Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia aktualizacji

Ustawienia aktualizacji są dostępne w drzewie Ustawienia zaawansowane (klawisz F5) po kliknięciu pozycji Aktualizacja. Ta sekcja umożliwia określenie informacji o źródle aktualizacji, w tym używanych serwerów aktualizacji i dotyczących ich danych uwierzytelniających.


important

Poprawność pobierania aktualizacji zależy od prawidłowego wprowadzenia wszystkich parametrów aktualizacji. Jeśli używana jest zapora, należy się upewnić, że nie blokuje ona programowi ESET dostępu do Internetu (na przykład komunikacji HTTPS).

icon_section Podstawowe

Aktualnie używany profil aktualizacji jest wyświetlany w menu rozwijanym Wybierz domyślny profil aktualizacji.

Informacje dotyczące tworzenia nowego profilu można znaleźć w części Profile.

Automatyczne przełączanie profilu — przypisz profil aktualizacji zgodnie ze znanymi sieciami w zaporze. Automatyczne przełączanie profilu umożliwia zmianę profilu dla określonej sieci w zależności od ustawienia w harmonogramie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stronami pomocy

Konfiguruj powiadomienia dotyczące aktualizacji — kliknij opcję Edytuj, aby określić, jakie powiadomienia aplikacji są wyświetlane. Możesz też wybrać opcje Pokaż na pulpicie i/lub Wyślij pocztą e-mail.

Jeśli przy próbie pobrania aktualizacji modułów wystąpią trudności, kliknij opcję Wyczyść obok pozycji Wyczyść pamięć podręczną aktualizacji w celu usunięcia tymczasowych plików aktualizacji lub wyczyszczenia pamięci podręcznej.

Alerty o nieaktualnym silniku detekcji

Automatycznie ustaw maksymalny wiek silnika detekcji — umożliwia ustawienie maksymalnego czasu (w dniach), po upływie którego silnik detekcji zostanie zgłoszony jako nieaktualny. Wartość domyślna pola Maksymalny wiek silnika detekcji (dni) to 7.

Cofanie modułu

W razie podejrzeń, że nowa aktualizacja silnika detekcji i/lub modułów programu może być niestabilna lub uszkodzona, można wycofać zmiany i wrócić do poprzedniej wersji oraz wyłączyć aktualizacje na określony czas.

CONFIG_UPDATE_BASIC

icon_section Profile

Dla różnych konfiguracji i zadań aktualizacji można tworzyć profile aktualizacji. Tworzenie profili aktualizacji jest przydatne zwłaszcza w przypadku użytkowników mobilnych, którym potrzebny jest alternatywny profil dla połączenia internetowego, którego właściwości regularnie się zmieniają.

W menu rozwijanym Wybierz profil do edycji jest wyświetlany aktualnie wybrany profil i jest on ustawiony domyślnie jako Mój profil.

Aby utworzyć nowy profil, kliknij opcję Edytuj obok pozycji Lista profili, wprowadź własną nazwę w polu Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Aktualizacje

Domyślnie w menu Typ aktualizacji ustawiona jest opcja Regularna aktualizacja. Zapewnia ona automatyczne pobieranie plików aktualizacji z serwera firmy ESET przy jak najmniejszym obciążaniu sieci. Aktualizacje w wersji wstępnej (opcja Aktualizacja w wersji wstępnej) są aktualizacjami, które przeszły wszechstronne testy wewnętrzne i wkrótce zostaną udostępnione do ogólnego użytku. Włączenie aktualizacji w wersji wstępnej przynosi korzyść w postaci dostępu do najnowszych metod wykrywania i poprawek. Aktualizacje te mogą być jednak czasem niestabilne i NIE NALEŻY ich używać na produkcyjnych serwerach i stacjach roboczych, od których wymaga się maksymalnej dostępności i stabilności. Opcja Opóźniona aktualizacja umożliwia dokonywanie aktualizacji ze specjalnych serwerów aktualizacji, zapewniających dostęp do nowych wersji baz wirusów z opóźnieniem co najmniej X godzin, czyli baz przetestowanych w prawdziwym środowisku i z tego powodu uważanych za stabilne.

Włącz optymalizację dostarczania aktualizacji — włączenie tej opcji umożliwia pobieranie plików aktualizacji z serwerów CDN (content delivery network). Wyłączenie tego ustawienia może spowodować przerwy w pobieraniu i opóźnienia, gdy dedykowane serwery aktualizacji ESET będą przeciążone. Wyłączenie takie przydaje się, jeśli zapora ma dostęp tylko do adresów IP serwerów aktualizacji ESET lub połączenie z usługami CDN nie działa.

Pytaj przed pobraniem aktualizacji — program będzie wyświetlać powiadomienie, w którym można zaakceptować lub odrzucić pobieranie pliku aktualizacji. Jeśli plik aktualizacji ma rozmiar większy niż wybrana wartość ustawienia Pytaj, jeśli plik aktualizacji jest większy niż (kB), program wyświetli okno potwierdzenia. Jeśli rozmiar plik aktualizacji zostanie ustawiony na 0kB, okno potwierdzenia będzie wyświetlane każdorazowo.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Aktualizacje modułów

Domyślnie włączona jest opcja Wybierz automatycznie. Opcja Serwer niestandardowy pozwala określić lokalizację, w której są przechowywane aktualizacje. W przypadku korzystania z serwera aktualizacji ESET zalecane jest pozostawienie zaznaczonej opcji domyślnej.

Włącz częstsze aktualizacje sygnatur detekcji — sygnatury detekcji będą aktualizowane w krótszych odstępach. Wyłączenie tego ustawienia może negatywnie wpłynąć na wskaźnik wykrywalności.

Zezwól na aktualizacje modułów z nośników wymiennych — umożliwia aktualizację z nośnika wymiennego, który zawiera kopię dystrybucyjną. W przypadku wybrania opcji Automatycznie aktualizacja zostanie uruchomiona w tle. W celu wyświetlenia okien dialogowych aktualizacji należy wybrać opcję Zawsze pytaj.

W przypadku korzystania z lokalnego serwera HTTP, znanego też jako Kopia dystrybucyjna, należy wprowadzić następujące ustawienia serwera aktualizacji:
http://nazwa_lub_adres_IP_komputera:2221

W przypadku korzystania z lokalnego serwera HTTP z protokołem SSL należy wprowadzić następujące ustawienia serwera aktualizacji:
https://nazwa_lub_adres_IP_komputera:2221

W przypadku korzystania z lokalnego folderu udostępnionego należy wprowadzić następujące ustawienia serwera aktualizacji:
\\nazwa_lub_adres_IP_komputera\folder_udostępniony


note

Numer portu serwera HTTP podany w powyższych przykładach zależy od tego, na jakim porcie nasłuchuje serwer HTTP/HTTPS.

Aktualizacje produktów

Zobacz Aktualizacje produktów.

Opcje połączenia

Patrz Opcje połączenia.

Kopia dystrybucyjna aktualizacji

Zobacz: Kopia dystrybucyjna aktualizacji.