Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Panel kontrolny

Panel kontrolny to domyślna strona wyświetlana po pierwszym zalogowaniu się użytkownika do konsoli internetowej ESET PROTECT. Wyświetlane są tam wstępnie zdefiniowane raporty dotyczące sieci. Przy użyciu kart widocznych na górnym pasku menu można przełączać poszczególne panele kontrolne. Na każdym panelu kontrolnym znajduje się kilka raportów.

Czynności związane z panelami kontrolnymi

Dodaj panel kontrolny — kliknij symbol add_new_default w górnej części nagłówka panelu kontrolnego, aby dodać nowy panel kontrolny. Wprowadź nazwę nowego panelu kontrolnego i kliknij przycisk Dodaj panel kontrolny w celu potwierdzenia. Zostanie utworzony nowy, pusty panel kontrolny.

icon_move_dragPrzenieś — kliknij i przeciągnij nazwę panelu kontrolnego, aby zmienić jego położenie w stosunku do pozostałych paneli kontrolnych.

Panele kontrolne można dostosowywać, dodając nowe raporty i modyfikując istniejące, zmieniając ich rozmiary oraz przesuwając i zmieniając ich rozmieszczenie.

Wybierz panel kontrolny, kliknij gear_icon ikonę koła zębatego obok update_default i wybierz pozycję Ustaw jako domyślny, aby używać tego panelu jako domyślnego panelu kontrolnego dla wszystkich nowych użytkowników konsoli internetowej z dostępem do paneli kontrolnych.

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon obok wybranego panelu kontrolnego, aby uzyskać następujące opcje w menu rozwijanym:

update_default Odśwież stronę

Odśwież szablony raportów w tym panelu kontrolnym.

remove_default Usuń

Usuń panel kontrolny.

rename_default Zmień nazwę

Zmień nazwę panelu kontrolnego.

duplicate_default Zduplikuj

Utwórz kopię panelu kontrolnego o takich samych parametrach w grupie domowej użytkownika.

Zmień układ

Wybierz nowy układ panelu kontrolnego. Zmiana spowoduje usunięcie aktualnych szablonów z panelu kontrolnego.


note

Nie można dostosowywać następujących domyślnych paneli kontrolnych: Przegląd stanu, Przegląd zabezpieczeń i ESET LiveGuard.


important

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET LiveGuard Advanced.

Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł, które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

W programie ESET PROTECT dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane panele kontrolne:

Przegląd stanu

Panel kontrolny Przegląd stanu to ekran, który jest domyślnie wyświetlany po zalogowaniu się do programu ESET PROTECT (chyba że inny panel kontrolny został ustawiony jako domyślny). Dostępne są w nim ogólne informacje o sieci.

Filtry urządzeń — liczba urządzeń zarządzanych na podstawie ostatniego zgłoszonego stanu. Możesz kliknąć każdy z czterech kafelków, aby otworzyć listę urządzeń z zastosowanym filtrem.

Stan urządzenia — liczba urządzeń zarządzanych na podstawie kategorii zainstalowanego produktu (na odpowiednich kartach). Jeśli w tej grupie nie wdrożono produktu zabezpieczającego, na karcie będzie widoczna opcja wdrożenia odpowiedniego pakietu instalacyjnego.

Stan połączenia — wyświetla listę ostatnich połączeń zarządzanych urządzeń.

 

Stan wersji komponentu

Wykres przedstawia stosunek aktualnych i nieaktualnych wersji składników ESET lub wersji produktów zabezpieczających ESET.

component_version_status

Kliknij żółty/czerwony wykres przedstawiający nieaktualne składniki lub aplikacje i wybierz opcję Aktualizuj zainstalowane składniki ESET, aby zainicjować aktualizację. Zobacz też Informacje o końcu okresu użytkowania produktów biznesowych firmy ESET.

Czerwony (starsza wersja) — starsza wersja składnika/produktu ESET lub wcześniejsza wersja z wykrytą luką w zabezpieczeniach, która nie jest już obsługiwana i nie znajduje się już w repozytorium ESET.

Żółty (nieaktualna wersja) — zainstalowana wersja składnika/produktu ESET jest nieaktualna, ale nadal obsługiwana. Zwykle kolorem żółtym oznaczane są dwie wersje starsze niż najnowsza wersja, chyba że zawierają niedawno wykrytą lukę w zabezpieczeniach.

Zielony (OK) — zainstalowana jest najnowsza wersja składnika/produktu ESET lub zainstalowana wersja jest ostatnią wersją składnika/produktu ESET zgodną z używaną konsolą internetową ESET PROTECT.


important

Wcześniejsze wersje składników/produktów ESET wyświetlają informację OK (na zielono) na wykresie, jeśli w repozytorium ESET nie ma nowszej zgodnej wersji składnika/produktu dla określonej wersji systemu operacyjnego lub platformy (x86, x64, ARM64).

 

Niebieski (oczekiwanie) — automatyczne aktualizacje są włączone, a najnowsza wersja zostanie zainstalowana automatycznie. Przeczytaj więcej informacji na temat automatycznych aktualizacji:

oESET Management Agenty

oProdukty zabezpieczające ESET


note

Jeśli składniki ESET nie są aktualizowane przez dłuższy czas, można je zaktualizować ręcznie, klikając niebieski wykres i wybierając opcję Aktualizuj składniki ESET.

