ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Typy spúšťačov úloh

Spúšťače sú senzory, ktoré reagujú na určité udalosti vopred definovaným spôsobom. Slúžia na spúšťanie úloh, ku ktorým sú priradené. Môžu byť aktivované pomocou Plánovača (naplánovanej úlohy) alebo systémovou udalosťou.


important

Spúšťač sa nedá použiť opakovane. Každá úloha musí používať samostatný spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu.

Spúšťač nespúšťa novopriradené úlohy okamžite (okrem spúšťača nastaveného na najskoršie možné spustenie), miesto toho sú úlohy spustené vtedy, keď spúšťač dostane impulz. Citlivosť spúšťača pre rôzne udalosti je možné redukovať pomocou obmedzovania.

Typy spúšťačov

Hneď ako to bude možné (ASAP) – táto možnosť je dostupná len pre klientske úlohy. Spúšťač spustí úlohu hneď po tom, ako kliknete na tlačidlo Dokončiť. Hodnota uvedená v poli Dátum uplynutia platnosti definuje dátum, po uplynutí ktorého úloha už nebude vykonaná.

Naplánované

Naplánovaný spúšťač spúšťa úlohu v čase a dátume zadefinovanom v nastaveniach spúšťača. Úloha môže byť naplánovaná tak, aby bola spustená raz, opakovane alebo na základe CRON výrazu.

Naplánovať raz – tento spúšťač spustí úlohu raz v presne naplánovaný dátum a čas. Môžete tiež zadať maximálny čas, o ktorý sa spustenie úlohy môže oneskoriť.

Denne – tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch. Môžete zadať začiatok a koniec časového intervalu, počas ktorého sa bude úloha spúšťať. Môžete napríklad zvoliť, aby sa úloha spúšťala vždy cez víkendové dni po dobu desiatich za sebou idúcich týždňov.

Týždenne – tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch týždňa. Môžete napríklad nastaviť, aby sa úloha spúšťala každý pondelok a piatok v období od 1. júla do 31. augusta.

Mesačne – tento spúšťač spustí úlohu vždy vo zvolených dňoch a zvolenom týždni mesiaca počas vami stanoveného obdobia. Hodnota zadaná do poľa Opakovať definuje pracovný deň v mesiaci (napríklad druhý pondelok), počas ktorého bude úloha spustená.

Ročne – tento spúšťač spustí úlohu každý rok (alebo každých niekoľko rokov, ak použijete toto nastavenie) v deň a čas, ktorý zadáte do poľa Štart.


note

Náhodný interval oneskorenia je možné nastaviť pre všetky naplánované typy spúšťačov. Toto nastavenie určuje maximálny čas, o ktorý sa spustenie úlohy môže oneskoriť. Použitie náhodných oneskorení vykonania plánovaných úloh pomáha predchádzať vyťaženiu servera.


example

Ak používateľ John pre úlohu nastavil spúšťač na hodnotu Týždenne, zvolil deň opakovania na pondelok, do poľa Štart zadal 2017 feb 10 8:00:00, Náhodný interval oneskorenia nastavil na 1 hodinu a do poľa Ukončiť do zadal 2017 apr 6 00:00:00, úloha bude spúšťaná s náhodným, maximálne hodinovým oneskorením medzi 8:00 a 9:00 každý pondelok až do stanoveného dátumu a času ukončenia.


note

Označením možnosti Vyvolať súrne, ak dôjde k zmeškaniu udalosti dôjde k okamžitému spusteniu úlohy, ak daná úloha nebola spustená v zadanom čase.

Pri konfigurácii spúšťača sa predvolene používa časové pásmo, v ktorom sa nachádza ESET PROTECT Web Console. Označením možnosti Použiť miestny čas cieľa sa na vykonanie úlohy použije miestny čas cieľového zariadenia namiesto časového pásma, v ktorom je ESET PROTECT Web Console.

Dynamická skupina

Spúšťače dynamických skupín sú dostupné iba pre serverové úlohy:

Členy dynamickej skupiny sa zmenili – tento spúšťač sa aktivuje vtedy, keď sa zmení obsah dynamickej skupiny. Napríklad, ak klient vstúpi alebo odíde z konkrétnej dynamickej skupiny.

Veľkosť dynamickej skupiny sa zmenila podľa hraničnej hodnoty – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, ak je počet klientov nachádzajúcich sa v dynamickej skupine väčší alebo menší ako zadaná hraničná hodnota. Napríklad, ak sa v konkrétnej skupine nachádza viac ako 100 počítačov.

Veľkosť dynamickej skupiny sa zmenila počas časového obdobia – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, ak sa počet klientov nachádzajúcich sa v dynamickej skupine zmení počas zadaného časového obdobia. Napríklad, ak sa počet počítačov v konkrétnej skupine zvýši v priebehu hodiny o 10 %.

Veľkosť dynamickej skupiny sa zmenila podľa porovnanej skupiny – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, ak sa počet klientov nachádzajúcich sa v pozorovanej dynamickej skupine zmení podľa porovnávanej skupiny (statickej alebo dynamickej). Napríklad, ak je viac ako 10 % všetkých počítačov infikovaných (porovnávajú sa skupiny Všetko a Infikované).

Ostatné

Spustenie servera – dostupné iba pre serverové úlohy. K vyvolaniu dochádza pri reštarte servera. Tento spúšťač sa používa napr. pri úlohe Synchronizácia statickej skupiny.

Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny – dostupné iba pre klientske úlohy. Tento spúšťač sa aktivuje vždy v prípade, že klientske zariadenie sa stane súčasťou zvolenej dynamickej skupiny.


note

Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny je v ponuke typov spúšťačov dostupný len v prípade, že v sekcii Cieľ je vybraná dynamická skupina. Spúšťač spustí úlohu len na zariadeniach, ktoré vstúpia do zvolenej dynamickej skupiny po vytvorení daného spúšťača. V prípade zariadení, ktoré boli súčasťou zvolenej dynamickej skupiny už pred vytvorením spúšťača, je úlohu nutné spustiť manuálne.

Spúšťač protokolu udalosti – tento spúšťač sa aktivuje v prípade, že v protokole je zaznamenaná určitá udalosť. Napríklad, ak bola v protokole Kontroly počítača zaznamenaná detekcia. Pre tento typ spúšťača sa v sekcii Obmedzovanie nachádza niekoľko špeciálnych nastavení.

CRON výraz – tento spúšťač sa aktivuje v deň a čas stanovený CRON výrazom.