Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Usuwanie komputerów nienawiązujących połączenia

Zadanie Usuwanie komputerów nienawiązujących połączenia pozwala usuwać komputery na podstawie określonych kryteriów. Jeśli na przykład agent ESET Management na komputerze klienckim nie połączy się przez 30 dni, może zostać usunięty z konsoli internetowej ESET PROTECT.

Wybierz pozycję Komputery. Ostatnie połączenie wyświetla datę i godzinę ostatniego połączenia zarządzanego urządzenia. Zielona kropka wskazuje, że komputer łączył się mniej niż 10 minut temu. Informacje Ostatnie połączenie zostają wyróżnione w celu wskazania braku połączenia komputera:

oŻółty (błąd) — komputer nie połączył się przez 2–14 dni.

oCzerwony (ostrzeżenie) — komputer nie połączył się od ponad 14 dni.

Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie serwera lub wybierz żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > add_new_defaultZadanie serwera.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:

Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie po kliknięciu przycisku Zakończ.

Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.

Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia

Nazwa grupy — umożliwia wybranie grupy statycznej albo utworzenie nowej grupy statycznej zawierającej komputery o zmienionej nazwie.

Liczba dni, przez które komputer nie był połączony — należy wpisać liczbę dni, po których komputery zostaną usunięte.

Dezaktywuj licencję — zaznacz to pole wyboru, aby dezaktywować licencje na usuniętych komputerach.

Usuń komputery niezarządzane — zaznacz to pole wyboru, aby usunąć również komputery niezarządzane.

Element wyzwalający

Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie

Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie

Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.