Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie nowego szablonu raportu

Przejdź do obszaru Raporty i kliknij pozycję Nowy szablon raportu.

work_computers_new_report_template

Podstawowe

Przeprowadź edycję informacji podstawowych dotyczących szablonu. Wprowadź dane w polach Nazwa, Opis i Kategoria. Można wybierać tylko wstępnie zdefiniowane kategorie. Aby utworzyć nową kategorię, użyj opcji Nowa kategoria opisanej w poprzednim rozdziale. Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

work_computers_new_report_chart01

Wykres

W obszarze Wykres wybierz typ raportu. Może to być Tabela, w której informacje przedstawione są w wierszach i kolumnach, lub Wykres, gdzie dane są przedstawione przy użyciu osi X oraz Y.


note

Wybrany typ wykresu zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd. Dzięki temu można sprawdzić, jak będzie wyglądać raport generowany w czasie rzeczywistym.

Wybranie pozycji Wykres umożliwia dostęp do wielu opcji:

Wykres słupkowy — wykres przedstawiający prostokątne słupki o wysokościach proporcjonalnych do prezentowanych wartości.

Wykres punktowy — na tym wykresie dane ilościowe są przedstawione za pomocą punktów (w sposób podobny jak na wykresie słupkowym).

Wykres kołowy — wykres w postaci koła podzielonego na wycinki proporcjonalne do przedstawianych wartości.

Wykres pierścieniowy — wykres podobny do wykresu kołowego, na którym można jednak przedstawiać różne typy danych.

Wykres liniowy — przedstawia informacje jako ciąg punktów danych połączonych odcinkami linii prostej.

Podstawowy wykres liniowy — przedstawia informacje w postaci linii utworzonej na podstawie wartości bez widocznych punktów danych.

Wykres liniowy skumulowany — wykres tego typu jest używany, gdy konieczne jest przeanalizowanie danych o różnych jednostkach miary.

Wykres słupkowy skumulowany — jest podobny do zwykłego wykresu słupkowego, jednak w sposób skumulowany przedstawia na słupkach dane różnego typu o różnych jednostkach miary.

Istnieje możliwość wpisania nazwy osi X oraz Y wykresu w celu ułatwienia jego odczytywania i obserwowania tendencji.

work_computers_new_report_chart02

Dane

W obszarze Dane wybierz informacje, które mają być wyświetlane:

a.Kolumny tabeli: Informacje zawarte w tabeli są dodawane automatycznie na podstawie wybranego typu raportu. Można zmienić wpisy w polach Nazwa, Etykieta oraz Format (patrz poniżej).

b.Wykres Axes: Wybierz dane przypisane do osi X oraz Y. Kliknięcie opcji Dodaj oś umożliwia otwarcie okna z opcjami. Rodzaj danych dostępnych dla osi Y zależy zawsze od danych wybranych dla osi X i na odwrót, ponieważ na wykresie wyświetlane są relacje pomiędzy tymi danymi i muszą one być ze sobą zgodne. Wybierz żądane informacje i kliknij przycisk OK.

Format

Kliknij symbol expand_normal w sekcji Dane, aby wyświetlić rozszerzone opcje formatowania. Opcja Format pozwala zmienić formatowanie danych. Możesz dostosować formatowanie kolumn tabeli i osi wykresu. Nie wszystkie opcje są dostępne dla każdego typu danych.

Formatuj kolumnę

Umożliwia wybór kolumny, na podstawie której ma być sformatowana bieżąca kolumna. Na przykład formatując kolumnę Nazwa, wybierz kolumnę Stopień ważności, aby dodać ikony ważności obok nazw.

Wartość minimalna

Umożliwia ustawienie minimalnego limitu wyświetlanych wartości.

Wartość maksymalna

Umożliwia ustawienie maksymalnego limitu wyświetlanych wartości.

Kolor

Umożliwia wybór schematu kolorów kolumny. Kolor jest dostosowywany zgodnie z wartością kolumny wybraną w polu Formatuj kolumnę.

Ikony

icon_successvalidation-status-icon-warningvalidation-status-icon-errordetails_hover Umożliwia dodawanie ikon do formatowanej kolumny zgodnie z wartością wybraną w polu Formatuj kolumnę.

 

Kliknij jeden z przycisków icon_apply_later_default icon_apply_sooner_default, aby zmienić kolejność kolumn.

Sortowanie

Opcja sortowania jest dostępna, jeśli dane wybrane w sekcji Dane zawierają symbol umożliwiający sortowanie. Użyj opcji Dodaj sortowanie, aby określić powiązanie pomiędzy wybranymi danymi. Wybierz informacje początkowe (wartość sortowania) oraz metodę sortowanie — Rosnąco lub Malejąco. Umożliwi to określenie wyniku wyświetlanego na wykresie. Kliknij przycisk Góra lub Dół, aby zmienić kolejność sortowanych elementów. Kliknij ikonę kosza delete_default, aby usunąć element z zaznaczenia.

Filtr

Umożliwia zdefiniowanie metody filtrowania. Kliknij przycisk Dodaj filtr i wybierz z listy element na potrzeby filtrowania oraz jego wartość. Umożliwia to ustalenie, jakie informacje będą wyświetlane na wykresie. Kliknij ikonę kosza delete_default, aby usunąć element z zaznaczenia.

Podsumowanie

W obszarze Podsumowanie przejrzyj wybrane opcje i informacje. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć nowy szablon raportu.