Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Sieć

Otwórz główne okno programu > Ustawienia > Sieć, aby skonfigurować podstawowe ustawienia Ochrony sieci lub rozwiązać problemy z komunikacją sieciową.

Aby wstrzymać lub wyłączyć poszczególne moduły ochrony, kliknij MODULE_ENABLED.


warning

Wyłączenie modułów ochrony może obniżyć poziom ochrony komputera.

Kliknij ikonę koła zębatego GEAR obok modułu ochrony, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych.

Zapora sieciowa — filtruje całą komunikację sieciową na podstawie konfiguracji ESET Endpoint Security.

Konfiguruj — otwiera Zapora w obszarze Ustawienia zaawansowane, w którym można określić sposób obsługiwania komunikacji sieciowej przez zaporę.

Wstrzymaj zaporę (zezwól na cały ruch) — to przeciwieństwo blokowania całego ruchu sieciowego. Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie filtrowania przez zaporę i zezwolenie na wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące. Gdy filtrowanie ruchu sieciowego odbywa się w tym trybie, w celu ponownego włączenia zapory należy kliknąć opcję Włącz zaporę.

Blokuj cały ruch — wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące będą blokowane przez zaporę. Tej opcji należy używać tylko w przypadku podejrzenia krytycznych zagrożeń bezpieczeństwa, które wymagają odłączenia systemu od sieci. Gdy filtrowanie ruchu sieciowego jest w trybie Blokuj cały ruch, w celu przywrócenia normalnego działania zapory należy kliknąć pozycję Wyłącz blokowanie całego ruchu.

Tryb automatyczny — (gdy włączony jest inny tryb filtrowania) — tę opcję należy kliknąć w celu zmiany trybu filtrowania na automatyczny (z regułami zdefiniowanymi przez użytkownika).

Tryb interaktywny — (gdy włączony jest inny tryb filtrowania) — tę opcję należy kliknąć w celu zmiany trybu filtrowania na interaktywny.

Ochrona przed atakami z sieci (IDS) — umożliwia analizowanie zawartości w ruchu sieciowym i ochronę przed atakami z sieci. Wszelki ruch uznany za szkodliwy jest blokowany. Program ESET Endpoint Security informuje o nawiązaniu połączenia z niechronioną siecią bezprzewodową lub siecią ze słabą ochroną.

Ochrona przed botnetami — szybkie i dokładne wykrywanie szkodliwego oprogramowania w systemie.

Połączenia sieciowe — pokazuje szczegółowe informacje na temat sieci, z którymi są podłączone karty sieciowe.

Rozwiąż problemy z zablokowaną komunikacją — ułatwia rozwiązywanie problemów z komunikacją spowodowanych działaniem zapory ESET. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skorzystaj z Kreatora rozwiązywania problemów.

Rozwiąż problemy z tymczasowo zablokowanymi adresami IP – Wyświetl listę adresów IP, które zostały wykryte jako źródło ataków i dodane do czarnej listy w celu zablokowania połączenia przez określony czas

Pokaż dzienniki — otwiera plik dziennika ochrony sieci.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS