Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zarządzanie powiadomieniami

Zarządzanie powiadomieniami odbywa się w sekcji Powiadomienia. Można wykonać następujące czynności:

Kliknij opcję Nowe powiadomienie, aby utworzyć nowe powiadomienie.

Kliknij istniejące powiadomienie i wybierz czynność z menu rozwijanego:

details_defaultPokaż szczegóły

Wyświetlenie szczegółów powiadomienia, w tym jego konfiguracji i ustawień dystrybucji. Kliknij opcję Zobacz podgląd wiadomości, aby wyświetlić podgląd wiadomości.

audit_log Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

icon_tags Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

icon_enable Włącz / icon_disable Wyłącz

Zmień stan powiadomienia. Wyłączone powiadomienia nie są oceniane. Wszystkie powiadomienia domyślnie mają wybrane ustawienie Wyłączone.

edit_default Edytuj

Skonfiguruj ustawienia i dystrybucję powiadomienia.

duplicate_default Zduplikuj

Utworzenie zduplikowanego powiadomienia w grupie domowej.

delete_default Usuń

Usunięcie powiadomienia.

move_default Grupa dostępu > move_default Przenieś

Przenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Nowe powiadomienie

Podstawowe

Aby ułatwić filtrowanie różnych powiadomień, wprowadź wartości w polach Nazwa i Opis powiadomienia.

Jeśli edytujesz istniejące powiadomienie i chcesz je wyłączyć, kliknij suwak enabled, a status powiadomienia zmieni się na Wyłączonedisabled.

Konfiguracja

Zdarzenie – Istnieją trzy podstawowe typy zdarzeń, które mogą wyzwolić powiadomienie. Dla każdego typu zdarzenia dostępne są inne opcje w sekcji Ustawienia. Wybierz jeden z następujących typów zdarzeń:

Wydarzenia na zarządzanych komputerach lub w zarządzanych grupach

Zmiany stanu serwera

Zmiany grupy dynamicznej

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie

Ograniczanie umożliwia skonfigurowanie zaawansowanych reguł określających kiedy będzie wyzwalane powiadomienie. Więcej informacji zawiera sekcja Ograniczanie.

Dystrybucja

Umożliwia konfigurowanie ustawień dystrybucji powiadomień. Skonfiguruj serwer SMTP, aby wysyłać powiadomienia w wiadomościach e-mail.