Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Diagnostyka

W celu uruchomienia czynności diagnostycznej w produkcie zabezpieczającym firmy ESET na komputerze klienckim użyj zadania Diagnostyka.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Czynność diagnostyczna

Uruchom program Log Collector — rozpoczyna zbieranie określonych danych (na przykład konfiguracji i dzienników) na wybranym komputerze, aby ułatwić gromadzenie informacji o komputerze klienta podczas rozwiązywania zgłoszeń pomocy.

oParametry programu Log Collector — można określić parametry programu Log Collector w systemie Windows, macOS oraz Linux. Aby zgromadzić wszystkie dostępne dane, pozostaw pole Parametry programu Log Collector puste. Jeśli określono parametry programu Log Collector, wybierz tylko komputery z odpowiednim systemem operacyjnym jako obiekty docelowe dla zadania.


note

Limit rozmiaru pliku dla dostarczania dzienników na urządzenie wynosi 200 MB. Dostęp do dzienników można uzyskać z konsoli internetowej w sekcji Szczegóły > Dzienniki. Jeśli dzienniki zebrane przez zadanie są większe niż 200 MB, zadanie zakończy się niepowodzeniem. Jeśli zadanie nie powiedzie się, można:

Zebrać dzienniki lokalnie na urządzeniu.

Zmienić szczegółowość dzienników i ponowić próbę wykonania zadania:

oW przypadku obiektów docelowych z systemem Windows użyj parametru /Targets:EraAgLogs, aby zebrać tylko dzienniki agenta ESET Management.

oW przypadku obiektów docelowych z systemem Linux/macOS użyj parametru --no-productlogs, aby wykluczyć dzienniki z zainstalowanego produktu zabezpieczającego firmy ESET.

Ustawianie trybu diagnostyki - Na tryb diagnostyki składają się następujące kategorie: dziennik spamu, dziennik zapory, dziennik HIPS, dziennik kontroli dostępu do urządzeń i dziennik kontroli dostępu do stron internetowych. Głównym zadaniem trybu diagnostyki jest gromadzenie dzienników z różnymi poziomami ważności przydatnych podczas rozwiązywania problemów.

oWłącz — włącza rejestrowanie we wszystkich aplikacjach ESET.

oWyłącz — można wyłączyć rejestrowanie ręcznie lub zostanie ono automatycznie wyłączone po ponownym uruchomieniu komputera.

Aby z powodzeniem tworzyć dzienniki diagnostyki, trzeba spełnić następujące warunki wstępne:

Dzienniki trybu diagnostyki można gromadzić z komputerów klienckich działających w systemach Windows i macOS.

Komputer kliencki musi mieć zainstalowany i aktywowany produkt zabezpieczający ESET.


note

Agent ESET Management wysyła tylko dzienniki zbierane przez produkt ESET zainstalowany na komputerze klienckim. Kategoria i szczegółowość dziennika zależy od typu produktu i konfiguracji. Skonfiguruj każdy produkt (poprzez Polityki), aby zbierać określone dzienniki.

Dzienniki diagnostyczne starsze niż 24 godziny są usuwane codziennie podczas czyszczenia bazy danych o północy. Zapobiega to przeciążeniu bazy danych ESET PROTECT.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Utworzone dzienniki można wyświetlić w obszarze Szczegóły komputera: Dzienniki > Dziennik diagnostyczny.