Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ikona na pasku zadań

Dostęp do części najważniejszych opcji konfiguracji oraz funkcji można uzyskać po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony na pasku zadań TRAY_ICON.


note

Aby uzyskać dostęp do menu ikon zasobnika systemowego, upewnij się, że tryb uruchamiania Elementów interfejsu użytkownika jest ustawiony na Pełny.

Wstrzymaj ochronę — powoduje wyświetlenie okna dialogowego potwierdzenia, które umożliwia wyłączenie silnika detekcji chroniącego przed atakami przez kontrolowanie komunikacji dotyczącej plików, stron internetowych i poczty e-mail. Menu rozwijane Przedział czasu umożliwia określenie, jak długo ochrona będzie wyłączona.

Wstrzymaj zaporę (zezwól na cały ruch) — umożliwia dezaktywowanie zapory. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Sieć.

Blokuj cały ruch sieciowy — blokuje cały ruch sieciowy. Ruch sieciowy można odblokować, klikając opcję Wyłącz blokowanie całego ruchu sieciowego.

Ustawienia zaawansowane — otwiera Ustawienia zaawansowane programu ESET Endpoint Security. Aby otworzyć okno Ustawienia zaawansowane z poziomu głównego okna programu, naciśnij F5 na klawiaturze lub kliknij przycisk Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.

Pliki dziennika — pliki dziennika zawierają informacje o ważnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w programie, oraz udostępniają zestawienie wykrytych zagrożeń.

Otwórz program ESET Endpoint Security — powoduje otwarcie głównego okna programu ESET Endpoint Security z poziomu ikony na pasku zadań (obszar powiadomień systemu Windows).

Zresetuj układ okien — umożliwia przywrócenie domyślnych wymiarów i położenia okna programu ESET Endpoint Security.

Tryb kolorów — otwiera ustawienia interfejsu użytkownika, w których można zmienić kolory graficznego interfejsu użytkownika.

Sprawdź dostępność aktualizacji — uruchamia aktualizację modułu lub produktu, aby zapewnić ochronę użytkownika. ESET Endpoint Security sprawdza dostępność aktualizacji automatycznie kilka razy dziennie.

Informacje — Dostarcza informacji o systemie, szczegółów dotyczących zainstalowanej wersji programu ESET Endpoint Security, zainstalowanych modułów programu oraz informacji o systemie operacyjnym i zasobach systemowych.