Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Lista uprawnień

Typy uprawnień

Podczas tworzenia lub edytowania uprawnień w obszarze Więcej > Zestawy uprawnień > Nowe / Edytuj > Funkcja można korzystać z listy wszystkich dostępnych uprawnień. Uprawnienia dotyczące konsoli internetowej ESET PROTECT są podzielone na kategorie, na przykład Grupy i komputery, Polityki, Zadania klienta, Raporty, Powiadomienia itp. Zestawy uprawnień umożliwiają dostęp do odczytu, używania lub zapisu. Założenia ogólne:

Uprawnienia Odczyt sprawdzają się w przypadku użytkowników dokonujących audytu. Mogą oni wyświetlać dane, ale nie mogą wprowadzać zmian.

Uprawnienia Użycie umożliwiają używanie obiektów i uruchamianie zadań, ale nie pozwalają na ich modyfikowanie ani usuwanie.

Uprawnienia Zapis umożliwiają użytkownikom modyfikowanie odpowiednich obiektów i/lub ich duplikację.

Niektóre typy uprawnień (wymienione poniżej) sterują procesem, nie obiektem. Oznacza to, że działają na poziomie globalnym, więc będą działać niezależnie od tego, do której grupy statycznej zostało zastosowane uprawnienie. Jeśli użytkownik ma uprawnienia do procesu, może go używać tylko w przypadku obiektów, do których ma wystarczające uprawnienia. Na przykład uprawnienie Eksportuj raport do pliku powoduje włączenie funkcji eksportowania. Jednak dane zawarte w raporcie są określane przez inne uprawnienia.


example

Aby prawidłowo wykonać zadania, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy, w którym przedstawiono przykłady zadań i zestawów uprawnień.


note

Funkcjonalności, do których bieżący użytkownik nie ma uprawnień dostępu, są niedostępne (wyszarzone).

Użytkownicy mogą mieć przypisane uprawnienia w przypadku następujących procesów:

Wdrażanie agenta

Raporty i panel kontrolny (tylko funkcja panelu kontrolnego będzie dostępna, a szablony, których można używać, nadal zależą od dostępnych grup statycznych)

Wysyłanie wiadomości e-mail

Eksportowanie raportu do pliku

Wysyłanie komunikatu SNMP Trap

Ustawienia serwera

ESET Inspect Administrator

ESET Inspect Użytkownik

Kompleksowe raporty

 

Typy funkcjonalności:

Grupy i komputery

Odczyt — wyświetlanie listy komputerów, grup i komputerów w grupie.

Użycie — używanie komputera/grupy jako obiektu docelowego polityki lub zadania.

Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie komputerów. Obejmuje to również zmienianie nazwy komputera lub grupy.

 

ESET Inspect Administrator

Zapis — wykonywanie czynności administracyjnych w programie ESET Inspect On-Prem.

 

ESET Inspect Użytkownik

Odczyt — dostęp tylko do odczytu do programu ESET Inspect On-Prem. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect lub uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego dla Użytkownika ESET Inspect.

Zapis — dostęp do programu ESET Inspect On-Prem w trybie odczytu i zapisu.

 

Zestawy uprawnień

Odczyt — odczytywanie listy zestawów uprawnień i zawartych w nich uprawnień dostępu.

Użycie — przypisywanie zestawów uprawnień do użytkowników oraz anulowanie ich przypisania.

Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zestawów uprawnień.

 


important

Podczas przypisywania (lub cofania przypisania) zestawu uprawnień do użytkownika uprawnienie Zapis jest wymagane w przypadku grup domen i użytkowników macierzystych.

 

Grupy domen

Odczyt — wyświetlanie listy grup domen.

Zapis — przyznawanie/cofanie zestawów uprawnień. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie grup domen.

 

Użytkownicy macierzyści

Odczyt — wyświetlanie listy użytkowników macierzystych.

Zapis — przyznawanie/cofanie zestawów uprawnień. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników macierzystych.

 

Wdrażanie agenta

Użycie — przyznawanie dostępu do wdrażania agenta przy użyciu opcji Szybkie łącza lub ręczne dodawanie komputerów klienckich w konsoli internetowej ESET PROTECT.

 

Zapisane instalatory

Odczyt — wyświetlanie listy zapisanych instalatorów.

Użycie — eksportowanie zapisanych instalatorów.

Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zapisanych instalatorów.

 

Certyfikaty

Odczyt — odczytywanie listy certyfikatów równorzędnych i certyfikatów urzędów certyfikacji.

Użycie — eksportowanie urzędów certyfikacji i certyfikatów równorzędnych oraz używanie ich w instalatorach i zadaniach.

Zapis — tworzenie nowych certyfikatów równorzędnych i urzędów certyfikacji oraz ich wycofywanie.

