Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Jak usunąć ESET PROTECT z sieci

Są dwa sposoby prawidłowego zaprzestania zarządzania siecią za pomocą programu ESET PROTECT:

a) Całkowite usunięcie wszystkich produktów zabezpieczających ESET i agenta ESET Management, a następnie wycofanie z użytku instancji programu ESET PROTECT.

b) Dalsze używanie produktów zabezpieczających ESET, ale usunięcie agenta programu ESET Management i instancji programu ESET PROTECT. (W przypadku tego scenariusza przejdź do sekcji Usuwanie agenta ESET Management znajdującej się poniżej).

Usuwanie z sieci produktów zabezpieczających firmy ESET

1.Przywróć wartości domyślne lub odblokuj ustawienia klienta w politykach.

a.Usuń wszystkie polityki niestandardowe, które są obecnie zastosowane do klientów.

b.W przypadku każdej wbudowanej polityki zaznacz politykę, a następnie kliknij kartę Klienty, aby sprawdzić, czy polityka jest przypisana do komputerów w Twojej sieci.

2.Przywróć wartość domyślną ustawienia hasła na klientach.

a.Utwórz nową politykę i przejdź do opcji Polityka produktu zabezpieczającego > Interfejs Użytkownika > Konfiguracja dostępu.

b.Pozostaw opcję Ustawienia ochrony hasłem wyłączoną i użyj opcji icon_force_policyWymuś obok ustawienia Ustaw hasło.

c.Przypisz tę politykę do wszystkich urządzeń w Twojej sieci. To spowoduje usunięcie ochrony hasłem z ustawień zaawansowanych produktu zabezpieczającego Endpoint.

3.Odszyfruj wszystkie stacje robocze zaszyfrowane za pomocą programu ESET Full Disk Encryption.


warning

Jeśli stacja robocza pozostaje zaszyfrowana po usunięciu instancji programu ESET PROTECT, nie jest dostępny żaden inny sposób odszyfrowania stacji roboczej (jeśli nie pobrano wcześniej danych odzyskiwania szyfrowania). Nawet firma ESET nie może pomóc w tym przypadku.

4.Jeśli to konieczne, usuń produkt zabezpieczający z urządzeń klienckich. Produkty zabezpieczające możesz pozostawić zainstalowane na urządzeniach klienckich. Będą nadal zapewniać ochronę, mimo że nie będą zarządzane.

Aby odinstalować wszystkie produkty zabezpieczające w sieci, użyj zadania Dezinstalacja oprogramowania.

a.Wybierz kolejno opcje Zadania > Nowe.

b.W kreatorze tworzenia zadania, w sekcji Podstawowe wpisz nazwę i opis, a następnie z menu rozwijanego Zadanie wybierz opcję Dezinstalacja oprogramowania.

c.W sekcji Ustawienia z menu rozwijanego Odinstaluj wybierz aplikację do odinstalowania. W obszarze Nazwa pakietu kliknij opcję Wybierz pakiet do odinstalowania, wybierz produkt zabezpieczający, który chcesz odinstalować, i kliknij przycisk OK.

d.W obszarze Wersja pakietu kliknij opcję Odinstaluj wszystkie wersje pakietu, aby uniknąć problemów podczas odinstalowywania różnych wersji produktów zabezpieczających na komputerach klienckich w sieci.

e.Zaznacz pole wyboru obok opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, aby zapewnić, że proces instalacji zostanie całkowicie ukończony, a następnie kliknij opcję Zakończ, aby utworzyć zadanie.

f.Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający, aby wybrać obiekt docelowy dla zadania. Kliknij opcję Dodaj grupy i jako obiekt docelowy wybierz grupę Wszystkie. Wybierz odpowiedni element wyzwalający i kliknij opcję Zakończ, aby wykonać zadanie.

Sprawdź, czy zadanie zostało wykonane pomyślnie na wszystkich urządzeniach, i powtórz ten proces dla każdego typu produktu zabezpieczającego w sieci.

Usuwanie agenta ESET Management ze swojej sieci

Aby usunięcie wszystkich agentów ESET Management w sieci odbyło się jak najskuteczniej, sprawdź, czy wszystkie odpowiednie urządzenia są włączone i połączone z programem ESET PROTECT.

1.Przywróć ustawienia ochrony hasłem (tylko system Windows).

a.Utwórz nową politykę dla agenta ESET Management.

b.Przejdź do obszaru Ustawienia zaawansowane i w obszarze Konfiguracja ustaw flagę icon_force_policyWymuś obok opcji Ustawienia ochrony hasłem.

c.Przypisz politykę do grupy Wszystkie, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować wprowadzone ustawienia.

2.Sprawdź, czy polityka została zastosowana. Po pomyślnym zastosowaniu polityki do wszystkich klientów usuń agenta ESET Management z komputerów w sieci. W tym celu możesz użyć zadania Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET Management). Przypisz zadanie do wszystkich komputerów w Twojej sieci.

3.Poczekaj na wykonanie zadania na wszystkich urządzeniach w sieci.

4.Usuń wszystkie urządzenia w sekcji Komputery w programie ESET PROTECT.

Jeśli żadne urządzenie nie pojawi się ponownie w konsoli w ciągu 10 minut, to znaczy, że usunięcie wszystkich agentów ESET Management z sieci przebiegło pomyślnie.

Usuń wystąpienie programu ESET PROTECT

1.Otwórz swoje konto ESET Business Account.

2.W sekcji głównego panelu kontrolnego przejdź do kafelka ESET PROTECT.

3.Kliknij ikonę koła zębatego w kafelku ESET PROTECT i wybierz pozycję Usuń ESET PROTECT.

4.Wpisz swoje hasło i kliknij opcję Usuń. Instancja programu ESET PROTECT zostanie usunięta.