Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Częściowa migracja z rozwiązania ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud


important

Nie można przeprowadzić migracji agentów ERA 6.x do ESET PROTECT Cloud. Jeśli masz serwer ERA 6.x lub agenty ERA 6.x w swojej infrastrukturze, uaktualnij serwer i uaktualnij agenta ERA 6.x na wszystkich zarządzanych komputerach do agenta ESET Management (wersja 7 lub nowsza) przed migracją do ESET PROTECT Cloud.

Nie można migrować bazy danych z serwera ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud.

Migracja częściowa obejmuje migrację:

Agentów ESET Management (komputerów zarządzanych)

Polityki

Inne elementy bazy danych ESMC 7 / ESET PROTECT (grupy dynamiczne, szablony grup dynamicznych, raporty, wykrycia, powiadomienia, zadania, instalatory) nie są migrowane.

ESET PROTECT Cloud nie obsługuje ESET Inspect, ale obsługuje chmurę ESET Inspect. W przypadku migracji z ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud, zarządzanie ESET Inspect nie będzie możliwe z pozycji ESET PROTECT Cloud, ale będzie można zarządzać chmurą ESET Inspect z poziomu ESET PROTECT Cloud.

Wykonaj poniższe czynności, aby przełączyć się z rozwiązania ESMC 7 / ESET PROTECT na ESET PROTECT Cloud:


note

Jeśli masz konto MSP, postępuj zgodnie z instrukcjami migracji MSP do chmury.

I. Tworzenie nowego wystąpienia ESET PROTECT Cloud

II. Migrowanie polityk z lokalnego produktu ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud

III. Migrowanie agentów ESET Management (z komputerów zarządzanych) z lokalnego ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud wraz z polityką migracyjną

IV. Migracja urządzeń mobilnych

V. Konfigurowanie użytkowników ESET PROTECT Cloud w ESET Business Account.

VI. Dodawanie użytkowników ESET Business Account do konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud


warning

Jeśli zarządzasz urządzeniami zaszyfrowanymi za pomocą ESET Full Disk Encryption, wykonaj następujące kroki, aby uniknąć utraty danych odzyskiwania.

1.Przed migracją — Przejdź do Przegląd stanu > Szyfrowanie. Tutaj możesz wyeksportować bieżące Dane odzyskiwania ESET Full Disk Encryption.

2.Po migracji należy Zaimportować Dane odzyskiwaniaESET Full Disk Encryption do nowej konsoli zarządzania.

Jeśli nie możesz wykonać tych kroków, musisz odszyfrować zarządzane urządzenia przed migracją. Po migracji można szyfrować zarządzane urządzenia za pomocą konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud.


warning

Nie należy eksportować żadnych polityk agenta ESET Management.

Przed migracją upewnij się, że całkowicie cofnięto przypisanie wszystkich aktywnych polityk agenta.


I. Tworzenie nowego wystąpienia ESET PROTECT Cloud

Wymagania wstępne

Konto superużytkownika na platformie ESET Business Account.

Odpowiednia licencja na program ESET PROTECT Cloud.


important

Jeśli Twoje konta EBA i EMA2 są zarejestrowane na ten sam adres e-mail, program ESET PROTECT Cloud można aktywować tylko z jednego konta. Konto (EBA lub EMA2), które wybierzesz do utworzenia wystąpienia programu ESET PROTECT Cloud, będzie jedynym, którego można użyć do aktywowania lub usunięcia tego wystąpienia.

Utwórz nowe wystąpienie programu ESET PROTECT Cloud

1.Otwórz portal ESET Business Account i zaloguj się (lub utwórz nowe konto).

2.Kliknij pozycje Licencje > Wprowadź klucz licencyjny.

eba_welcome

3.W oknie Dodawanie licencji wprowadź klucz licencyjny oprogramowania ESET PROTECT Cloud i kliknij pozycję Dodaj licencję.

eba_add_license

4.Otrzymasz weryfikacyjną wiadomość e-mail (jeśli jej nie otrzymasz, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule bazy wiedzy). Kliknij pozycję Zweryfikuj licencję.

eba_verify_license

5.Na panelu kontrolnym kliknij pozycję Aktywuj, która znajduje się pod pozycją ESET PROTECT Cloud.


warning

Sprawdź, jaki język jest ustawiony w portalu ESET Business Account. Niektóre elementy interfejsu okna głównego programu ESET PROTECT Cloud są definiowane po pierwszym ustawieniu języka w ustawieniach językowych portalu ESET Business Account i nie można ich później zmienić.

6.Zostanie otwarte okno Aktywowanie programu ESET PROTECT Cloud. Zapoznaj się z warunkami korzystania i zaznacz pole wyboru, jeśli akceptujesz te warunki.

7.Wybierz lokalizację centrum danych dla swojej instancji programu ESET PROTECT Cloud. Lokalizacja ta powinna być jak najbliższa Twojej sieci zarządzanej. Kliknij opcję Kontynuuj.


warning

Lokalizacji centrum danych wybranej dla instancji programu ESET PROTECT Cloud nie można potem zmienić.

8.Instancja programu ESET PROTECT Cloud zostanie utworzona. Możesz poczekać kilka minut, aż instancja zostanie utworzona, albo wylogować się i poczekać na powiadomienie w wiadomości e-mail informujące o tym, że instancja programu ESET PROTECT Cloud jest dostępna.

9.Kliknij przycisk Kontynuuj. Możesz też kliknąć panel kontrolny, kliknąć pozycję Otwórz na kafelku programu ESET PROTECT Cloud, aby otworzyć nową kartę z konsolą internetową programu ESET PROTECT Cloud.