 

Zadania serwera i elementy wyzwalające

Odczyt — odczytywanie listy zadań oraz ich ustawień (z wyjątkiem pól zawierających poufne dane, takie jak hasła).

Użycie — wykonywanie istniejących zadań za pomocą funkcji Uruchom teraz (jako bieżący użytkownik zalogowany do konsoli internetowej).

Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zadań serwera.

Kategorie można rozwijać, klikając znak icon_expand. Można też wybierać zadania serwera należące do jednego lub wielu typów.

 

Zadania klienta

Odczyt — odczytywanie listy zadań oraz ich ustawień (z wyjątkiem pól zawierających poufne dane, takie jak hasła).

Użycie — planowanie wykonywania istniejących zadań klienta oraz anulowanie ich wykonywania. Należy pamiętać, że przypisywanie zadań obiektom docelowym (komputerom lub grupom) oraz anulowanie przypisania wymaga dodatkowego uprawnienia Użycie w odniesieniu do odpowiednich obiektów docelowych.

Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie istniejących zadań klienta. Należy pamiętać, że przypisywanie zadań obiektom docelowym (komputerom lub grupom) oraz anulowanie przypisania wymaga dodatkowego uprawnienia Użycie w odniesieniu do odpowiednich obiektów docelowych.

Kategorie można rozwijać, klikając znak plusa icon_expand. Można też wybierać zadania klienta należące do jednego lub wielu typów.

 

Szablony grup dynamicznych

Odczyt — odczytywanie listy szablonów grup dynamicznych.

Użycie — używanie istniejących szablonów grup dynamicznych.

Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie szablonów grup dynamicznych.

 

Odzyskiwanie szyfrowania

Odczyt

Użycie — zarządzanie procesem odzyskiwania szyfrowania.

 

Raporty i panel kontrolny

Odczyt — wyświetlanie listy szablonów raportów oraz ich kategorii. Generowanie raportów na podstawie szablonów. Odczytywanie własnych paneli kontrolnych na podstawie paneli domyślnych.

Użycie — modyfikowanie własnych paneli kontrolnych za pomocą dostępnych szablonów raportów.

Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie szablonów raportów oraz ich kategorii. Modyfikowanie domyślnych paneli kontrolnych.

 

Polityki

Odczyt — odczytywanie listy polityk oraz zawartych w nich konfiguracji.

Użycie — przypisywanie istniejących polityk do obiektów docelowych i anulowanie ich przypisania. Należy pamiętać, że jest wymagane dodatkowe uprawnienie Użycie w odniesieniu do odpowiednich obiektów docelowych.

Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie polityk.

 

Wysyłanie wiadomości e-mail

Użycie — wysyłanie wiadomości e-mail. Uprawnienie to jest przydatne w przypadku korzystania z zadań serwera obejmujących powiadomienia i generowanie raportów.

 

Wysyłanie komunikatu SNMP Trap

Użycie — wysyłanie komunikatów SNMP Trap (użyteczne do powiadomień).

 

Eksportowanie raportu do pliku

Użycie — zapisywanie raportów w systemie plików na komputerze z serwerem ESET PROTECT. Uprawnienie to jest przydatne w przypadku korzystania z zadań serwera obejmujących generowanie raportów.

 

Licencje

Odczyt — odczytywanie listy licencji oraz statystyk ich użycia.

Użycie — używanie licencji w celu aktywacji.

Zapis — dodawanie i usuwanie licencji. Grupa domowa użytkownika musi być grupą Wszystkie. Domyślnie działania te może wykonywać tylko administrator.

 

Powiadomienia

Odczyt — odczytywanie listy powiadomień oraz ich ustawień.

Użyj – przypisz tagi.

Zapis — tworzenie, modyfikowanie i usuwanie powiadomień. W celu prawidłowej obsługi powiadomień może być wymagane dodatkowe uprawnienie Użycie w odniesieniu do funkcji Wyślij komunikat SNMP Trap lub Wyślij wiadomość e-mail, w zależności od konfiguracji funkcji powiadomień.

 

Ustawienia serwera

Odczyt — odczytywanie ustawień serwera ESET PROTECT.

Zapis — modyfikowanie ustawień serwera ESET PROTECT.

 

Zapisz w dzienniku

Odczyt — Wyświetl dziennik inspekcji i przeczytaj raport dziennika inspekcji.

 

Kompleksowe raporty

Użycie — wygeneruj szablon raportu MDR.

 

Nadane uprawnienia związane z funkcjami ESET Inspect

Lista poszczególnych funkcji ESET Inspect, do których użytkownik będzie miał dostęp. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika ESET Inspect. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect lub uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego dla Użytkownika ESET Inspect.