Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizowanie programu

Regularne aktualizowanie programu ESET Endpoint Security to najlepszy sposób na uzyskanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa komputera. Moduł aktualizacji zapewnia aktualność programu na dwa sposoby: przez aktualizowanie silnika detekcji oraz aktualizowanie komponentów systemu. Aktualizacje są uruchamiane automatycznie podczas aktywacji programu.

Klikając w głównym oknie programu przycisk Aktualizacja, można sprawdzić bieżący stan aktualizacji, w tym datę i godzinę ostatniej pomyślnej aktualizacji, oraz ustalić, czy w danej chwili należy przeprowadzić aktualizację. Można też kliknąć łącze Pokaż wszystkie moduły, aby otworzyć listę zainstalowanych modułów i sprawdzić wersję oraz datę ostatniej aktualizacji modułu.

Ponadto dostępna jest opcja ręcznego rozpoczęcia procesu aktualizacji: Sprawdź dostępne aktualizacje. Aktualizacja silnika detekcji oraz aktualizacja komponentów programu są istotnymi elementami procesu zapewniania kompleksowej ochrony przed szkodliwym kodem. Należy zwrócić uwagę na konfigurację i działanie funkcji aktualizacji. Jeśli użytkownik nie podał danych licencji podczas instalacji, klucz licencyjny można podać w celu uzyskania dostępu do serwerów aktualizacji firmy ESET, klikając opcję Aktywuj produkt podczas aktualizacji.

W przypadku aktywacji programu ESET Endpoint Security przy użyciu pliku licencji offline bez nazwy użytkownika i hasła informacja w kolorze czerwonym Aktualizacja modułów nie powiodła się podczas próby aktualizacji oznacza możliwość pobrania danych aktualizacji tylko z kopii dystrybucyjnej.


note

Klucz licencyjny jest podawany przez firmę ESET przy zakupie produktu ESET Endpoint Security.

PAGE_UPDATE

Bieżąca wersja — numer kompilacji programu ESET Endpoint Security.

Ostatnia pomyślna aktualizacja — data i godzina ostatniej udanej aktualizacji. Powinna to być niedawna data, co będzie oznaczało, że silnik detekcji jest aktualny.

Ostatnie pomyślne sprawdzenie dostępności aktualizacji — data i godzina ostatniej udanej próby aktualizacji modułów.

Pokaż wszystkie moduły — kliknięcie tego linku pozwala otworzyć listę zainstalowanych modułów i sprawdzić wersję oraz datę ostatniej aktualizacji modułu.

Procedura aktualizacji

Po kliknięciu opcji Sprawdź dostępne aktualizacje rozpocznie się pobieranie. W jego trakcie jest wyświetlany pasek postępu i czas pozostały do końca pobierania. Aby przerwać aktualizację, należy kliknąć przycisk Anuluj aktualizację.

PAGE_UPDATE_02


important

W normalnych warunkach moduły są aktualizowane kilka razy dziennie. Jeżeli tak nie jest, program jest nieaktualny i bardziej podatny na infekcje. Moduły należy aktualizować tak często, jak jest to możliwe.

Silnik detekcji jest nieaktualny — ten komunikat o błędzie jest wyświetlany po kilku nieudanych próbach aktualizacji modułów. Zaleca się sprawdzenie ustawień aktualizacji. Najczęstszym powodem wystąpienia tego błędu jest niewłaściwe wprowadzenie danych uwierzytelniających lub nieprawidłowe skonfigurowanie ustawień połączenia.

Poprzednie powiadomienie związane jest z następującymi dwoma komunikatami Aktualizacja modułów nie powiodła się dotyczącymi niepowodzenia aktualizacji:

  1. Nieprawidłowa licencja— w konfiguracji aktualizacji wprowadzono nieprawidłowy klucz licencyjny. Zalecane jest sprawdzenie danych uwierzytelniających. W oknie Ustawienia zaawansowane dostępne są dodatkowe opcje aktualizacji. Aby przejść do tego okna, w menu głównym kliknij kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia zaawansowane albo naciśnij klawisz F5 na klawiaturze. W menu głównym kliknij kolejno opcje Pomoc i obsługa > Zmień licencję, aby wprowadzić nowy klucz licencyjny.

PAGE_UPDATE_04

  1. Wystąpił błąd podczas pobierania plików aktualizacji — potencjalna przyczyna błędu to nieprawidłowe ustawienia połączenia internetowego. Zalecamy sprawdzenie połączenia z Internetem (np. przez otwarcie w przeglądarce internetowej dowolnej strony). Jeśli strona nie zostanie otwarta, prawdopodobnie połączenie z Internetem nie zostało nawiązane lub komputer ma problemy z komunikacją. W razie braku aktywnego połączenia z Internetem należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP).

PAGE_UPDATE_03


note

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy firmy ESET.