Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Elementy wyzwalające zadanie klienta

Aby umożliwić wykonanie zadania klienta, należy przypisać do niego element wyzwalający. Aby utworzyć element wyzwalający, kliknij pozycję Zadania > kliknij wystąpienie Zadanie klienta w tabeli głównej i wybierz z menu rozwijanego polecenie Uruchom na. Można również przypisać zadanie klienta do grupy lub komputerów.

Aby zdefiniować element wyzwalający, należy wybrać docelowe komputery lub grupy, dla których ma zostać wykonane zadanie klienta. Po wybraniu obiektów docelowych skonfiguruj element wyzwalający, aby zadanie zostało wykonane w określonym terminie lub po wystąpieniu określonego zdarzenia. Możesz też wybrać pozycję Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie, aby w razie potrzeby dokładniej dostosować element wyzwalający.

Podstawowe

Wprowadź informacje podstawowe dotyczące elementu wyzwalającego w polu Opis, a następnie kliknij pozycję Obiekt docelowy.

Obiekt docelowy

W oknie Obiekt docelowy można wskazać klienty (poszczególne komputery lub grupy) będące odbiorcami danego zadania. Kliknij pozycję Dodaj obiekty docelowe, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich członków oraz wybrać grupy lub urządzenia.


important

Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.

Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

select_targets

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk OK i przejdź do sekcji Element wyzwalający.

Element wyzwalający

Element wyzwalający określa zdarzenie wyzwalające zadanie.

Jak najszybciej — powoduje wykonanie zadania zaraz po połączeniu się klienta z programu ESET PROTECT On-Prem i odebraniu przez niego zadania. Jeśli wykonanie zadania przed upłynięciem jego daty wygaśnięcia nie jest możliwe, zadanie zostanie wycofane z kolejki. Nie zostanie ono usunięte, a jedynie nie zostanie wykonane.

Zaplanowane — rozpoczyna wykonywanie zadania o ustalonym czasie.

Element wyzwalający dziennik zdarzeń — powoduje wykonanie zadania po nastąpieniu określonych w tym miejscu zdarzeń. Ten element wyzwalający jest wywoływany, gdy w dzienniku pojawia się określone zdarzenie. Zdefiniuj typ dziennika, operator logiczny oraz kryteria filtrowania wyzwalające wykonanie zadania.

Element wyzwalający dołączenie do grupy dynamicznej — ten element wyzwalający inicjuje wykonanie zadania, gdy klient dołącza do grupy dynamicznej wybranej w opcji Obiekt docelowy. Jeśli wybrano grupę statyczną lub pojedyncze klienty, ta opcja nie jest dostępna.

Wyrażenie CRON — interwał elementu wyzwalającego można ustawić za pomocą wyrażenia CRON.


note

Więcej informacji na temat elementów wyzwalających znajduje się w rozdziale Typy elementów wyzwalających zadania.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie

Ograniczanie służy do ograniczenia wykonywania zadania, jeśli zadanie jest wyzwalane przez często występujące zdarzenie, na przykład element wyzwalający dziennik zdarzeń lub element wyzwalający dołączenie do grupy dynamicznej (patrz wyżej). Więcej informacji znajduje się w rozdziale Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie.

Po zdefiniowaniu odbiorców tego zadania oraz elementów wyzwalających wykonanie zadania kliknij przycisk Zakończ.