ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Režim synchronizácie – VMware

Virtuálne počítače bežiace na VMware vCenter Serveri je možné synchronizovať.


note

Na úspešné spustenie tejto úlohy je potrebné importovať certifikačnú autoritu nástroja vCenter do svojho ESET PROTECT Servera. Exportovať ju môžete prostredníctvom webového prehliadača.

Napríklad, ak chcete exportovať certifikát pomocou prehliadača Firefox, kliknite na ikonu zabezpečeného pripojenia v paneli s adresou secure_connection a následne kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti pripojenia > Ďalšie informácie > Zobraziť certifikát > Podrobnosti > Exportovať > Uložiť.

Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha alebo vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultServerová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

Nastavenia

Spoločné nastavenia

Kliknite na možnosť Vybrať vedľa položky Názov statickej skupiny – štandardne bude pre synchronizované počítače použitá domáca skupina vykonávajúceho používateľa. Môžete tiež zvoliť možnosť Nová statická skupina a vytvoriť novú skupinu.

Objekty k synchronizácii – sú to buď Počítače a skupiny, alebo Iba počítače.

Akcia pri výskyte kolízie počas vytvárania počítačov – ak synchronizácia pridáva počítače, ktoré sú už členmi danej statickej skupiny, môžete vybrať metódu riešenia konfliktu:

oVynechať (nové počítače nebudú pridané).

oPresunúť (nové počítače budú presunuté do podskupiny)

oDuplikovať (nové počítače budú pridané so zmeneným názvom)

Akcia pri odstránení počítača – ak počítač už neexistuje, môžete ho buď Zmazať, alebo Vynechať.

Akcia pri odstránení skupiny – ak skupina už neexistuje, môžete ju Zmazať alebo Vynechať.

Režim synchronizácieVMware

Nastavenia pripojenia servera

Server – zadajte DNS alebo IP adresu pre VMware vCenter Server. Adresa musí byť rovnaká ako hodnota CN importovanej certifikačnej autority nástroja vCenter. Túto hodnotu nájdete v stĺpci Predmet v sekcii Viac > okno Certifikačné autority.

Prihlásenie – zadajte prihlasovacie údaje pre VMware vCenter Server.

Heslo – zadajte heslo pre prihlásenie sa do svojho VMware vCenter Servera.

Nastavenia synchronizácie

Zobrazenie štruktúry – zvoľte typ zobrazenia štruktúry, teda Adresáre alebo Fondy prostriedkov.

Cesta k štruktúre – kliknite na Prechádzať a vyberte priečinok, ktorý chcete synchronizovať. Ak pole ponecháte prázdne, bude synchronizovaná celá štruktúra.

Zobrazenie počítača – vyberte, či chcete po synchronizácii zobrazovať počítače podľa Názvu, Názvu hostiteľa alebo IP adresy.


important

Ak sa vám po kliknutí na Browse (Prehľadávať) zobrazí chyba „Server not found in Kerberos database“, namiesto IP adresy použite AD FQDN servera.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá serverová úloha môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu serverovú úlohu. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.