Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozstrzyganie pytań dotyczących klonowania

Za każdym razem, gdy urządzenie połączy się z ESET PROTECT, tworzony jest wpis na podstawie dwóch odcisków palca:

Identyfikator UUID (uniwersalny unikatowy identyfikator) agenta ESET Management — zmienia się po ponownym zainstalowaniu agenta ESET Management na urządzeniu (patrz Sytuacja z dwoma agentami).

Sprzętowy odcisk palca urządzenia — zmienia się w przypadku sklonowania lub ponownego wdrożenia urządzenia.

Pytanie jest wyświetlane, jeśli serwer ESET PROTECT wykryje jeden z poniższych przypadków:

połączenie sklonowanego urządzenia

zmiana sprzętu w istniejącym urządzeniu z zainstalowanym agentem ESET Management


important

Wykrywanie sprzętowego odcisku palca nie jest obsługiwane przez:

Systemy Linux, macOS, Android, iOS

komputery bez agenta ESET Management

Kliknij pytanie i wybierz:

Rozwiąż pytanie > Nowe komputery są klonowane lub obrazowane z tego komputera:

Opcja

Czynność

Więcej szczegółów

Dopasuj do istniejącego komputera za każdym razem

Wybierz tę opcję, gdy:

Wykorzystujesz ten komputer jako źródłowy i wszystkie jego obrazy powinny łączyć się z istniejącym wpisem komputera w ESET PROTECT.

Wykorzystujesz ten komputer jako źródłowy, aby skonfigurować środowisko VDI, a komputer jest w puli VDI i oczekuje się, że odzyska swoją tożsamość na podstawie identyfikatora sprzętowego odcisku palca.

Artykuł bazy wiedzy

Twórz nowy komputer za każdym razem

Wybierz tę opcję, gdy wykorzystujesz ten komputer jako obraz źródłowy i chcesz, aby program ESET PROTECT rozpoznawał automatycznie wszystkie klony tego komputera jako nowe komputery. Nie należy stosować tej opcji w środowiskach VDI.

Artykuł bazy wiedzy

Utwórz nowy komputer tylko teraz

Komputer jest klonowany tylko raz. Wybierz, aby utworzyć nową instancję klonowanego urządzenia.

Artykuł bazy wiedzy

Rozwiąż problem > Żadne komputery nie są klonowane z tego komputera, ale jego sprzęt się zmienił:

Opcja

Czynność

Akceptuj zmieniony sprzęt za każdym razem

Wyłącz na stałe wykrywanie sprzętu dla tego urządzenia. Opcję tę należy stosować tylko wtedy, gdy zgłaszane są nieistniejące zmiany sprzętu.


warning

Tego działania nie można cofnąć!

Jeśli wykrywanie sprzętu zostanie wyłączone, agent i serwer zachowają to ustawienie. Ponowne wdrożenie agenta nie powoduje włączenia wykrywania sprzętu. Komputery z wyłączonym wykrywaniem sprzętu nie są odpowiednie do scenariuszy VDI w ESET PROTECT.

Zaakceptuj zmieniony sprzęt tylko teraz

Wybierz, aby odnowić sprzętowy odcisk palca tego urządzenia. Użyj tej opcji po zmianie sprzętu komputera klienckiego. Przyszłe modyfikacje sprzętu będą ponownie raportowane.

Kliknij Rozstrzygnij, aby przesłać wybraną opcję. Pytanie dotyczące klonowania zostanie rozwiązane następnym razem, gdy sklonowany komputer połączy się z ESET PROTECT.

question


important

Jeśli nie rozwiążesz problemu w ciągu 30 dni, opcja Utwórz nowy komputer tylko tym razem zostanie wybrana automatycznie.

Sytuacja z dwoma agentami

Jeśli na komputerze klienckim agent ESET Management zostanie odinstalowany (ale komputer nie zostanie usunięty z konsoli internetowej) i zainstalowany ponownie, w konsoli internetowej będą widnieć dwa takie same komputery. Jeden będzie łączyć się z ESET PROTECT, a drugi nie. Okno dialogowe Pytania nie obsługuje tej sytuacji. Jest ona wynikiem nieprawidłowej procedury usunięcia agenta. Jedynym rozwiązaniem jest ręczne delete_default usunięcie niepołączonego komputera z konsoli internetowej. Historia i dzienniki utworzone przed ponowną instalacją zostaną utracone.

Korzystanie z zadania Usuwanie komputerów nienawiązujących połączenia

Jeśli dysponujesz pulą VDI komputerów, ale nie rozwiązano prawidłowo pytania (patrz wyżej), konsola internetowa utworzy nową instancję komputera po ponownym załadowaniu komputera z puli. Instancje komputerów tworzą stosy w konsoli internetowej, co może prowadzić do nadmiernego użycia licencji. Nie zalecamy rozwiązywania tego problemu poprzez skonfigurowanie zadania usuwania komputerów nienawiązujących połączenia. Taka procedura powoduje usunięcie historii (dzienników) usuniętych komputerów, co również prowadzi do nadmiernego użycia licencji.

Nadmierne użycie licencji

Gdy komputer kliencki, na którym zainstalowano agenta ESET Management Agent i aktywowano produkt zabezpieczający ESET, zostaje sklonowany, każde sklonowane urządzenie może zażądać stanowiska licencji. Taki proces może doprowadzić do nadmiernego użycia licencji. Do aktywacji produktów firmy ESET w środowiskach VDI należy użyć pliku licencji offline i skontaktować się z firmą ESET w celu zmodyfikowania licencji.

Powiadomienia dotyczące klonowanych komputerów

Użytkownik może wybrać jedno z trzech przygotowanych powiadomień o działaniach związanych z klonowaniem. Aby skonfigurować powiadomienie, przejdź do menu wakeup_default Powiadomienia w konsoli internetowej.

Zarejestrowano nowy komputer — powiadamia, jeśli komputer połączy się po raz pierwszy z wybraną grupą statyczną (domyślnie wybrana jest grupa Wszystkie).

Odzyskana tożsamość komputera — powiadamia o zidentyfikowaniu komputera na podstawie jego sprzętu; komputer został sklonowany z maszyny Master lub innego znanego źródła

Wykryto potencjalne klonowanie komputera — powiadamia o znaczącej modyfikacji sprzętu lub klonowaniu, jeśli komputer źródłowy nie był uprzednio oznaczony flagą.