Alternatywnie można użyć zadania klienta Aktualizacja składników ESET PROTECT do aktualizacji agentów oraz zadania klienta Instalacja oprogramowania do uaktualnienia produktów zabezpieczających ESET.

Szary (nieznany) — wersja składnika/produktu ESET nie jest rozpoznawana (na przykład krótko po nowej instalacji produktu ESET).

 

Stan zarządzania — liczba urządzeń zarządzanych i chronionych (urządzeń klienckich z zainstalowanym zarówno agentem ESET, jak i produktem zabezpieczającym), zarządzanych (urządzeń klienckich z samym agentem), niezarządzanych (urządzeń klienckich w sieci, które są rozpoznawane przez program ESET PROTECT, ale nie mają agenta) oraz nieautoryzowanych (urządzeń klienckich nierozpoznawanych przez program ESET PROTECT, ale wykrywanych przez komponent Rogue Detection Sensor).

Kanał informacyjny RSS — kanał RSS zawierający informacje z witryny WeLiveSecurity oraz portalu bazy wiedzy ESET. Po kliknięciu ikony koła zębatego w kanale RSS można wybrać opcję Wyłącz automatyczne odtwarzanie kanału, wyłączyć poszczególne źródła kanałów lub wybrać opcję Wyłącz kanał informacyjny RSS.

Przegląd incydentów

Ten panel kontrolny zapewnia przegląd nierozwiązanych wykryć z ostatnich 7 dni, włącznie z ich poziomem, metodą wykrycia, stanem rozwiązania oraz 10 komputerów/użytkowników z największą liczbą wykryć.

ESET LiveGuard

Jeśli używasz produktu ESET LiveGuard Advanced, znajdziesz tutaj przegląd przydatnych raportów ESET LiveGuard Advanced. Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon u góry (obok update_default) i wybierz Ukryj/wyświetl ESET LiveGuard, aby ukryć/wyświetlić panel kontrolny.

Komputery

Na tym panelu kontrolnym widoczne jest zestawienie komputerów klienckich, przedstawiające między innymi stan ich ochrony, systemy operacyjne i stan aktualizacji.

Stan wydajności serwera

Na tym panelu kontrolnym można wyświetlać informacje dotyczące samego serwera ESET PROTECT, między innymi obciążenie serwera, klienty, na których występują problemy, obciążenie procesora i połączenia z bazą danych.

Wykrycia antywirusowe

Tutaj wyświetlane są raporty z modułu antywirusowego działającego w ramach produktów zabezpieczających komputery klienckie, dotyczące między innymi aktywnych wykryć, wykryć w ciągu ostatnich 7/30 dni itd.

Wykrycia zapory

Zdarzenia zapory dotyczące połączonych klientów uszeregowane według stopnia ważności, czasu zgłoszenia itd.

Aplikacje ESET

Ten panel kontrolny umożliwia wyświetlanie informacji na temat zainstalowanych aplikacji firmy ESET.

Ochrona oparta na chmurze

Ochrona oparta na chmurze — ten panel kontrolny zawiera przegląd raportów ochrony opartej na chmurze (ESET LiveGrid®, a jeśli masz kwalifikującą się licencję, również ESET LiveGuard Advanced).

Czynności w raporcie panelu kontrolnego

expand_normal Zmień rozmiar

Kliknij, aby wyświetlić raport w trybie pełnoekranowym.

update_default Odśwież

Odśwież szablon raportu.

download_default Pobieranie

Kliknij przycisk Pobierz, aby wygenerować i pobrać raport. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.

change_default Zmień

Zmień szablon raportu na inny z listy szablonów.

edit_default Edytuj szablon raportu

Edytuj istniejący szablon raportu. Można użyć tych samych ustawień i opcji co w przypadku tworzenia nowego szablonu raportu.

scheduled Ustaw przedział czasowy odświeżania

Ustaw niestandardową częstotliwość odświeżania szablonu.

schedule_default Zaplanuj

Zaplanuj raport — można zmodyfikować zaplanowany element wyzwalający, opcje ograniczania i ustawienia dostarczania raportu. Wszystkie zaplanowane raporty znajdują się na karcie Zaplanowane raporty.

remove_default Usuń

Usuń szablon raportu z panelu kontrolnego.

rename_default Zmień nazwę

Zmień nazwę szablonu raportu.

Ta komórka

Wybierz nowy układ panelu kontrolnego. Zmiana spowoduje usunięcie aktualnych szablonów z panelu kontrolnego.

Uprawnienia do panelu kontrolnego

Praca z panelami kontrolnymi wymaga odpowiednich uprawnień użytkownika. W panelu kontrolnym można korzystać wyłącznie z szablonów raportów zapisanych grupie, do której użytkownik ma uprawnienia dostępu. Jeśli użytkownikowi nie przypisano uprawnień do obszarów Raporty i Panel kontrolny, w sekcji Panel kontrolny nie będą widoczne żadne dane. Administrator domyślnie widzi wszystkie dane.


important

Odczyt — użytkownik może wyświetlać listę szablonów raportów oraz ich kategorie. Użytkownik może również generować raporty na podstawie szablonów. Użytkownik może odczytywać własny panel kontrolny.

Użycie — użytkownik może modyfikować własny panel kontrolny za pomocą dostępnych szablonów raportów.

Zapis — tworzenie/modyfikowanie/usuwanie szablonów raportów oraz ich kategorii.

Wszystkie szablony domyślne znajdują się w grupie Wszystkie.