Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Typy elementów wyzwalających zadania

Elementy wyzwalające to ogólnie czujniki reagujące na określone zdarzenia we wstępnie zdefiniowany sposób. Służą one do wykonywania zadań, do których je przypisano. Mogą być aktywowane harmonogramem (zdarzenia czasowe) lub wystąpieniem określonego zdarzenia w systemie.


important

Nie można ponownie użyć elementu wyzwalającego. Każde zadanie musi być wyzwalane oddzielnym elementem wyzwalającym. Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie.

Element wyzwalający nie uruchamia nowo przypisanych zadań natychmiast (z wyjątkiem elementu wyzwalającego działanie jak najwcześniej). Zadania te uruchamiane są w momencie aktywacji elementu wyzwalającego. Czułość elementu wyzwalającego na zdarzenia można dodatkowo ograniczyć, korzystając z funkcji ograniczania.

Typy elementów wyzwalających:

Jak najwcześniej — opcja dostępna tylko dla zadań klienta. Zadanie zostanie uruchomione natychmiast po kliknięciu przycisku Zakończ. Wartość w polu Data wygaśnięcia określa dzień, po którym dane zadanie nie będzie już wykonywane.

Zaplanowane

Zaplanowany element wyzwalający spowoduje aktywowanie zadania na podstawie ustawień daty i godziny. Można zaplanować, aby zadanie zostało uruchomione jeden raz, wielokrotnie lub na podstawie wyrażenia CRON.

Zaplanowane raz — ten element wyzwalający jest aktywowany jeden raz w określonym dniu o określonej godzinie. Można opóźnić to działanie o losowy interwał.

Codziennie — ten element wyzwalający jest aktywowany każdego wybranego dnia. Można ustawić początek i koniec interwału. Na przykład można uruchamiać zadanie przez dziesięć kolejnych weekendów.

Cotygodniowo — ten element wyzwalający jest aktywowany wybranego dnia tygodnia. Na przykład zadanie może być uruchamiane w każdy poniedziałek i piątek między 1 lipca a 31 sierpnia.

Co miesiąc — ten element wyzwalający jest aktywowany w wybrane dni w określonym tygodniu miesiąca, przez zdefiniowany okres. Wartość Powtarzaj w określa dzień tygodnia w miesiącu (np. drugi poniedziałek), w którym zadanie powinno zostać uruchomione.

Co rok — ten element wyzwalający jest aktywowany co rok lub co wiele lat (w zależności od konfiguracji) w dniu określonym w polu Data początkowa.


note

Ustawienie Losowy interwał opóźnienia jest dostępne w przypadku elementów wyzwalających typu Zaplanowane. Definiuje ona zakres maksymalnego opóźnienia wykonania zadania. Takie wywołanie losowe może zapobiegać przeciążeniu serwera.


example

Jeśli Janusz ustawił Zadanie tak, aby było wyzwalane Cotygodniowo w Poniedziałek, w obszarze Uruchom zdefiniował datę 10 lut. 2017 8:00:00, w polu Losowy interwał opóźnienia ustawił wartość 1 godz. oraz w obszarze koniec do zdefiniował datę 6 kwi. 2017 00:00:00, zadanie będzie uruchamiane z losowym, maksymalnie godzinnym opóźnieniem między 8:00 a 9:00 w każdy poniedziałek, do dnia określonego datą końcową.


note

Zaznacz pole wyboru Uruchom jak najszybciej w razie pominięcia zdarzenia, aby uruchomić zadanie niezwłocznie, jeśli nie zostało uruchomione w ustalonym czasie.

Podczas konfigurowania elementu wyzwalającego ESET PROTECT domyślnie używana jest strefa czasowa konsoli internetowej. Alternatywnie można zaznaczyć pole wyboru Użyj docelowego czasu lokalnego, aby dla elementu wyzwalającego użyć lokalnej strefy czasowej urządzenia docelowego zamiast strefy czasowej konsoli ESET PROTECT.

time_zone02

Czynności dotyczące grupy dynamicznej:

Elementy wyzwalające grupy dynamicznej są dostępne tylko dla zadań serwera:

Członkowie grupy dynamicznej ulegli zmianie — ten element wyzwalający jest aktywowany, gdy zawartość grupy dynamicznej ulegnie zmianie. Na przykład wówczas, gdy klienty dołączą do grupy dynamicznej lub ją opuszczą.

Wielkość grupy dynamicznej uległa zmianie w odniesieniu do wartości progowej — ten element wyzwalający jest aktywowany, gdy liczba klientów w grupie dynamicznej staje się większa lub mniejsza od określonej wartości progowej. Na przykład wówczas, gdy więcej niż 100 komputerów znajdzie się w danej grupie.

Wielkość grupy dynamicznej uległa zmianie w danym okresie — ten element wyzwalający jest aktywowany, gdy liczba klientów w grupie dynamicznej zmieni się w zdefiniowanym okresie. Na przykład wówczas, gdy liczba komputerów w danej grupie zwiększy się o 10% w ciągu godziny.

Wielkość grupy dynamicznej uległa zmianie w odniesieniu do grupy porównywanej — ten element wyzwalający jest aktywowany, gdy liczba klientów w obserwowanej grupie dynamicznej zmieni się w odniesieniu do grupy porównywanej (statycznej lub dynamicznej). Na przykład wówczas, gdy więcej niż 10% wszystkich komputerów zostanie zainfekowanych (grupa Wszystkie zostanie porównana do grupy Zainfekowane).

Inne

Uruchomiono serwer — element dostępny tylko dla zadań serwera. Uruchomienie nastąpi przy uruchomieniu serwera. Ten element jest na przykład używany w odniesieniu do zadania Synchronizacja grupy statycznej.

Nowy komputer w grupie dynamicznej — element dostępny tylko dla zadań serwera. Ten element wyzwalający jest aktywowany za każdym razem, gdy urządzenie dołącza do grupy dynamicznej.


note

Element wyzwalający Nowy komputer w grupie dynamicznej jest dostępny wyłącznie w przypadku wybrania grupy dynamicznej w sekcji Obiekt docelowy. Element wyzwalający uruchomi zadanie tylko na urządzeniach, które dołączyły do grupy dynamicznej po utworzeniu tego elementu. W przypadku urządzeń znajdujących się wcześniej w grupie dynamicznej będzie wymagane ręczne uruchomienie zadania.

Nowy dziennik zdarzeń — ten element wyzwalający jest aktywowany, gdy w dzienniku pojawia się określone zdarzenie. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy w dzienniku skanowania pojawi się wykrycie. Ten typ elementu wyzwalającego ma specjalne ustawienia w obszarze Ograniczanie.

Wyrażenie CRON — ten element wyzwalający jest aktywowany w ustalonym dniu o ustalonej godzinie.