Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konfiguracja produktu zabezpieczającego ESET

ESET Cloud Office Security użytkownicy

Aby korzystać z ESET LiveGuard Advanced w usłudze ESET Cloud Office Security, utwórz nową politykę lub skonfiguruj istniejącą. Użytkownicy lub grupy przypisane do tej polityki będą mieć dodatkową ochronę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia ochrony dla ESET LiveGuard Advanced.

arrow_down_businessKonfiguracja polityki w usłudze ESET Cloud Office Security

Użytkownicy konsoli zarządzania ESET

Aby aktywować usługę ESET LiveGuard Advanced na komputerze klienckim, użytkownik musi spełnić wymagania i utworzyć politykę w celu skonfigurowania usługi.

W konsoli internetowej centrum ESET PROTECT należy utworzyć nową politykę lub wprowadzić zmiany w istniejącej polityce i przypisać ją do komputerów, na których ma działać usługa ESET LiveGuard Advanced.


note

To ustawienie nie dotyczy przypadku włączania usługi ESET LiveGuard Advanced na komputerze, na którym nie jest ona aktywowana w ramach licencji. Pozostałe ustawienia polityki obowiązują.

Ustawienia usługi ESET LiveGuard Advanced

1.Zaloguj się w konsoli internetowej swojej usługi ESET i utwórz lub edytuj politykę.
 

2.W sekcji Ustawienia wybierz właściwy produkt i przejdź do:

Polityka

Ustawienie

ESET Endpoint for Windows

Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze

ESET Mail Security for Microsoft Exchange (V6+)

Komputer > Ochrona oparta na chmurze

ESET Server Security for Microsoft Server (V6+)

Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze

ESET Endpoint for Linux (V7+)

Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze

ESET Server/File Security for Linux (V7+)

Silnik detekcji > Ochrona oparta na chmurze

3.Aby włączyć usługę ESET LiveGuard Advanced, musisz aktywować wszystkie 3 ustawienia w sekcji Ochrona oparta na chmurze.
policy1


note

Począwszy od ESET Endpoint dla systemu Windows w wersji 10.1 lub nowszej, przesyłanie dokumentów jest domyślnie włączone.

Sekcja: Ochrona oparta na chmurze

Opis

Włącz system reputacji ESET LiveGrid® (zalecane)

Wykorzystywanie informacji o reputacji z systemu ESET LiveGrid®.

Włącz system informacji zwrotnych ESET LiveGrid®

Przesyłanie plików do chmury ESET.

Włącz usługę ESET LiveGuard Advanced

Przesyłanie plików do analizy w usłudze ESET LiveGuard Advanced.

4.Można określić, które pliki są wysyłane do chmury ESET po wykryciu lub zidentyfikowaniu ich jako podejrzane.

Sekcja: Przesyłanie próbek

Opis i zalecenia

Ręczne przesyłanie próbek

Umożliwia ręczne przesyłanie próbek do firmy ESET (tylko produkty Windows)

Automatyczne przesyłanie wykrytych próbek

Wybierz, jakiego rodzaju próbki mają być automatycznie przesyłane do firmy ESET w celu analizy po wykryciu przez silnik detekcji.

Pliki wykonywalne, Archiwa, Skrypty, Inne

Wybierz typy plików, które są automatycznie przesyłane do chmury ESET w celu analizy, jeśli lokalny silnik detekcji ich nie wykryje. Zalecamy zezwolenie na przesyłanie wszystkich typów plików.

To mogą być wiadomości e-mail typu spam

Przesyłanie wiadomości e-mail, które mogą być spamem. (tylko ESET Endpoint for Windows).

Usuń pliki wykonywalne, archiwa, skrypty, inne próbki i możliwy spam z serwerów firmy ESET

Czynność wykonywana po przeprowadzeniu analizy.

Dokumenty

Przesyłanie dokumentów. Ta opcja jest domyślnie włączona.

Usuń dokumenty z serwerów firmy ESET

Czynność wykonywana po przeprowadzeniu analizy.

Wyłączenia

Lista z rozszerzeniami plików, które nie będą przesyłane. Rozszerzenia są dodawane w następującym formacie: *.ext?, gdzie:

* oznacza nazwę pliku

ext to typ rozszerzenia

? oznacza jeden dodatkowy znak. To jest opcjonalnie.

Maksymalny rozmiar próbek (MB)

Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku.

5.Określ próg wykrycia i wybierz czynności, które zostaną wykonane, gdy plik go przekroczy.

Sekcja: ESET LiveGuard Advanced

Opis i zalecenia

Próg wykrycia

Stan wyniku analizy, który powoduje wykonanie czynności po wykryciu.

Czynność po wykryciu

Czynność wykonywana przez produkt zabezpieczający ESET, gdy wynik analizowanego pliku jest równy progowi wykrycia lub od niego większy.

Maksymalny czas oczekiwania na analizę (w minutach)

Maksymalny czas oczekiwania na wynik analizy przed dostarczeniem wiadomości e-mail lub udostępnieniem pobranego pliku.

Ochrona proaktywna

Ustawienie ochrony proaktywnej. Można włączyć wykonywanie plików, w przypadku których analiza nie została jeszcze zakończona.

6.Zakończ tworzenie polityki, wybierając komputery lub grupy, które mają zostać przez nią przypisane. Nowe ustawienia zostaną zastosowane po następnej replikacji między serwerem a agentami (zazwyczaj po upływie kilku minut).