Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zmiany stanu serwera

Ta opcja powiadamia o zmianach stanu obiektu. Interwał powiadomień zależy od wybranej kategorii. Możesz wybrać jedno z istniejących ustawień lub skonfigurować własne parametry.

Załaduj wstępne ustawienia — kliknij Wybierz, aby wybrać jedno z istniejących ustawień lub pozostaw je puste. Kliknij Wyczyść, aby wyczyścić sekcję Ustawienia.

Kategoria — wybierz kategorię obiektów. Zgodnie z wybraną kategorią, obiekty są wyświetlane w sekcji Ustawienia poniżej.

Monitorowane grupy statyczne — w przypadku kategorii, w których powiadomienie dotyczy klienta (Klienci zarządzani, Zainstalowane oprogramowanie), można kliknąć opcję Wybierz lub Utwórz nową grupę i wybrać grupy statyczne, aby zawęzić monitorowane urządzenia, o których chcesz otrzymywać powiadomienia. Jeśli nie wybierzesz żadnych grup statycznych, będziesz otrzymywać powiadomienia dla wszystkich urządzeń, do których masz dostęp.

Ustawienia

Wybierz opcję Operator i wartości filtra (Filtruj wg). Można wybrać tylko jeden operator. Wszystkie wartości będą oceniane razem przy użyciu tego operatora. Kliknij opcję Dodaj filtr, aby dodać nową wartość filtra. Jeśli zostanie wybranych więcej filtrów, wykonanie powiadomienia jest oceniane z operatorem AND (powiadomienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy wszystkie pola filtrów są ocenione jako prawdziwe).


note

Niektóre filtry mogą powodować zbyt częste powiadomienia. Zaleca się stosowanie funkcji Ograniczanie do agregowania powiadomień.

Lista dostępnych wartości filtrów

Kategoria

Wartość

Komentarz

Certyfikaty urzędów certyfikacji

Względny przedział czasowy (Ważność urzędu certyfikacji do, Ważność certyfikatu równorzędnego do)

Wybierz względny przedział czasowy.

Certyfikaty równorzędne

Względny przedział czasowy (Ważność urzędu certyfikacji do, Ważność certyfikatu równorzędnego do)

Wybierz względny przedział czasowy.

 

Zarządzane klienty

Względny przedział czasowy (Ostatnie połączenie)

Wybierz przedział czasowy do monitorowania dla urządzeń z grupy Ostatnie podłączone.

Procent komputerów nienawiązujących połączenia

Wartość pomiędzy 0 a 100. Można ją stosować tylko w połączeniu z filtrem Względny przedział czasowy.

Licencje

Względny przedział czasowy (Data wygaśnięcia licencji)

Wybierz przedział czasowy do monitorowania wygaśnięcia licencji.

Procent użycia licencji

Wartość od 0 do 100 obliczona na podstawie jednostek licencyjnych używanych do aktywacji. W przypadku produktów ESET Mail Security użycie licencji jest obliczane na podstawie podjednostek używanych do aktywacji.

Typ użytkownika licencji

Wybierz kolejno Firma, Klient MSP lub Lokalizacja.

Zadania klienta

Zadanie

Wybierz zadania do filtra ważności. Jeśli nic nie jest wybrane, uwzględniane są wszystkie.

Zadanie jest ważne

Wybierz Tak / Nie. Jeśli wybrano Nie, powiadomienie jest wywoływane, gdy co najmniej jedno zadanie z wybranych (filtr Zadanie) jest nieważne.

Zadania serwera

Liczba (Bez powodzenia)

Liczba zadań zakończonych niepowodzeniem spośród wybranych.

Ostatni stan

Ostatni zgłoszony stan wybranego zadania.

Zadanie

Wybierz zadania do tego filtra. Jeśli nic nie jest wybrane, uwzględniane są wszystkie.

Zadanie jest ważne

Wybierz Tak / Nie. Jeśli wybrano Nie, powiadomienie jest wywoływane, gdy co najmniej jedno zadanie z wybranych (filtr Zadanie) jest nieważne.

Względny przedział czasowy (Godzina wystąpienia)

Wybierz przedział czasowy do monitorowania.

Zainstalowane oprogramowanie

Nazwa aplikacji

Pełna nazwa aplikacji. Jeśli monitorowanych jest więcej aplikacji, użyj operatora w i dodaj więcej pól.

Dostawca aplikacji

Pełna nazwa dostawcy. Jeśli monitorowanych jest więcej dostawców, użyj operatora w i dodaj więcej pól.

Stan sprawdzenia wersji

Jeśli wybrano Wersja nieaktualna, powiadomienie jest wywoływane, gdy co najmniej jedna aplikacja jest nieaktualna.

Elementy równorzędne w sieci

Element równorzędny

Jeśli w sieci znajduje się więcej serwerów ESET PROTECT, wybierz jeden z nich.

 

Stan serwera

Jeśli serwer ESET PROTECT jest przeciążony zapisywaniem dzienników, zmienia on swój stan:

Normalny — natychmiastowa odpowiedź z serwera

Ograniczony — serwer odpowiada agentowi raz na godzinę

Przeciążony — serwer nie odpowiada agentom

Powiadomienia

Powiadomienie

Wybierz powiadomienie do tego filtra. Jeśli nic nie jest wybrane, uwzględniane są wszystkie.

Powiadomienie jest włączone

Wybierz Tak / Nie. Jeśli wybrano Nie, powiadomienie jest wywoływane, gdy co najmniej jedno powiadomienie z wybranych (filtr Powiadomienie) jest wyłączone.

Powiadomienie jest ważne

Wybierz Tak / Nie. Jeśli wybrano Nie, powiadomienie jest wywoływane, gdy co najmniej jedno powiadomienie z wybranych (filtr Powiadomienie) jest nieważne.

Domyślna treść wiadomości ma cel informacyjny; nie można jej dostosować. Można dostosować wiadomość dostarczaną za pośrednictwem powiadomienia w sekcji Dystrybucja.