Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu

Aby umożliwić korzystanie ze zdalnego dostępu (interfejs zarządzania Webmin i SSH), należy go najpierw włączyć.

Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Enable/Disable remote access i naciśnij klawisz Enter.

enable_disable_webmin

Teraz można korzystać z:

interfejsu Webminszczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Interfejs zarządzania Webmin. Interfejs Webmin wykorzystuje połączenie HTTPS oraz port 10000; Aby uzyskać dostęp do interfejsu Webmin, użyj adresu IP podanego wraz z numerem portu 10000 (https://<host name or IP address>:10000, na przykład https://10.10.11.16:10000 lub https://protect.local:10000). Po wyłączeniu aplikacja Webmin jest nadal uruchomiona i tylko dostęp do niej jest blokowany w zaporze.

zdalnego dostępu poprzez połączenie SSH na porcie 22 (wymagany w celu umożliwienia pobrania bazy danych).

Spowoduje to wyświetlenie następujących informacji na głównym ekranie konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT:

webmin_access_enable

Zobacz też Rozwiązywanie problemów z SSH.