Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Komputery

Tutaj wyświetlane są wszystkie urządzenia klienckie, które zostały dodane w programie ESET PROTECT On-Prem. Są one podzielone na grupy. Każde urządzenie jest przypisane do jednej grupy statycznej. Kliknięcie którejś z grup dostępnych na liście (po lewej) spowoduje wyświetlenie członków tej grupy (klientów) w prawym okienku.

Komputery niezarządzane icon_unmanaged (klienty w sieci bez zainstalowanego agenta ESET Management) wyświetlane są zwykle w grupie Zgubione i znalezione. Stan klienta wyświetlany w konsoli internetowej ESET PROTECT jest niezależny od ustawień produktów zabezpieczających ESET na kliencie. Z tego powodu nawet jeśli określony stan nie jest wyświetlany na kliencie, nadal jest zgłaszany do konsoli internetowej ESET PROTECT. Klienty można przeciągać i upuszczać, aby przenosić je między grupami.

Kliknij przycisk Dodaj urządzenie i wybierz:

icon_computer Komputery — można dodawać komputery do wybranej grupy statycznej.

mobile_default Urządzenia mobilne — do wybranej grupy statycznej można dodawać urządzenia mobilne.

update_default Synchronizacja za pośrednictwem serwera katalogowego — umożliwia uruchomienie zadania Synchronizacja grupy statycznej.

Kliknij urządzenie, aby otworzyć nowe menu z czynnościami dostępnymi w przypadku tego urządzenia. Możesz też zaznaczyć pole wyboru obok urządzenia i kliknąć przycisk Komputer na dolnym pasku. W menu Komputer zostaną wyświetlone różne opcje w zależności od typu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów i stanów ikon można znaleźć w legendzie ikon. Kliknij liczbę alertów w kolumnie Alerty, aby wyświetlić listę alertów w sekcji Szczegóły komputera.

Ostatnie połączenie wyświetla datę i godzinę ostatniego połączenia zarządzanego urządzenia. Zielona kropka wskazuje, że komputer łączył się mniej niż 10 minut temu. Informacje Ostatnie połączenie zostają wyróżnione w celu wskazania braku połączenia komputera:

oŻółty (błąd) — komputer nie połączył się przez 2–14 dni.

oCzerwony (ostrzeżenie) — komputer nie połączył się od ponad 14 dni.

Ikona Inspect icon_inspect_default otwiera sekcję Konsola internetowa ESET Inspect On-Prem Komputery. ESET Inspect On-Prem jest dostępny tylko wtedy, gdy masz licencję ESET Inspect On-Prem i ESET Inspect On-Prem łączy się z ESET PROTECT On-Prem. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect lub uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego dla Użytkownika ESET Inspect.

Filtrowanie widoku

Widok można filtrować na kilka sposobów:

Filtr standardowy: Aby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wpisz ciąg wyszukiwania lub wybierz elementy z menu rozwijanego w polach filtru i naciśnij Enter. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem niebieskim.

Przy użyciu ikon stanu można filtrować komputery według wagi zagrożenia: validation-status-icon-error czerwony - błędy, validation-status-icon-warning żółty - ostrzeżenia, icon_success zielony - OK i icon_unmanaged szary - komputery niezarządzane. Ikona wagi zagrożenia oznacza bieżący stan produktu ESET na danym komputerze klienckim. Z ikon tych można korzystać łącznie, włączając je i wyłączając. Na przykład w celu wyświetlenia tylko komputerów z ostrzeżeniami należy pozostawić zaznaczoną wyłącznie żółtą ikonę validation-status-icon-warning (pozostałe ikony nie powinny być zaznaczone). Aby wyświetlane były zarówno komputery z ostrzeżeniami validation-status-icon-warning, jak i z błędami validation-status-icon-error, włączone powinny pozostać tylko te dwie ikony.

Kliknij Dodaj filtr > Kategoria produktów i przy użyciu menu rozwijanego można wybrać typy urządzeń, które mają być wyświetlane.

oChroniony przez produkt ESETicon_computer komputer stacjonarny, mobile_default telefon komórkowy, icon_server serwer, icon_email serwer poczty, icon_gateway serwer bramy, icon_collaboration_server serwer współpracy, icon_file_server serwer plików.

oESET PROTECT On-Prem— poszczególne komponenty ESET PROTECT —icon_agent agent ESET Management, icon_rds czujnik wykrywania nieautoryzowanych użytkowników, icon_era_server serwer ESET PROTECT.

oInneelga_icon ESET LiveGuard, icon_eia łącznik ESET Inspect, icon_eis serwer ESET Inspect, efde_icon ESET Full Disk Encryption, icon_proxy ESET Bridgewirtualne urządzenie zabezpieczające, udostępniona lokalna pamięć podręczna.

Pole wyboru Pokaż podgrupy — umożliwia wyświetlanie podgrup w ramach wybranej grupy.

Filtry zaawansowane można zobaczyć jako rozwijany panel filtrów na ekranie Komputery.

advanced_filters

Filtry zaawansowane pokazują podgląd wartości różnych filtrów w czasie rzeczywistym oraz dokładną liczbę wyników wyboru.

Podczas filtrowania dużych zestawów komputerów zaawansowane filtry pokazują, które wartości filtrów zwrócą możliwą do opanowania liczbę wyników, co pozwoli na znacznie szybsze znalezienie odpowiednich urządzeń.

Kliknij elementy w kolumnach, aby zastosować filtr. Zastosowane filtry są wyświetlane na górze filtrów zaawansowanych jako niebieskie bąbelki. Kliknij zastosowany filtr, aby przełączyć filtrowanie wartości równej lub nierównej.

advanced_filters_2

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon w kolumnie, aby posortować wartości w kolumnie, lub kliknij ikonę koła zębatego gear_icon u góry filtrów zaawansowanych. Użyj kreatora, aby dostosować (add_new_defaultdodać, delete_defaultusunąć, icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzmienić kolejność) wyświetlane kolumny. Aby dostosować kolumny, możesz też użyć funkcji przeciągania i upuszczania. Kliknij Resetuj, aby zresetować kolumny tabeli do stanu domyślnego (domyślne dostępne kolumny w kolejności domyślnej).


note

Filtrów zaawansowanych można używać tylko z grupami statycznymi. Grupy dynamiczne nie obsługują filtrów zaawansowanych.

Użyj grup dynamicznych lub raportów, aby przeprowadzić zaawansowane filtrowanie.

Aby znaleźć komputery oznaczone jako Wzorzec klonowania, kliknij przycisk Dodaj filtr > wybierz Wzorzec do klonowania > zaznacz pole wyboru obok filtru Wzorzec klonowania.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.


note

Jeśli nie uda się znaleźć określonego komputera na liście, a wiadomo, że znajduje się on w infrastrukturze ESET PROTECT, należy wyłączyć wszystkie filtry.