Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Planowanie raportu

Istnieje kilka metod planowania generowania raportu:

Wybierz kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie serwera, aby utworzyć nowe zadanie Wygeneruj raport.

Przejdź do obszaru Raporty, wybierz szablon raportu, na podstawie którego chcesz wygenerować raport, kliknij ikonę koła zębatego na kafelku szablonu i wybierz opcję Zaplanuj. Możesz użyć wstępnie zdefiniowanego szablonu raportu i poddać go edycji lub utworzyć nowy szablon raportu.

Kliknij opcję Zaplanuj w menu kontekstowym szablonu raportu na panelu kontrolnym.

Przejdź do kartyRaporty > Zaplanowane raporty i kliknij opcję Zaplanuj raport.


note

Podczas planowania raportu dostępne są różne opcje, opisane w zadaniu Generuj raport:

Wybór wielu szablonów jednego raportu.

Ustawienie dostarczenia raportu w wiadomości e-mail i/lub zapisanie go w pliku.

Ustawienie opcjonalnych parametrów elementu wyzwalającego i ograniczania.

Po zaplanowaniu raportu kliknij opcję Zakończ. Zadanie zostanie utworzone i zostanie uruchomione zgodnie z interwałem określonym w elemencie wyzwalającym (jeden raz lub wielokrotnie) oraz w oparciu o ustawienia ograniczania (opcjonalnie).

Karta Zaplanowane raporty

Możesz wyświetlić swoje zaplanowane raporty na karcie Raporty > Zaplanowane raporty. Poniżej pokazano inne czynności dostępne na tej karcie:

Zaplanuj

Umożliwia utworzenie nowego harmonogramu dla istniejącego raportu.

details_default Pokaż szczegóły

Umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji na temat wybranego harmonogramu.

audit_log Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

icon_tags Tagi

Edytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

play_default Uruchom teraz

Umożliwia natychmiastowe uruchomienie zaplanowanego raportu.

edit_default Edytuj

Umożliwia edycję harmonogramu raportu. Możesz dodać szablony raportów lub anulować ich zaznaczenie, zmodyfikować ustawienia planowania lub edytować ustawienia ograniczania i dostarczania raportu.

duplicate_default Zduplikuj

Umożliwia utworzenie zduplikowanego harmonogramu w grupie domowej.

delete_default Usuń

Umożliwia usunięcie harmonogramu. Szablon raportu zostanie zachowany.

move_default Grupa dostępu > move_default Przenieś

Przenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.