ESET PROTECT Cloud synchronizuje strukturę ESET Business Account z Drzewem grupy statycznej w menu Komputery w konsoli internetowej.


II. Migrowanie polityk z lokalnego ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud


note

Poniższe kroki pokazują migrację z ESMC 7.

1.Zaloguj się do swojego lokalnego rozwiązania ESMC 7 / ESET PROTECT.

2.W lokalnym ESMC 7 / ESET PROTECT wybierz pozycję Polityki > Wszystkie > zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli (lub zaznacz pola wyboru obok polityk, które chcesz wyeksportować), a następnie kliknij pozycję Czynności > Eksportuj.


warning

Nie należy eksportować żadnych polityk agenta ESET Management.

Przed migracją upewnij się, że całkowicie cofnięto przypisanie wszystkich aktywnych polityk agenta.

export_policies

3.Zapisz plik .dat z listą polityk.

4.W ESET PROTECT Cloud kliknij pozycję Polityki > Czynności > Importowanie i wybierz plik .dat z listą polityk wyeksportowany z ESMC 7 / ESET PROTECT w kroku 2, a następnie kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować je do ESET PROTECT Cloud.

cloud_import_policies

5.Zaimportowane polityki pojawią się w obszarze Niestandardowe polityki. Po migracji komputerów z ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud polityki, które zostały przypisane do komputerów w ESMC 7 / ESET PROTECT, nie są zachowywane. Po zaimportowaniu polityk do ESET PROTECT Cloud można przypisać je do zaimportowanych komputerów w ESET PROTECT Cloud.


warning

Należy zachować ostrożność podczas stosowania polityk do komputerów:

a)W lokalnym rozwiązaniu ESMC 7 / ESET PROTECT: Utwórz listę zastosowanych polityk i ich kolejności dla każdego zarządzanego komputera.

b)Przychodzące ESET PROTECT Cloud: Zastosuj polityki do każdego komputera na podstawie konfiguracji polityk z lokalnego ESMC 7 / ESET PROTECT.


III. Migrowanie agentów ESET Management (z komputerów zarządzanych) z lokalnego ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud wraz z polityką migracyjną

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud kliknij pozycję Na skróty > Pobierz politykę migracyjną i zapisz plik.dat.

cloud_dwn_mig_pol

2.W lokalnym rozwiązaniu ESMC 7 / ESET PROTECT wybierz pozycję Polityki > Importuj. Wybierz pobrany w poprzednim kroku plik .dat i kliknij przycisk Importuj.

policy_import

3.Przejdź do pozycji Niestandardowe polityki i wybierz zaimportowaną politykę migracyjną.

mig_pol_assign

4.Kliknij politykę migracji > Edytuj.

5.W obszarze Konfiguracja > Połączenie ustaw flagę icon_force_policy Wymuś dla funkcji Serwery, z którymi chcesz się połączyć i Certyfikat.

6.Kliknij opcję Zakończ.


important

Przetestuj migrację na kilku komputerach

Zalecamy migrację kilku komputerów, do których masz fizyczny dostęp. Upewnij się, że mogą połączyć się z ESET PROTECT Cloud, a następnie kontynuuj migrację wszystkich komputerów.

7.Kliknij Przypisz > Przypisz grupy.

8. Wybierz grupę statyczną Wszystkie i kliknij przycisk OK.


warning

Zastosuj politykę migracji do grupy statycznej Wszystkie, aby upewnić się, że przeprowadzona zostanie migracja zarządzanych komputerów.

Po migracji wszystkie komputery pojawią się w grupie statycznej Zgubione i znalezione w programie ESET PROTECT Cloud.

W przypadku dostawcy usług zarządzanych z konfiguracją wielu dzierżaw kroki te należy powtórzyć dla każdej grupy statycznej, aby zapewnić, że migrowane komputery znajdują się w oryginalnych grupach statycznych:

a)Wybierz grupę statyczną.

b)Zezwalaj komputerom na migrację.

c)Przenieś migrowane komputery do odpowiedniej grupy statycznej w ESET PROTECT Cloud.

cloud_select_targets_all

9. Aby zastosować politykę, kliknij przycisk Zakończ.

10. Zaloguj się do konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud. W obszarze Komputery zostaną wyświetlone komputery migrowane z ESMC 7 / ESET PROTECT. Może być konieczne odczekanie kilku minut, aż wszystkie komputery z ESMC 7 / ESET PROTECT zaczną się łączyć z ESET PROTECT Cloud.

11. Po migracji komputerów z ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud należy ponownie aktywować produkty zabezpieczające firmy ESET na tych komputerach (aktywować zarządzane komputery z użyciem licencji zarządzanych przez ESET PROTECT Cloud):

a.W konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud kliknij pozycję Panel kontrolny > karta Komputery kliknij czerwony obszar wykresu Najważniejsze problemy na komputerach i wybierz pozycję Aktywuj produkt.

cloud_activate_product

b.Wybierz licencję produktu zabezpieczającego firmy ESET w Ustawieniach, sprawdź komputery docelowe w obszarze Docelowe i kliknij przycisk Zakończ.


important

Jeśli na komputerach są uruchamiane różne produkty zabezpieczające firmy ESET (np. wersje Endpoint i Server), należy powtórzyć kroki aktywacji i wybrać odpowiednią licencję dla każdej kategorii produktów zabezpieczających firmy ESET.

c.Poczekaj kilka minut na aktywację produktów zabezpieczających firmy ESET.


IV. Migracja urządzeń mobilnych

V. Konfigurowanie użytkowników ESET PROTECT Cloud w ESET Business Account.

VI. Dodawanie użytkowników ESET Business Account do konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud