej i naciśnij Enter.

7.W polu Username wpisz nazwę użytkownika konsoli internetowej i naciśnij Enter.


important

Użyj użytkownika konsoli internetowej z uprawnieniami administratora, który ma dostęp do wszystkich grup statycznych ESET PROTECT On-Prem, aby zapewnić eksport wszystkich grup statycznych.

8.W polu Password wpisz hasło użytkownika konsoli internetowej (nie zobaczysz wpisanych znaków) i naciśnij Enter.

9.Narzędzie generuje plik computers.csv (znajdujący się w tym samym folderze —computers_export_tool). Plik computers.csv zawiera strukturę grup statycznych ESET PROTECT On-Prem z nazwami komputerów. Uwaga: Jeśli ponownie uruchomisz narzędzie, nadpisze ono plik computers.csv.


important

Duża liczba zarządzanych komputerów

Importowanie dużej liczby komputerów może zająć dużo czasu. Jeśli w programie ESET PROTECT On-Prem znajduje się więcej niż 30 000 zarządzanych komputerów, wykonaj następujące kroki:

1.Za pomocą prostego edytora tekstu podziel plik computers.csv na kilka plików .csv, z których każdy zawiera do 30 000 wierszy.

2.Zaimportuj każdy plik .csv do ESET PROTECT, powtarzając poniższe czynności.

10. W konsoli internetowej ESET PROTECT w chmurze kliknij opcję Komputery > kliknij ikonę koła zębatego obok pozycji Wszystkie grupy statyczne > wybierz pozycję Importuj.

11. Kliknij Wybierz plik > wybierz plik computers.csv i kliknij przycisk Otwórz.

12. Kliknij przycisk Importuj. ESET PROTECT zaimportuje strukturę grup statycznych ESET PROTECT On-Prem z pliku computers.csv. Możesz zamknąć okno importu i kontynuować pracę z programem ESET PROTECT.

13. Po zakończeniu importowania struktura grupy statycznej z nazwami komputerów z ESET PROTECT On-Prem pojawi się w sekcji Komputery w konsoli internetowej ESET PROTECT w chmurze. Wykonaj poniższe czynności — użyj polityki migracji, aby przeprowadzić migrację zarządzanych komputerów (agenci ESET Management).

V.II. Migracja zarządzanych komputerów (agentów ESET Management) zgodnie z polityką migracji


important

Przed migracją agentów upewnij się, że ustawienia zapory spełniają wymagania wstępne dotyczące sieci związane z programem ESET PROTECT.

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Na skróty > Pobierz politykę migracyjną i zapisz plik.dat.

cloud_dwn_mig_pol

2.W programie ESET PROTECT On-Prem wybierz opcje Polityki > Import. Wybierz pobrany w poprzednim kroku plik .dat i kliknij przycisk Importuj.

policy_import

3.Przejdź do pozycji Niestandardowe polityki i wybierz zaimportowaną politykę migracyjną.

mig_pol_assign

4.Kliknij politykę migracji > Edytuj.

5.W obszarze Konfiguracja > Połączenie ustaw flagę icon_force_policy Wymuś dla funkcji Serwery, z którymi chcesz się połączyć i Certyfikat.

6.Kliknij opcję Zakończ.


important

Przetestuj migrację na kilku komputerach

Zalecamy migrację kilku komputerów, do których masz fizyczny dostęp. Upewnij się, że mogą połączyć się z programem ESET PROTECT, a następnie przeprowadź migrację wszystkich komputerów.

7.Kliknij Przypisz > Przypisz grupy.

8. Wybierz grupę statyczną Wszystkie i kliknij przycisk OK.


warning

Zastosuj politykę migracji do grupy statycznej Wszystkie, aby upewnić się, że przeprowadzona zostanie migracja zarządzanych komputerów.

cloud_select_targets_all

9. Aby zastosować politykę, kliknij przycisk Zakończ.

10. Zaloguj się do konsoli internetowej ESET PROTECT. W obszarze Komputery zostaną wyświetlone komputery migrowane z ESET PROTECT On-Prem. Może być konieczne odczekanie kilku minut, aż wszystkie komputery z ESET PROTECT On-Prem zaczną się łączyć z ESET PROTECT.

11. Po przeprowadzeniu migracji komputerów z programu ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT należy ponownie aktywować produkty zabezpieczające ESET na zarządzanych komputerach z licencjami chmurowymi zarządzanymi przez program ESET PROTECT:

a.W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij opcję Komputery > kliknij ikonę koła zębatego obok pozycji Wszystkie grupy statyczne > wybierz pozycję Zadania > Nowe zadanie.

cloud_activate_product

b.Wybierz opcję Aktywacja produktu z menu rozwijanego Zadanie.

c.Wybierz licencję produktu zabezpieczającego firmy ESET w Ustawieniach, sprawdź komputery docelowe w obszarze Docelowe i kliknij przycisk Zakończ.


important

Jeśli na komputerach są uruchamiane różne produkty zabezpieczające ESET, należy powtórzyć kroki aktywacji i wybrać odpowiednią licencję dla każdej kategorii produktów zabezpieczających ESET.

d.Poczekaj kilka minut na aktywację produktów zabezpieczających firmy ESET.


VI. Migracja urządzeń mobilnych

VII. Konfigurowanie użytkowników ESET PROTECT w ESET Business Account.

VIII. Dodawanie użytkowników ESET Business Account do konsoli internetowej ESET PROTECT

IX. Wycofanie serwera lokalnego ESET PROTECT z eksploatacji

Po pomyślnej migracji do programu ESET PROTECT wycofaj serwer ESET PROTECT z eksploatacji.


warning

Jeśli zachowasz serwer lokalny ESET PROTECT, wyłącz zadanie Usuń niełączące się komputery, aby zapobiec ewentualnej dezaktywacji produktów zabezpieczających ESET na komputerach zarządzanych przez program ESET PROTECT.

Rozwiązywanie problemów po migracji

Zapoznaj się z naszym artykułem z bazy wiedzy, aby rozwiązać problem z urządzeniem korzystającym z alertu połączenia awaryjnego.