Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zadania serwera

Zadania serwera są wykonywane przez serwer ESET PROTECT w odniesieniu do serwera lub innych urządzeń. Zadania serwera nie mogą zostać przypisane do konkretnego klienta ani do grupy klientów. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Jeśli jest wymagane uruchamianie zadania po wystąpieniu różnych zdarzeń, każdy element wyzwalający będzie wymagać utworzenia oddzielnego zadania serwera.

Zadania serwera

Wdrażanie agenta

Usuwanie komputerów nienawiązujących połączenia

Generowanie raportów

Zmienianie nazw komputerów

Synchronizacja grupy statycznej

Synchronizacja użytkowników

Zadania serwera i uprawnienia

Zadania i elementy wyzwalające wymagają użytkownika wykonującego. Jest to użytkownik, który zmodyfikował zadanie i/lub element wyzwalający. Użytkownik taki musi mieć wystarczające uprawnienia do określonego działania. Podczas wykonywania zadanie przejmuje użytkownika wykonującego z elementu wyzwalającego. W przypadku uruchomienia zadania za pomocą ustawienia Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu użytkownikiem wykonującym jest użytkownik zalogowany do konsoli internetowej ESET PROTECT. Użytkownik będzie miał uprawnienia (Odczyt, Użycie, Zapis) do wybranej instancji zadania serwera, jeśli wybrano je w odpowiednim zestawie uprawnień (Więcej > Zestawy uprawnień) oraz przypisano mu odpowiedni zestaw uprawnień w odniesieniu do grupy statycznej, w której znajduje się zadanie serwera. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.


example

Janusz, którego grupa domowa to Grupa Janusza, chce usunąć Zadanie serwera 1: Generowanie raportów. Zadanie to zostało pierwotnie utworzone przez użytkownika Leszek, dlatego automatycznie znalazło się w grupie domowej Grupa Leszka. Aby Janusz mógł usunąć zadanie, należy spełnić następujące warunki:

Użytkownikowi Janusz należy przypisać zestaw uprawnień z uprawnieniem Zapis w odniesieniu do obszaru Zadania serwera i elementy wyzwalające > Generowanie raportów.

Zestaw uprawnień musi zawierać element Grupa Leszka w obszarze Grupy statyczne.

Uprawnienia wymagane do określonych działań związanych z zadaniami serwera

Aby utworzyć nowe zadanie serwera, użytkownik potrzebuje uprawnienia Zapis do wybranego typu zadania oraz odpowiednich uprawnień dostępu do wywoływanych obiektów (komputerów, licencji, grup).

Aby zmodyfikować zadanie serwera, użytkownik potrzebuje uprawnienia Zapis do wybranej instancji zadania serwera oraz odpowiednich uprawnień dostępu do wywoływanych obiektów (komputerów, licencji, grup).

Aby usunąć zadanie serwera, użytkownik potrzebuje uprawnienia Zapis do wybranej instancji zadania serwera.

Aby uruchomić zadanie serwera, użytkownik potrzebuje uprawnienia Użycie do wybranej instancji zadania serwera.

Tworzenie nowego zadania serwera

1.Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie serwera lub wybierz żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > add_new_defaultZadanie serwera.

2.W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:

Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie po kliknięciu przycisku Zakończ.

Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.

Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

3.Skonfiguruj ustawienia zadania w sekcji Ustawienia.

4.Ustaw element wyzwalający w sekcji Element wyzwalający, jeśli jest dostępna.

5.Zweryfikuj wszystkie ustawienia zadania w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.


note

W przypadku użytkowników często korzystających z zadań serwera zalecane jest utworzenie dedykowanych zadań zamiast współużytkowania ich z innymi użytkownikami. Podczas każdego uruchomienia zadania używane są uprawnienia użytkownika wykonującego. Może to dezorientować niektórych użytkowników.