Zarządzanie politykami

Polityki umożliwiają zdalne wymuszanie stosowania na komputerach klienckich niektórych lub wszystkich ustawień klienta z poziomu konsoli zarządzania. Każda polityka jest określana osobno na potrzeby wybranego produktu biznesowego ESET i może zostać przypisana do pojedynczego komputera klienckiego lub do grup takich urządzeń. W przypadku zastosowania wielu polityk do jednego komputera następuje ich połączenie.

Aby polityki mogły działać na komputerach klienckich, program ESET Management Agent musi być zainstalowany i skonfigurowany pod kątem połączenia z konsolą zarządzania.

Tworzenie nowej polityki

1.Zaloguj się w konsoli internetowej.
 

2.Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.
 

protect_policy

arrow_down_business Używam ESET Security Management Center

arrow_down_businessUżywam ESET PROTECT Cloud

3.Wprowadź nazwę i opis polityki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 

4.Wybierz właściwy produkt zabezpieczający ESET, którego dotyczy polityka, i kliknij przycisk Kontynuuj.
 

5.Wybierz właściwe komputery lub grupy komputerów, do których chcesz przypisać politykę, i kliknij przycisk Kontynuuj.
 

6.W sekcji Podsumowanie znajdziesz przegląd ustawień polityki. Aby zastosować politykę, kliknij przycisk Zakończ.

 

Jak skonfigurować politykę w usłudze ESET LiveGuard Advanced?

Działanie polityk

W kreatorze polityk wybierz produkt ESET, dla którego chcesz utworzyć politykę.

Każde ustawienie (wiersz) zawiera następujące elementy:

Stan

Tytuł

Ograniczenie dotyczące wersji (opcjonalnie)

Wartość ustawienia

Etykieta tekstowa (nie wszystkie ustawienia mają etykiety)

 

policy_line

Stan ustawienia jest wyświetlany, gdy ustawienie jest zdefiniowane w polityce lub wymuszone względem innych polityk. Poniżej znajdują się przykłady wskaźników stanów ustawień:

button_no — ustawienie nieaktywne

button_on — ustawienie włączone

buttpn_force — ustawienie wymuszone

Jeśli na pojedynczym komputerze jest zastosowanych więcej polityk lub ich ustawienia są dziedziczone, polityki łączą się ze sobą (zgodnie z kolejnością). Więcej informacji na temat polityk jest dostępnych w dokumentacji centrum ESET PROTECT.